Laboratoře

 • |EB205| Laboratoř teorie signálů a řízení

  Správce: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 935

  Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji pro práci s různorodými signály:

  • Klasické měřicí přístroje – funkční generátory, osciloskopy, spektrální generátory
  • Přístroje pro virtuální instrumentaci – PC s měřicími kartami, periférie USRP pro SW definované rádio, PXI pro práci s číslicové modulovanými signály (generování a analýzu)

  V této laboratoři jsou vyučovány předměty zabývající se analýzou signálů a soustav.
  Studenti zde mají možnost vytvářet SW aplikace pro generování a analýzu signálů, pro komunikaci s měřicími přístroji, pro vznik moderních struktur komunikačních systémů s využitím digitálních modulačních schémat.

 • |EB206| Laboratoř virtuální instrumentace

  Správce: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 936

  Laboratoř je určena pro výuku automatizace měření a testování s využitím virtuální instrumentace.

  Laboratoř  je vybavena vývojovými nástroji od National Instruments (LabVIEW, LabWindows /CVI, Vision Builder for Automated Inspection, DIAdem, NI Signal Express), multifunkčními kartami pro sběr dat s přípravky pro simulaci testovaných zařízení, myRIO (ARM+FPGA) s přípravky pro simulaci periferií, generátory signálů, kombinovaným multimetrem/zdrojem Agilent U3606 s přípravky pro měření polovodičových komponent.

   

 • |EB304| Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin

  Správce: Ing. David Vala
  Telefon: +420 597 323 953

  Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se senzory neelektrických veličin.
  Studenti se zde seznamují s fyzikálními principy převodu neelektrických veličin na elektrický signál a základními vlastnostmi, konstrukčním provedením senzorů, a metodami měření neelektrických veličin používanými v průmyslové praxi včetně výhod a nevýhod dané metody.

  Laboratoř se zaměřuje na klasické snímače a senzory, jako jsou:

  • odporové snímače polohy
  • termočlánky
  • snímače otáček
  • tenzometrické snímače
  • kapacitní snímače
  • snímače světelného záření
  • snímače výšky hladiny kapalin
  • fotoelektrické snímače polohy
  • snímače průtoku kapalin
  • indukční snímač polohy LVDT
  • ultrazvukové snímače vzdálenosti
  • magnetoelektrické snímače elektrického proudu
 • |EB305| Laboratoř elektronických měření a přístrojů

  Správce: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 954

  Laboratoř je zaměřena na 3 hlavní oblasti.

  Elektronická měření a přístroje
  Disponuje nejmodernější měřicí technikou – digitální paměťové osciloskopy, spektrální a logické analyzátory, signální analyzátory a generátory od předních firem jako jsou Agilent (Keysight), Tektronix, Rohde&Schwarz a další.
  Součásti vybavení laboratoře je také speciální systém PULSE používaný pro měření a analýzu hluku a vibrací.

  Problematika EMC
  Laboratoř se zaměřuje na podoblast EMC, a to na EMI. Pomocí expertních spektrálních a signálních analyzátorů se speciálními měřicími anténami a výkonovými sondami je možno měřit a analyzovat elektromagnetické signály v rozsahu 0 Hz až 7,5 GHz.
  K vybavení laboratoře patří také umělá jednofázová a trojfázová síť LISN pro měření rušivých signálů generovaných do napájecí sítě.

  Měřicí systémy
  Uvedená problematika je zde řešena komplexně od návrhu systémů, volbu senzorů, přenosového vedení až po zpracování a vizualizaci naměřených dat.

  Součástí laboratoře je také konstrukční pracoviště, kde mají studenti možnost si osadit desky plošných spojů, otestovat svá zapojení, případně realizovat menší konstrukční řešení svých semestrálních a diplomových prací.

 • |EB306| Laboratoř řídicích systémů

  Správce: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 955

  Laboratoř řídicích systémů je zaměřena na návrh, simulaci, realizaci a vizualizaci řídicích algoritmů určených pro lineární i nelineární dynamické systémy, přičemž je jejich činnost demonstrována na reálných fyzikálních výukových modelech.

  V rámci bakalářského studia jsou především demonstrovány základní pojmy z oblasti automatického řízení a analýzy systémů, v magisterském studiu je pozornost věnována hlavně syntéze a realizaci regulačních obvodů, a to jednak pomocí metod klasické syntézy (PID řízení) nebo také na základě metod založených na tzv. moderní teorii řízení (LQG, LQR, robustní řízení, adaptivní řízení, prediktivní řízení, časově a kvadraticky optimální řízení, fuzzy řízení, samonastavující se regulátory).

