Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Robotic transport and fixation monobloc of disposal canisters with spent nuclear fuel, with an automated process of safe transport into the deep repository on the rail vehicle

Agency: TA0/TK
Project code: TK02020050
Project solver: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2021

Cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu robotického transportního a fixačního monobloku UOS s VJP, s mechanismem výškového polohování monobloku, nosným skeletem monobloku a nástavby, subsystémem pohonů a bezpečnostních aretačních prvků, softwarem a hardwarem, navigačním, řídicím a senzorickým subsystémem a interface k implementaci komplexního monobloku na realizovaný prototyp robotického vozu tak, aby byly řídicí a navigační subsystémy kolejového vozu a monobloku synchronní a vznikl tak cílový produkt - komplexní transportní a fixační robotický kolejový vůz s automatizovaným a programovatelným systémem všech funkcí. Užitný vzor a prototyp monobloku budou realizovány do konce roku 2021, s následným využitím prototypu v halovém simulátoru SÚRAO a v podzemní laboratoři HÚ.