Domácí projekty

 • | 2018 | SGS | Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV

  Agentura:SP2018/160
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2018
  Konec: 2018
 • | 2018 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy XIV

  Agentura:SP2018/164
  Řešitelé: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2018
  Konec: 2018
 • | 2018 | SGS | Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.

  Agentura:SP2018/170
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2018
  Konec: 2018
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, • využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon) • monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
 • | 2018 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE 2018

  Agentura:SP2018/183
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2018
  Konec: 2018
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem řešené projekty v minulém období.
  Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti.
  Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.
 • | 2018 | GA – GA0 |Nekonvenční klasifikátory založené na metodách Soft Computingu určené pro neurokognitivní rehabilitaci

  Agentura: 18-21133S
  Řešitel: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (spoluřešitel – doc.Ing.Martin Černý,Ph.D., Ing.Vladimír Kašík,Ph.D.; doc.Ing.Marek Penhaker,Ph.D.)
  Začátek: 2018
  Konec: 2020
  Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na metody softcomputingu a jejich vhodné implementace do problematiky neurokognitivní rehabilitace. Metody analýzy a zpracování mnohorozměrných dat navazují na výsledky členů řešitelského týmu a přinášejí významný posun v základním výzkumu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů. inteligentní domy, zpracování 3D rastrového obrazu.
 • | 2018 | TA0 – TH – EPSILON |Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů

  Agentura: TH03010424
  Řešitel: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (spoluřešitel Pavel Táborský – Mediatrade, s.ro.)
  Začátek: 2018
  Konec: 2019
  Cílem projektu je návrh, vývoj a realizace nového sofistikovaného testovacího zařízení pro provádění bezpečnostních technických kontrol specifických elektrických zdravotnických prostředků (ZP) vzdáleně přímo ze sídla výrobce ZP. Nově vyvinuté testovaní zařízení bude obsahovat taková řešení, která umožní testování parametrů ZP s minimálním zásahem obsluhy a současně s přenosem měřených parametrů do sídla výrobce k vyhodnocení. Testovací zařízení bude obsahovat prvky pro jednoznačnou identifikaci testovaného ZP a současně zabezpečení proti záměně ZP v průběhu testování a manipulace s měřenými hodnotami.
 • | 2018 | MPO – OPPIK | Optimalizace toku energií pro modulární vysokokapacitní energetické úložiště napájené solárními články

  Agentura: FV30419
  Řešitel:Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
  Začátek: 2018
  Konec: 2021
  Hlavním cílem řešení projektu je vytvoření uceleného prototypu energetického úložiště s vysokou kapacitou v modulárním provedení. Toto provedení zajistí možnost měnit, doplňovat či odnímat kapacitu dle situace, případně využívat energetické moduly pro jiné aplikace, např. prototypy elektrických vozidel apod. Vysokou kapacitou jsou v tomto případě míněny stovky kWh, které mohou sloužit jako záložní zdroj, dále jako systém pro dorovnávání energetických potřeb a rovněž jako systém, který umožňuje harmonizovat síť solárních elektráren, jejichž výkon a způsob činnosti může způsobovat v páteřní síti problémy (on demand řízení). Prostředky pro dosažení uvedeného cíle lze shrnout do následujících činností: a) výzkum a vývoj akumulátorových modulů s chytrým řízením, využitelné jak ve zmíněném systému, tak samostatně (omezené vyhláškou o práci s elektrickými zařízeními) b) výzkum a vývoj vysokokapacitního energetického úložiště jako komplexního řešení pro kancelářské budovy s připojením na fotovoltaické elektrárny c) výzkum a vývoj materiálů pro krytí výše zmíněných zařízení d) implementace firmware a software pro řízení samostatnýcj jednotek i celku, aby bylo možno využít on demand řízení v případě potřeby páteřní energetické sítě.
 • | 2017 | MPO | Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles

  Agentura: FV20519
  Spoluřešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. (hlavní řešitel ARCADIS Geotechnika, a.s., spoluřešitel – SG – Geoinženýring s.r.o.)
  Začátek: 2017
  Konec: 2020
  Cílem projektu je vývoj progresivních stabilizačních opatření pro zemní tělesa a skalní útvary, které z důvodu snížení nebo ztráty stability ohrožují bezpečnost lidí, technologické celky, stavby a infrastrukturu v dané lokalitě. Nedílnou součástí řešení je návrh, vývoj a realizace inovovaného komplexního monitorovacího systému založeného na moderních poznatcích senzorové techniky a bezdrátového přenosu dat, který včas upozorní na změnu stabilitních poměrů umožní včasnou realizaci sanačních opatření.
 • | 2017 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy XIII