  Rozvoj laboratoře je především zaměřen na sjednocení HW a SW prostředků používaných pro implementaci a vizualizaci řídicích algoritmů, konkrétně s použitím řídicího systém REX.
  Tento řídicí systém disponuje multiplatformní kompatibilitou, vysokou stabilitou, jednoduchostí tvorby a testování algoritmů, podporou více sběrnic (Ethernet POWERLINK, Modbus TCP/IP, CAN, RS-232 a další), možností vizualizace a dálkového řízení úloh, pokročilým logováním dat, a konečně svou hardwarovou aplikovatelností.

  V laboratoři se v rámci řídicího systému REX používají moderní a aktuální HW prostředky:

  • Jednodeskový PC ALIX + I/O moduly Bernecker&Rainer
  • Programovatelný automat WinPAC-8000 + I/O moduly
  • Jednodeskový PC ALIX + Arduino (Uno/Mega)
  • Raspberry Pi + Arduino (Uno/Mega)
 • |EB307| Laboratoř robotických systémů

  Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 956

  Laboratoř se zaměřuje na výuku průmyslových a servisních robotických systémů, základní elektromechaniky i konstrukčních technologií pro elektrotechnickou aplikaci.
  Prakticky, realizačně orientovaná část výuky je realizována v Prototypových laboratořích EB017 a CPIT C112.

  Laboratoř je vybavena komponentami pro konstrukci specifických robotů.
  Zároveň poskytuje zázemí pro aktivity spojené s mezinárodní prestižní soutěží Freescale Cup a v rámci nadrámcových aktivit zajišťuje organizaci pravidelné Robotické ligy a Miniškoly robotiky, kde jsou vědomosti nabízeny i žákům středních škol.

 • |EB308| Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů

  Správce: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 957

  Laboratoř se zaměřuje na návrh a realizaci vestavěných řídicích systémů založených na mikrokontrolérech, a také na využití počítačů s důrazem na propojitelnost s řídicími systémy.
  Využívají se především 32-bitové mikrokontroléry a mikroprocesory Freescale dnešní architektury ARM Cortex M a PowerPC.

  Studenti se naučí měřit a ovládat analogové a digitální vstupy a výstupy, časovače, generátory, displeje, klávesnice, ventily, motory a servomotory.
  V laboratoři vestavěných systémů řízení se rovněž vyučuje práce s průmyslovými komunikačními sběrnicemi CAN a LIN, dnes masivně používanými v automotive.

  Pro programování menších mikrokontrolérů se využívají především firemní programovací nástroje pro jazyk C např. Codewarrior IDE a Kinetis Design Studio.
  Pro programování vyšších procesorů se využívají především operační systémy pro práci v reálném čase (RTOS), jakými je například QNX.

  Tato laboratoř má jako jediná v republice oficiální podporu od společnosti Freescale.

   

 • |EB309| Laboratoř biomedicínského inženýrství

  Správce: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 958

  Laboratoř je primárně určena k výuce studentů v oblasti biotelemetrie, testovací techniky pro lékařské přístroje a analogovou lékařskou elektroniku.

  Laboratoř je vybavena moderními biotelemetrickými přístroji pro:

  • Bezdrátové monitorování biologických signálů
  • Testování lékařských přístrojů a elektrické bezpečnosti (např. pro testování pletysmografů, debifrilátorů, infuzní techniky a laserového záření)
  • Testování analogových elektronických obvodů

  Laboratoř je také vybavena systémem pro měření pozice osoby v prostoru a jejích pohybů – XSENS Biomech Awinda.

   

 • |EB310| Laboratoř biomedicínské přístrojové techniky

  Správce: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 959

  Laboratoř je vybavena moderní lékařskou přístrojovou technikou pro diagnostiku, terapii a speciální zdravotnickou technikou.
  Jsou zde profilováni studenti v odbornostech orientující se na návrh a konstrukci zdravotnických elektrických přístrojů, testování a kalibraci, měření a zpracování biologických signálů.
  Laboratoř je vybavena zařízením pro návrh a výrobu desek plošných spojů.

