Odborné skupiny

Na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsou zřízeny čtyři odborné skupiny.
Každá skupina se zabývá specifickou oblastí měřicí a řídicí techniky, ve které vyvíjí vědecko-výzkumné aktivity a zajišťuje výuku.
Skupiny jsou tvořeny jak zaměstnanci, tak doktorandy katedry.

 


 • Pracovník

  Zaměření
  Vedoucí skupiny:
  doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  .
  Pracovníci:
  prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
  doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
  Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
  Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
  Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
  Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
  Ing. Martin Pieš, Ph.D.
  Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
  Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Ph.D. studenti:
  Ing. Markéta Venclíková
  Ing. Martin Mikolajek
  Ing. Jan Dedek
  Ing. Jakub Kolařík
  Ing. Jan Kotyza
  Ing. Tomáš Ondraczka
  Ing. Tomáš Dočekal
  Ing. Matěj Golembiovský
  Ing. Monika Borová
  Ing. Antonín Gavlas
  Ing. Karolína Janošová
  Ing. Jiří Škovránek
  Ing. Jakub Hlavica
  .
  .
  .
  .
  .
  .

   

  Prezentace:
  [pdf]

   

  Odborná činnost
  Odborná činnost skupiny je zaměřena zejména do výzkumných oblastí týkajících se návrhu, modelování a realizace řídicích systémů, distribuovaných monitorovacích systémů pro různé typy aplikací, do oblasti analýzy signálů a dalších. Skupina provádí výzkumné a vývojové aktivity jak v rámci projektů podporovaných českými i zahraničními grantovými agenturami, tak smluvní výzkum pro průmyslové partnery. Výzkum a vývoj v oblastech: řídicí systémy reálného času, vestavěné řídicí systémy, operační systémy reálného času, technické a softwarové prostředky pro řízení v reálném čase, komunikační sítě pro řízení v reálném čase.
  Členové skupiny spolupracují s celou řadou průmyslových partnerů, zejména Vítkovice Power Engineering a.s., Continental Automotive s.r.o., Ingeteam a.s., GreenGas DPB a.s., SG – Geoinženýring s.r.o.

   

  Významné projekty
  V současné době pracuje odborná skupina na následujících projektech:

  • MPO-FR-TI1/073. Vývoj energetického systému (s firmou Vítkovice Power Engineering a.s.).
  • MPO-FR-TI2/273.Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat (s firmou STRIX Chomutov, a.s.).
  • TAČR 01020282. Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření. (s firmou Arcadis Geotechnika a.s.).
  • TAČR 01020932. Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla. (HGF a firmou GreeGasDPB a DHI a.s.).
  • GAČR-102/09/1003. Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků.
  • MPO Efekt 122142. Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel.
  • ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113 Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava.
  • MPO – FV10422 Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace (s firmou Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
  • MPO – FV10706 Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky (s firmou STRIX Chomutov, a.s.)
  • ESF OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004919 ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY (s firmou Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
  • ESF OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004315 Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti ( s firmou ELVAC,a.s.)
  • ESF OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004955 Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid  ( s firmou CODEA spol. s r.o.)
  • ESF OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí (s firmou STRIX Chomutov, a.s.)
  • HS Vývoj systému pro monitorování provozu fotovoltaických solárních elektráren. (ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem VŠB-TUO).
  • GAČR 102/08/1429 Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů (s VUT Brno)
  • TAČR TA01010632 – SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase (s firmou Disam RT a VUT Brno)
  • MŠMT IM6840770004 Centrum aplikované kybernetiky, Dílčí část Ověřování vlastností modelů. (50%)
  • HS pro firmu VVÚU a.s.
  • HS pro firmu Bikefun
  • SGS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018

   

  Výuková činnost skupiny
  Pedagogická činnost skupiny pokrývá oblasti:

  • Teorie řízení (předměty Kybernetika, Regulační systémy, Navrhování a realizace regulátorů, Analýza regulačních systémů)
  • Signálů a soustav (předměty Signály a soustavy, Číslicové signály a soustavy, Modulované signály)
  • Průmyslové automatizace (předměty Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů, Projektování měření a regulace, Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty, Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů, Distribuované systémy řízení, Průmyslová a výpočetní technika pro řízení a sítě)
  • Počítače pro řízení (předměty Základy komponentních technologií pro řízení, Základy programování řídicích systémů Moderní informační technologie pro řízení, Operační systémy reálného času, Řídicí systémy s počítači, Systémy monitorování a řízení, Systémy řízení v reálném čase)
  • Vestavěné řídicí systémy (předměty Číslicová a mikroprocesorová technika, Mikroprocesorová a řídicí technika, Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů, Programování hradlových polí, Vestavěné řídicí systémy)