  Agentura:SP2017/161
  Řešitelé: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2017
  Konec: 2017
  Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. Projekt využívá také spolupráce osob z jiných fakult VŠB-TUO, neboť řešené problémy přesahují svou problematikou i do jiných specializací při řešení této vědecko-výzkumné činnosti. V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů doc. Ing. Markem Penhakrem, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po presentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Současně v tomto projektu chceme zaměstnat postdoky (Proto, Grepl, Kijonka) kteří výrazně přispějí k dosažení kvalitních výsledků VaV. Průkaznost kvality podávaného projektu je, že byly v předchozích letech vždy řešeny aktuální vědecko-výzkumné problémy vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce 2016 bylo publikováno přes 33 publikací, z toho dvanáct v impaktovaných žurnálech, 21 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS. Výsledky řešení byly následně transformovány do Ochrany duševního vlastnictví v roce 2016, kde jsou dva podané patenty v ČR. Souhrnně projekt překročil předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT. Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2011. V roce 2016 vytvořil tým 486 RIV bodů. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Inerciální senzory II pro biomechanické aplikace – V rámci projektu bude realizováno řešení pro monitorovanou domácí rehabilitaci s využitím standardních rehabilitačních pomůcek osazených inerciálními senzory. Systém bude obsahovat jak nová hardwarová řešení pro přesná měření pohybů nových rehabilitačních pomůcek, tak softwarové aplikace ve formě rehabilitačních her implementovaných do vestavěných systémů nebo miniaturních PC. Další součástí projektu je analýza chůze s využitím pouze jednoho inerciální senzoru a analýzy dat s využitím kvaternionů. 2.Digitalizace oftalmologických cvičení II – Projekt se zabývá digitalizací diagnostických metod v oftalmologii a také digitalizaci HW trenažerů pro rehabilitaci očních poruch u dětí a dospělých. V rámci projektu budou navrženy SW algoritmy pro digitalizaci jednotlivých cvičení (Lancasterovo plátno, nácvik a prohlubování stereopse, hodnocení zrakové ostrosti, nácvik centrální rozlišovací schopnosti aj..), které budou nasazeny k testování na oční klinice. V dalším kroku pak bude realizována webová aplikace, která umožní na základě výše uvedených algoritmů rehabilitaci pacientů v domácím prostředí. Dále bude realizována EDC aplikace pro klinický záznam dat, který umožní jednoduchou správu uživatelů, pacientů a použité techniky a zároveň následné efektivní zpracování zaznamenaných dat. 3.VectoCariography IV – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl konstrukci vektorkardiografu s Frankovými svody a softwaru pro záznam dat. 4.BioSensation IV – Předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření i s využitím pro CT a MRI zobrazovací techniky.
 • | 2017 | SGS | Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI

  Agentura:  SP2017/128
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2017
  Konec: 2017
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí, •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 až SGS2016. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řady výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně vzdělání při zapojení do vědecko-výzkumných aktivit v těchto oblastech a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Důraz je kladen na především na aplikační výzkum a spolupráci s průmyslem. Předložený projekt má za cíl rozvoj vědecko-výzkumných aktivit ve čtyřech stěžejních oblastech: 1)Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2)Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3)Aplikace pokročilých adaptivních metod zpracování číslicových signálů za užití virtuální instrumentace.  4)Měření, zpracování a modelování stochastických veličin pro optimalizaci řízení provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
 • | 2017 | SGS | Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III

  Agentura: SP2017/158
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2017
  Konec: 2017
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, robotiky, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektu s podobným zaměřením v rámci SP2016/162. Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: 1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech 2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT 3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů Další informace o Předmětu výzkumu jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
 • | 2017 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE 2017

  Agentura: SP2017/150
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2017
  Konec: 2017
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem řešené projekty v minulém období.
 • | 2017 | OPPIK | ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY

  Agentura: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004919
  Spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (hlavní řešitel Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
  Začátek: 2017
  Konec: 2019
  Získání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu/ prototypu – generačně nového inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace, prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky činností žadatele povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktu konkurenceschopného na světových trzích.
 • | 2017 | OPPIK | Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti

  Agentura: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004315
  Spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (hlavní řešitel ELVAC, a.s.)
  Začátek: 2017
  Konec: 2019
  Cílem řešení projektu je průmyslový výzkum (PV) a experimentální vývoj (EV) modulárního systému řízení dynamických pohonů pro průmyslové aplikace se zaměřením na inovaci a optimalizaci bezpečnostních funkcí, HW řídícího systému (ŘS), komunikace ŘS, ovládacích panelů (touch scren), osových regulátorů a speciálního řídicího software mechatroniky.
 • | 2017 | OPPIK | Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid

  Agentura: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004955
  Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. (hlavní řešitel CODEA spol. s r.o.)
  Začátek: 2017
  Konec: 2019
  Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj měřičů veličin energetických médií, jako jsou zejména průtok a teplo s implementací unikátních elementů pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. Důležitost maximální funkčnosti a minimálních pořizovacích a popřípadě údržbových nákladů na měřiče je zároveň v protikladu s nezbytnou elektronikou spotřebovávající elektrickou energii zejména s rozšířením o bezdrátové komunikace pro začlenění do sítě Smart Grid.
 • | 2017 | GAČR | Hodnocení investic do vývoje zdravotnických prostředků