  Realizovány jsou zde projekty z různých oblastí biomedicíny:

  • Měření i těch nejslabších biologických signálů (přístroji firem ADInstruments a Gtec)
  • Programování a testování elektrostimulátorů, především kardiostimulátorů (od firem Guidant, Biotronic)
  • Metodika plicních ventilátorů, penumotachografů, invazivních i neinvazivních měřičů tlaku
  • Měření a generování nejjemnějších signálů (přístoji firmy Keithley)

  Přístrojové vybavení je z velké části propojitelné s moderní výpočetní technikou vývojovým softwarem pro měření a zpracování signálů jako je MATLAB nebo CHART.

 • |EB311| Laboratoř biomedicínských senzorů a měření

  Správce: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 960

  Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně.
  Studenti se zde seznamují se specifiky a požadavky na tento typ snímačů, provádí zde návrh, realizace, měření a kalibrace snímačů.

  Laboratoř cílí na výzkum a vývoj nových snímačů pro měření bioelektrických signálů nekovovými materiály.
  Laboratoř se rovněž využívá pro výuku předmětů zaměřených na zdravotnické elektrické přístroje a lékařskou techniku.

  Laboratoř má široké zázemí různých přístrojů a zařízení jako jsou:

  • Zařízení firmy ADInstruments s LabTutor a Chart-Scope pro měření a zpracování signálů
  • Zesilovače biosignálu gTec – BSamp
  • EKG a EEG diagnostické přístoje
  • Sondy pro měření pH
  • Ultrazvukové diagnostické přístoje s fantomy
  • Plicní ventilátory
  • Defibrilátory
  • Inkubátor Drager
  • Umělá ledvina
  • Sondy pro měření pH
  • Měřiče krevního tlaku
  • Pletysmograf
  • Sondy pro měření pH

  Laboratoř má také linku pro návrh a výrobu desek tištěných spojů a linku pro přípravu textilních elektrod k snímání biopotenciálů z lidského těla.

  Probíraná látka je studentům demonstrována na praktických ukázkách na reálných zařízeních, například na pacientském monitoru Ekona.

   

 • |EB312| Laboratoř řízení budov

  Správce: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 961

  Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se technologiemi implementovanými do řízení inteligentních budov.

  Ty jsou součástí moderních konceptů:

  • Inteligentních systémů využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie (smart grids)
  • Technologií pro zvýšení komfortu obyvatel moderních staveb (smart living)
  • Technologií systémů monitoringu a optimalizace využití energie v budovách pro maximální úsporu (smart house)

  Studenti se zde naučí používat, ovládat a programovat moderní sběrnicové systémy a komponenty pro vytváření tzv. smart house infrastruktur. Řeč je o KNX sběrnicových systémech a jejich komponentách, systému iNels pro inteligentní elektroinstalace a dalších.

   

 • |EB313| Počítačová učebna

  Správce: Ing. Richard Velička, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323962

  Počítačová učebna je osazena 36 + 1 PC s SW pro výuku předmětů, které to vyžadují.
  Největší využití má pro předmět Efektivní využití počítačů, předmět Signály a soustavy (kvůli výpočtům a simulacím v programu MATLAB, a také pro výuku použití nemocničních informačních systémů.
  Učebna je vybavena dataprojektorem a počítače jsou připojeny k síti, což umožňuje provádět zkušební testy v systému LMS.

 • |EB412| Laboratoř strojového vidění

  Správce: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 980

  Laboratoř disponuje 8 pracovišti s PC a sadou vývojových nástrojů National Instruments (LabVIEW, LabWindows /CVI, Vision Builder for Automated Inspection, DIAdem, NI Signal Express, a další).
  Mezi další vybavení patří průmyslové kamery s rozhraním GigE a Camera Link, objektivy, kroužky, filtry a osvětlovače.

  Laboratoř je primárně určena pro diplomanty, doktorandy a řešení projektů.

 • |EB415| Laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů řízení

  Správce: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 982

  Laboratoř je zaměřena na průmyslové řídicí systémy s programovatelnými automaty, vizualizační systémy a průmyslové komunikační sběrnice.

  Základem vybavení jsou programovatelné automaty předních světových výrobců, zejména firem Siemens, Bernecker&Rainer, Schneider Electric, Rockwell Automation a Mitsubishi.
  Vizualizační systémy jsou zastoupeny zejména SCADA systémy Intouch a Promotic i celou řadou operátorských panelů.
  V laboratoři se rovněž využívají průmyslové komunikační systémy AS-Interface, Profibus, Profinet, Industrial Ethernet, Ethernet Powerlink a jiné.

