Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Profil katedry

Odborný profil

Na katedře pracují specialisté z oboru měřicí a řídicí techniky zahrnující jak technické tak i programové vybavení pro řízení v reálném čase, z oboru elektronických měřících a lékařských přístrojů, z oboru zpracování signálů a dalších oblastí.

V programech Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství katedra spolupracuje se specialisty z Fakultní nemocnice v Ostravě a dalších odborných pracovišť.

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena zejména do následujících oblastí:

  • Senzory a metody měření elektrických a neelektrických veličin včetně EMC.
  • Měřicí a řídicí technika pro vestavěné a distribuované systémy.
  • Informační a komunikační technologie používané v řídicích systémech.
  • Prostředky pro řízení mobilních robotů.
  • Simulace měřicích a řídicích systémů s distribuovanými parametry.
  • Metody nenumerického fuzzy modelování a řízení.
  • Metody prediktivních diagnostických systémů.
  • Měřicí a řídicí systémy pro alternativní zdroje energie.
  • Technologie pro aplikace ve zdravotnictví.
  • Měření, přenos a zpracování dat v lékařství.

Pedagogická činnost

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství zajišťuje výuku programů Řídicí a informační systémy, Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie a Počítačové systémy pro průmysl 21.století v bakalářském studiu, programů Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství v magisterském studiu a v programu Kybernetika v doktorském studiu.

Katedra vychovává multidisciplinárně vzdělané elektroinženýry, kteří dovedou aplikovat nejnovější poznatky z automatizace, měřicích, informačních a komunikačních technologií v celé řadě oblastí lidské činnosti. V biomedicínských programech získávají studenti navíc znalosti z oblasti biomedicínské techniky a medicíny.

Absolventi programů bakalářského i navazujícího Řídicí a informační systémy se uplatňují při projekční činnosti v oblasti měřicích, řídicích a informačních systémů, automatizace, údržbě technologických systémů, technické podpoře prodeje výrobků v oblasti automatizace a měření. Rovněž se jedná o pozice vedoucích oddělení technického vývoje, samostatných vývojových pracovníků, programátorů, projektantů apod.

Absolventi programů Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie a Biomedicínské inženýrství se uplatňují v oblasti aplikací projektové, výzkumné a vývojové činnosti technických řešení v medicíně a to zejména ve zdravotnických zařízeních a specializovaných firmách. Jejich činnosti zahrnují správu, údržbu, zavádění a prodejní zabezpečení lékařské přístrojové techniky. Podílejí se tak nepřímo na zkvalitnění zdravotní péče.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2016
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2016

Historie katedry

Ustavení Katedry měřicí a řídicí techniky v roce 1990 bylo odezvou na plánovanou restrukturalizaci ostravského regionu a zvýšeným zájmem o měření, regulaci, automatizaci a informatiku v průmyslu. Katedra vznikla ke dni 1.7.1990 jako Katedra mikroelektroniky, ale ještě v průběhu podzimu roku 1990 se název změnil na Katedru mikroelektroniky, měření a regulační techniky.

Po vzniku elektrotechnické fakulty a nového oboru studia měřicí a řídicí technika, pak katedra v průběhu roku 1992 změnila název podruhé na název Katedra měřicí a řídicí techniky. Vedoucím katedry byl od 1.7.1990 jmenován prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc., od 15.12.1992 byl jmenován vedoucím katedry doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.

V roce 2009 dochází ke sloučení Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry elektrických měření v jediný útvar. Z personálně malé katedry se tak stává katedra velká počtem zaměstnanců i odborným rozsahem. Vedoucím katedry je zvolen doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.