Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Studium

Zájemci o studium

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství v souladu se svým názvem zajišťuje výuku programů z oblasti kybernetiky a oblasti biomedicíny. V obou oblastech programy v magisterském studiu navazují na programy z bakalářského stupně a rozšiřují je podle zvoleného zaměření, aby zformovaly inženýra připraveného na práci v oboru. K dosažení tohoto cíle katedře pomáhá silné laboratorní zázemí.

Řídicí a informační systémy

Cílem programů je poskytovat vzdělání v oblasti automatizace, řídicích systémů, měření a snímačů. Studium je prakticky zaměřeno, s důrazem na maximalizaci znalostí použitelných v budoucím zaměstnání. Absolventi programů nacházejí uplatnění ve firmách zabývajících se projektováním a realizací počítačových měřicích, řídicích a informačních systémů ve všech oblastech průmyslu a služeb. Díky charakteristikám oborů se mohou uplatnit i v ryzí IT firmě.

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie a Biomedicínské inženýrství jsou multidisciplinární programy využívající jak technické tak přírodovědné znalosti a pro klinickou praxi vyžadují všestranně orientované odborníky. Výuka probíhá na všech stupních vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TU Ostrava v těsné spolupráci s Lékařskou fakultou a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, případně Fakultní nemocnicí Ostrava.

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Nová průmyslová revoluce, charakterizovaná nástupem komplexních řešení z oblasti automatizace, robotizace a digitalizace, je dnes celosvětovým technologickým trendem (Průmysl 4.0). Pro zvládnutí těchto nastupujících trendů v celé jejich šíři je připraven interdisciplinární bakalářský studijní program Počítačové systémy pro průmysl 21. století, který je zaměřen na počítačové systémy, které jsou výsledkem interdisciplinární interakce sítí fyzických a výpočetních prvků.

Tyto počítačové systémy se stávají základem kritické infrastruktury formující základ pro nové a budoucí smart služby měnící od základu průmysl i životní styl budoucích generací. Bakalářské studium nabízené pouze ve formě prezenčního studia vychází z potřeby zvládnout toto interdisciplinární pojetí představující nejen sjednocení částí stávajících studijních programů zaměřených na informatiku a částí studijních programů zaměřených na elektrotechniku, ale zejména jejich inovace diktované technologickým pokrokem.

FEI VŠB-TU Ostrava jako jediná fakulta v ČR dnes sdružuje špičkové katedry orientované jak na informatiku, tak na elektrotechniku a elektroniku, což je jedinečným předpokladem pro kvalitu studia v tomto studijním programu. Po celou dobu bakalářského studia je velký důraz kladen také na komunikační schopnosti studentů v anglickém jazyce a na intenzivní zlepšování jejich měkkých dovedností v projektově orientované výuce, což odpovídá požadavkům kladeným na absolventy jejich budoucími zaměstnavateli.