  Studenti se zde učí pro řízení využívat PLC a vizualizační systémy, a to jak pro běžné úlohy tak i pro úlohy s fuzzy algoritmy.
  Laboratoř spolupracuje s celou řadou průmyslových partnerů a podílí se na řešení společných projektů.

   

 • |EB416| Laboratoř elektronických měření a přístrojů

  Správce: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 983

  Laboratoř obsahuje 10 měřicích pracovišť.
  Pracoviště jsou vybavena kvalitními přístroji pro všechny potřeby měření:

  • 6½ místné stolní multimetry Agilent AG34401A a Agilent U3606
  • Digitální osciloskopy Agilent MSO6012A a 54612D (100MHz)
  • Čítač Agilent AG53131A
  • Funkční generátor signálu do 20MHz AG33220A
  • Střídavé 3-fázové napájecí zdroje 500V/5A

  Na dvou pracovištích se studenti také seznamují s virtuální instrumentací.
  V prvém případě s vývojovým prostředím pro tvorbu virtuálních přístrojů, ve druhém případě s možnostmi a výhodami ovládání přístrojů přes komunikační rozhraní.

  Úlohy v laboratoři zahrnují různorodá praktická měření z reálného prostředí:

  • Měření napětí a proudy voltmetry a ampérmetry
  • Měření výkonů 1-fázové i 3-fázové sítě různými druhy wattmetrů
  • Měření parametrů pasivních RLC prvků
  • Měření magnetických vlastností
  • Přesná časová měření s čítačem
  • Vizuální měření na osciloskopech

  Studenti se v laboratoři učí používat různé elektrické měřicí přístroje, zjišťovat jejich vlastnosti a vyhodnocovat přesnost měření a vhodnost volby daného přístoje.
  V praktických úlohách si ověřují měřicí metody a realizují měření základních elektrických veličin.

  Rovněž zde probíhají odborná školení pro pracovníky průmyslových firem.
  Laboratoř je však primárně určena pro výuku, tvoří paralelní učebnu s laboratoří EB417.

   

 • |EB417| Laboratoř elektrických měření

  Správce: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 984

  Laboratoř je paralelní k laboratoři EB416, slouží ke stejným účelům a platí pro ni stejné informace.

 • |EB418| Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City a Průmysl 4.0.

  Správce: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 985

 • |EB419| Laboratoř elektrických systémů

  Správce: Ing. Richard Velička, Ph.D.
  Telefon: +420 597 323 986

  Laboratoř elektrických systémů je určena pro výzkumnou činnost a samostatné práce při zpracovávání bakalářských, diplomových i disertačních prací.
  V laboratoři je vybudováno 6 samostatných pracovišť vybavených 1-fázovým i 3-fázovým napájením.

  Hlavní pracoviště je osazeno programovatelným spínaným 3-fázovým zdrojem a testovacím panelem pro různá měření, především z oblasti kvality elektřiny podle příslušných norem.

  Další významné pracoviště je tvořeno třemi stojany s přístroji pro měření a vyhodnocení PMU (Phase Measurements Unit).Aplikace je vytvořena v LabVIEW.
  Sestava obsahuje:

  • Časový server Meinberg
  • Modulární měřicí systém PXI od National Instruments
  • Zdroje přesného času SEL-2407
  • Testované jednotky PMU SEL351A a SEL451
  • Rychlé průmyslové zesilovače signálu AE Techron

  Kromě uvedených pracovišť je v laboratoři dalších 6 pracovišť vybavených pouze stoly a židlemi, která jsou využívána jako rozšířená kapacita laboratoře EB318 při výuce kroužků.

 • |NK509| Centrum fotovoltaiky

  Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Telefon: +420 597 324

  Laboratoř se zabývá problematikou obnovitelných a alternativních zdrojů energií. Jde o výzkumnou a vývojovou laboratoř.
  Studenti zde pracují na svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích. V centru pozornosti jsou technologie využívající slunečního záření pro generování elektrické energie.

  Laboratoř těsně spolupracuje s Celoškolskou laboratoří fototermálních solárních systémů FS VŠB-TUO a je Společným výzkumným a monitorovacím centrem  TRIANON a VŠB-TUO. Laboratoř je vybavena technologií monokrystalických fotovoltaických solárních systémů.