  Pedagogové skupiny vedou následující výzkumné a výukové laboratoře:

  • Laboratoř regulačních systémů a prostředků řídicích systémů (Ožana)
  • Laboratoř pokročilého zpracování a analýzy signálů (Macháček)
  • Laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů řízení (Koziorek)
  • Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů (Prauzek)

   

  Prezentace_Obrazek_PrumyslovaAutomatizace
   

   

  Ukázka práce skupiny

 • Pracovník

  Zaměření
  Vedoucí skupiny:
  doc. Ing. Marek Penhaker, PhD.
  .
  Pracovníci:
  doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
  doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
  Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
  Ing. Iveta Bryjová
  MUDr. František Jurek
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Ph.D. studenti:
  Ing. Jan Kijonka
  Ing. Radek Hrabuška
  Ing. Jan Kubíček
  Ing. Lukáš Peter
  Ing. Klára Fiedorová
  Ing. Lenka Plačková
  Ing. Radek Halfar
  Ing. Jan Foltýn
  Ing. Tomáš Urbanczyk
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

   

  Web:
  http://bmeng.vsb.cz

   

  Odborná činnost
  Skupina se věnuje výzkumu a vývoji elektrotechnických aplikací s využitím v medicíně. V současnosti se skupina zabývá měřením, přenosem a algoritmy zpracování biosignálů, lékařskými diagnostickými a terapeutickými přístroji korespondujícími s telemetrickými a personálně zdravotnickými aplikacemi. Mezi tyto oblasti spadá návrh programovatelné logiky FPGA/CPLD, práce s mikroprocesorovou technikou a řídicí systémy v lékařských aplikacích včetně návrhů embedded systémů, mikrokontrolérů, návrh číslicových systémů, VHDL a také biozesilovačů. Dále se skupina zabývá biotelemetrií a systémy SmartHome zahrnující přenosy dat a bezdrátové technologie. V oblasti snímačů se realizují projekty s využitím akcelerometrů a gyroskopů, senzorů teploty, tlaku a měření biolelektrických signálů. V návaznosti na zpracování biosignálů se řeší problémové okruhy filtrace EKG a EEG, aproximace EKG, Mapování aktivity srdce. Nedílnou součástí skupiny jsou softwarové projekty pro měření, analýzu a vizualizaci měřených dat.

   

  Významné projekty
  V současné době pracuje odborná skupina na následujících projektech:

  • ESF OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0113 Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí
  • ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Informatika v telemedicíně
  • MŠMT IM6840770004 Centrum aplikované kybernetiky, Dílčí část Ověřování vlastností modelů. (50%)
  • GA17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotnických prostředků  ( ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové)
  • ESF OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0 /15_013/0004755 Partnerství s VŠB – TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství  ( s firmou MEDIATRADE, s.r.o.)
  • TH – EPSILON – TA0 – TH03010424 Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů ( s firmou Mediatrade,s.r.o)
  • GA0 18-21133S – Nekonvenční klasifikátory založené na metodách Soft Computingu určené pro neurokognitivní rehabilitaci
  • SGS 2011 – SP2011/21 – Biomedicínské inženýrské systémy VII
  • SGS 2012 – SP2012/114 – Biomedicínské inženýrské systémy VIII
  • SGS 2013 – SP2013/35 – Biomedicínské inženýrské systémy IX
  • SGS 2014 – SP2014/194 – Biomedicínské inženýrské systémy X
  • SGS 2015- SP2015/179 – Biomedicínské inženýrství XI
  • SGS 2016 – SP2016/81 – Biomedicínské inženýrství XII
  • SGS 2017 – SP2017/161 – Biomedicínské inženýrství XIII
  • SGS 2018 – SP2018/164 – Biomedicínské inženýrství XIV

   

  Výuková činnost skupiny
  Členové skupiny se podílí na garanci a výuce předmětů bakalářského oboru Biomedicínský technik a navazujícího magisterského oboru Biomedicínské inženýrství.

