Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Profesoři

Nevřiva Pavel, prof. Ing., DrSc.

Pedagogicky působí na VŠB Ostrava a dalších vysokých školách od r.1964. V letech 1972 až 1989 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník mimo VŠB Ostrava. Jeho profesní zaměření je směrováno do oblasti teorie samočinného řízení, technických aplikací počítačů pro přímé řízení technologických procesů, řízení technologických procesů a matematického modelování. Profesorem pro obor technická kybernetika byl jmenován v r. 1990. Je členem technického komitétu průmyslových aplikací v hornictví a hutnictví IFAC (International Federation of Automatic Control).

Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing.

Pedagogicky působí na VŠB Ostrava od r.1993. V letech 1954 až 1992 pracoval jako výzkumný pracovník. Jeho profesní zaměření je směrováno do oblasti přenos a zpracování informace, teorie automatického řízení, řízení technologických procesů počítači, metody umělé inteligence, fuzzy matematika a její aplikace v řízení, genetické algoritmy a fuzzy neuronové sítě. Na základě habilitační práce byl v r. 1994 jmenován docentem pro obor měřicí a řídicí technika. Profesorem pro obor měřicí a řídicí technika byl jmenován v r. 1999. V současné době vyučuje předměty Znalostní systémy v řízení, Aplikovaná umělá inteligence.

Docenti

Augustynek Martin, doc. Ing., Ph.D.

Na katedře zaměstnán od r. 2011. V současné době vyučuje předměty Základy biokybernetiky, Biokybernetika, Lékařská propedeutika, Speciální zdravotnická technika, Technika elektronických přístrojů a zajišťuje praktickou výuku studentů Bc i Mgr. studia v nemocnicích.

Bilík Petr, doc. Ing., Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

V letech 1997 až 2013 působil v soukromé společnosti v oblasti vývoje speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Na VŠB - TU Ostrava zaměstnán od roku 1994. V současné době vyučuje předměty v bakalářském a magisterském stupni studia zaměřené na automatizaci měření a testování: Senzory a měření, Virtuální instrumentace 1+2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování.

Horák Bohumil, doc. Ing., Ph.D.

Na katedře zaměstnán od r. 1992. V současné době vyučuje předměty Průmyslová robotika, Mikrosnímače a speciální měření, Základy konstrukčních technologií v elektronice, Základy elektromechaniky pro řízení.

Koziorek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Vedoucí katedry

Na katedře zaměstnán od roku 1998. Odborné zaměření – programovatelné automaty, HMI/SCADA systémy, distribuované řídicí systémy. V současné době garantuje obor Řídicí a informační systémy v bakalářském stupni studia a obor Řídicí a informační systémy v magisterském stupni, podílí se na výuce rovněž v doktorském studiu v oboru Technická kybernetika. Vyučuje předměty zabývající se technikou programovatelných automatů a vizualizačních systémů.

Martinek Radek, doc. Ing., Ph.D.

Odborný asistent pro oblast virtuální instrumentace, automatizovaných systémů měření a zpracování signálů. V současné době vyučuje předměty: Virtuální instrumentace I, Měření v telekomunikační technice, Měření v informačních a komunikačních technologiích.

Ožana Štěpán, doc. Ing., Ph.D.

Na katedře zaměstnán od roku 2006. Odborné zaměření: modelování, simulace, teorie řízení, automatizace, návrh a realizace regulátorů. V současné době vyučuje předměty v bakalářském a magisterském stupni studia z oblasti teorie řízení, modelování a simulace, garantuje výuku projektování MaR.

Prauzek Michal, doc. Ing., Ph.D.

Docent pro mikrokontroléry a vestavěné řídicí systémy. Vyučuje předměty: Mikroprocesorová a řídicí technika, Číslicová a mikroprocesorová technika 1, Základy programování řídicích systémů, Vestavěné řídicí systémy, Návrhování a realizace vestavěných řídicích systémů, Mikrokontroléry a jejich aplikace.

Odborní asistenti

Filipová Blanka, Ing., Ph.D.

Odborná asistentka pro oblast analýzy signálů a soustav, modelování systémů, zpracování obrazu. V současné době vyučuje předměty: Signály a soustavy, Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice. Na katedře zaměstnána od r. 2002.

Hájovský Radovan, Ing., Ph.D.

V současné době vyučuje předměty: Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy, Měření a zpracování dat, EMC v elektronice. Specializuje se na návrh a realizaci měřicích systémů, měření EMC parametrů elektronických zařízení, bezdrátového přenosu dat a jeho zpracování. Vedoucí týmu pro měření Thermal Response Testu (Test teplotní odezvy horninového masivu), vedoucí skupiny zabývající se monitoringem důsledků termických procesů na starých důlních odvalech, hlavní koordinátor předcertifikačních zkoušek EMC.

Kašík Vladimír, Ing., Ph.D.

Na katedře zaměstnán od r. 1998. V současné době vyučuje předměty: Programování hradlových polí, Diagnostické a testovací systémy, Technika elektronických přístrojů 1,2, Měření na elektronických přístrojích.

Pracovníci VaV

Technickohospodářští pracovníci