  Vybavení umožňuje jejich měření, monitorování a studium vlastností a vlivů. Část zařízení  je technologicky využitelné pro experimentální a výukové účely.

  Laboratoř organizuje motivační aktivity programu Napájeni Sluncem a organizuje přednášky v oblasti fotovoltaických solárních systémů a jejich využití, v letních měsících se laboratoř podílí na organizaci Letní školy OAZE.

 • |RC112| Prototypová laboratoř CPIT

  Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Telefon: +420 597 329 339

  Jedná se o skupinu laboratorních pracovišť situovaných v budově CPIT orientovaných na výzkum a vývoj a prototypovou realizaci v projektech řešených VaV skupinou SAZE.
  Jsou vybaveny litografickými a subtraktivními technologiemi výroby DPS, včetně technologií lisovaného prokovení, teleoperátoru a automatického osazení DPS součástkami SMT a pájení v IR a zónové přetavovací peci.
  Výsledné prototypy je možno testovat na ICT Teradyne a Agilent. Mechanické technologie jsou podpořeny CNC frézovacím centrem a 3D tiskárnou Stratasys
  Studenti zde pracují na svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích. V letních měsících laboratoř organizuje letní školu a zaměstnává na projektech VaV skupiny studenty ze zahraničních univerzit v rámci IAESTE.

  Laboratoř leaderem v oblasti elektromobility, vyrábí, instaluje a spravuje provoz nabíjecích stanic NS-ITU, realizuje trakční systémy a zajišťujej jejich testování, provozuje flotilu testovacích elektromobilů, je správcem domény a sharingu elektromobilů pro ADC VŠB-TUO.

  Laboratoř také spolupracuje s ASEP.
  Mimoto realizuje výukové stavebnice pro program Napájeni Sluncem a Robotickou ligu. V letních měsících se laboratoř podílí na organizaci Letní školy OAZE.

 • |KK2| Laboratoř palivových článků

  Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Telefon: +420 597 321450

  Laboratoř se zabývá problematikou vodíkových technologií  a palivových článků. Jde o výzkumnou a vývojovou laboratoř spolupracující s výzkumnými centry ENET dále na VŠCHT Praha, Univ. Birminghama  a Univ. St.Andrews.
  Studenti zde pracují na svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích.

  Laboratoř je orientována na výzkum a vývoj a systémovou integraci vodíkových technologií do stacionárních a mobilních systémů.
  Je vybavena dvojicí digestoří pro experimentální provoz vodíkových technologií s napojením na sklad vodíku.
  Instalovaná technologie umožňuje experimentální provoz alternativního energetického systému s akumulací elektrické energie do mezivýrobky vodíku.

  Laboratoř se účastní Programu napájeni Sluncem organizací vlastní soutěžní kategorie „Vodíkový jezdec“. V letních měsících se laboratoř podílí na organizaci Letní školy OAZE.

 • |LF OU| Laboratoř biotelemetrie

  Správce: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Web: http://bmeng.vsb.cz

  Laboratoř je vyústěním dlouhodobé spolupráce s Ostravskou univerzitou v oblasti Biomedicínského inženýrství.

  Laboratoř Biotelemetrie je koncipována jako testovací byt pro systémy vzdálené domácí péče a bezdrátové měřící systémy biologických signálů. Tato koncepce je jedinečná v České republice a odpovídá moderním trendům praktické výuky studentů všech stupňů univerzitního vzdělání.

  V laboratoři jsou instalovány systémy monitorování pozice osob v bytech založené na různých technologiích, bezdrátově komunikující osobní monitory EKG, pulsní oximetrie, krevního tlaku a osobní váhy.
  Jsou zde testována všechny zařízení vyvíjená v rámci projektů laboratoří Biomedicínského inženýrství.

  Do technického vybavení laboratoře patří kromě standardním měřících přístrojů a laboratorních zdrojů vývojové sady pro Bluetooth komunikaci od firmy connectBlue a Corscience.
  Pro realizaci Zigbee komunikací jsou využívány vývojové moduly od firem Crossbow, Maxstream, Panasonic a vývojové kity pro realizace ZigBee na nejnižší úrovni od firem Texas Instruments a Freescale.
  Pro bezdrátové komunikace středního dosahu jsou využívány radiové moduly od firmy Aerocomm.