   

  Měření biologických signálů


 • Pracovník

  Zaměření
  Vedoucí skupiny:
  doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  speciální měření pro elektroenergetiku, systémy řízení budov,
  virtuální instrumentace, automatizace měření a testování, kamerové systémy
  Pracovníci:
  prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
  doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
  doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Ing. Richard Velička, Ph.D.
  doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
  Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
  elektrická měření
  elektrická měření, virtuální instrumentace
  virtuální instrumentace, měření metrologie
  elektrická měření, základy použití počítačů
  zpracování číslicových signálů
  elektronická měření
  Ph.D. studenti:
  Ing. Jindřich Brablík
  Ing. René Jaroš
  Ing. Lukáš Šoustek
  Ing. Radana Kahánková
  Ing. Hana Škutová
  .
  .
  .

   

  Prezentace:
  [pdf]

   

  Výuka předmětů

  • Oblast měření a senzory: Elektrická měření, Senzory a měření, Elektronické obvody měřicích přístrojů, Metrologie a přesná měření, Měření v telekomunikační technice, Měření v informačních a komunikačních technologiích, Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy.
  • Oblast virtuální instrumentace: Virtuální instrumentace I, Virtuální instrumentace II, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování, Metodika návrhu informačních měřicích systémů
  • Oblast měkkých dovedností: Conceptual Design and Development of Innovative Products)

   

  Odborná činnost

  • Automatizace měření a testování užitím technologie virtuální instrumentace
  • Měření a vyhodnocení kvality elektrické energie na klíč
  • Testování měřicí techniky pro elektroenergetiku: elektroměry, analyzátory kvality elektřiny,
   jednotky vyhodnocení synchronních fázorů
  • Optické inspekce výrobků, strojové vidění, kamerové systémy
  • Zpracování signálů, návrh adaptivních filtrů, softwarově definované rádio
  • Senzory neelektrických veličin
  • Řízení budov

   

  Významné projekty
  V současné době pracuje odborná skupina na následujících projektech:

  • Projekt č. CZ.3.22/2.3.00/08.00038, „Výměna zkušeností mezi Technickou universitou v Ostravě
   a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů“. V rámci Operačního
   programu přeshraniční spolupráce (OPPS) Česká republika – Polská republika 2007–2013. (prof.  Santarius)
  • Projekt č. CZ.3.22/2.3.00/09.01525, „Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky“. V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce (OPPS) Česká republika – Polská republika 2007–2013. (doc.Bilík)
  • Projekt č. 22410320029, Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky“.  V rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. (doc.Bilík)
  • Projekt č. CZ.3.22/3.1.00/12.03337, Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky. V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce (OPPS) Česká republika – Polská republika 2007–2013. (prof.Santarius)
  • MŠMT IRP/2016/53 Navigační systém VŠB-TU Ostrava. 2016-2018 (doc. Žídek – hlavní řešitel prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.)
  • SGS 2011 – SP2011/161, Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids.
  • SGS 2012 – SP2012/144, Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II.
  • SGS 2013 – SP2013/203, Testování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids.
  • SGS 2014 – SP2014/185, Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování.
  • SGS 2015 – SP2015/181, Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II.
  • SGS 2016 – SP2016/146, Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III.
  • SGS 2017- SP2017/128, Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování IV.
  • SGS 2018 – SP2018/170 Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.rojekt č. CZ.1.07/2.400/31.0031 NETFEI s názvem „Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání“ 2012-2014.
  • HS se společností ČEZ Měření, s.r.o

   

  Pedagogové skupiny vedou následující výzkumné a výukové laboratoře:

  • Laboratoř virtuální instrumentace (Bilík)
  • Laboratoř signálů a soustav (Martinek)
  • Laboratoř elektrických měření (Koval)
  • Laboratoř elektrických systémů (Velička)
  • Laboratoř senzorů a měření (Bilík)
  • Laboratoř systémů řízení budov (Žídek)
  • Laboratoř elektronických měření (Hájovský)

   

  Ukázka pracoviště


 • Pracovník

  Zaměření
  Vedoucí skupiny:
  doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  .
  Pracovníci:
  Ing. David Vala
  .
  .
  .
  Ph.D. studenti:
  Ing. Kateřina Gecová
  Ing. Radka Pavelková
  .
  .
  .
  .

   

  Web:
  saze.vsb.cz

   


  PrezentaceObrazekSAZE
   

  Ukázka práce skupiny