  Agentura: GA17-03037S
  Spoluřešitel: Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (hlavní řešitel Univerzita Hradec Králové)
  Začátek: 2017
  Konec: 2019
  Projekt je zaměřen na ekonomické aspekty vývoje zdravotních prostředků. Poznatky budou využity pro formulaci metodického přístupu k hodnocení potenciálu investic do jejich vývoje, což přispěje k optimalizaci řízení procesů vývoje a uplatnění zdravotnického prostředku na trhu.
 • | 2017 | OPPIK | Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí

  Agentura: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694
  Spoluřešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. (hlavní řešitel STRIX, a.s.)
  Začátek: 2017
  Konec: 2019
  Projekt je zaměřen na vysoce aktuální problematiku výzkumu a vývoje progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. Tento problém je dán radikálním stárnutím inženýrských sítí, konstrukcí stavebních objektů a důsledkem erozivních vlivů zemního a horninového prostředí. Jedná se o řešení bezpečnostních faktorů za účelem ochrany staveb a zajištění bezpečnosti lidí.
 • | 2017 | FRVŠ(MŠMT) | Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0

  Agentura: RPP2017/194
  Řešitel: Ing. Jan Dedek
  Začátek: 2017
  Konec: 2017
  Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na vybavení pracoviště technologiemi, které prozatím nejsou přímo dostupné pro výuku nebo jsou dostupné v omezené míře. Vybavení poslouží k vytvoření laboratorních úloh, při jejíž plnění se studenti všech úrovní vzdělávání seznámí s technologiemi 3D tisku, pokročilého měření sekundárních elektrochemických článků, způsobu nabíjení a vybíjení akumulátorů či obsluhy měřících přístrojů. Pořízení přístrojů a nástrojů rozšíří možnosti stávající výuky a také rozšíří její možnosti například o rapid prototyping, který je cennou zkušeností na trhu práce. V části řízené výuky budou na 3D tiskárně tisknuty díly k vyráběným přípravkům, nabíječka, umělá zátěž a multimetry budou sloužit k testování akumulátorů a řídicích jednotek a sada nářadí, posuvné měřítko, odsávačka par, odpájecí stanice či zvětšovací sklo zlepší kvalitu výuky při navrhování a realizaci DPS. V části neřízené výuky se naskýtá možnost využití pro kvalitnější výsledky bakalářských či diplomových prací, případně využití pro semestrální projekty do jiných předmětů.
 • | 2016 | MSK | Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.

  Agentura: č.sml. 06712/2016/EP
  Řešitel: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2016
  Konec: 2017
 • | 2016 | OPPIK | Partnerství s VŠB – TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství

  Agentura: CZ.01.1.02/0.0/0.0 /15_013/0004755
  Spoluřešitel: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.   (hlavní řešitel MEDIATRADE, s.r.o.)
  Začátek: 2016
  Konec: 2018
 • | 2016 | MPO | Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace

  Agentura: FV10422
  Spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.   (hlavní řešitel Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
  Začátek: 2016
  Konec: 2019
 • | 2016 | MPO | Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky

  Agentura: FV10706
  Spoluřešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. (hlavní řešitel STRIX Chomutov, a.s.)
  Začátek: 2016
  Konec: 2019
  Cílem řešení projektu je vývoj nového komplexního monitorovacího systému pro záchytná geotechnická řešení svahových deformací. Společnost STRIX jako realizační firma sanačních opatření na skalních a zeminových svazích instaluje velké množství záchytných sítí a dynamických bariér. Tato opatření slouží k ochraně infrastruktury, zejména dopravních staveb. Současná praxe téměř neřeší dlouhodobý monitoring účinnosti takovýchto opatření a včasné informování o nastalých mimořádných situacích. Z těchto důvodů výsledky projektu nabídnou ucelený monitorovací systém využitelný na vysokopevnostních záchytných sítích a dynamických bariérách. Řešení projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti v okolí liniových staveb před georiziky.
 • | 2016 | MŠMT | Navigační systém VŠB-TU Ostrava

  Agentura: IRP/2016/53
  Spoluřešitel: doc. Ing. Jan Žídek, CSc. (řešitel prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.)
  Začátek: 2016
  Konec: 2018
  Projekt je zaměřen rozvoj a aktualizaci navigačního systému VŠB-TUO. Projekt je rozdělen na dvě části: 1) Fyzická navigace, která zahrnuje venkovní totemy a interní deskové navigační systémy. 2) Softwarová podpora navigačního systému včetně mobilních aplikací. Součástí řešení projektu je vytvoření a aktualizace navigačních map exteriéru, a interiéru univerzity. Rok 2016: Vybudování externího venkovního totemu na Ekonomické fakultě (1 ks), vytvoření vnitřního deskového navigačního systému (1 ks). V roce 2016 se dále uvažuje s aktualizací navigačního systému včetně polepů a vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. 2017: Vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. Aktualizace polepů dle potřeby. 2018: Vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. Realizace vnitřního deskového navigačního systému (1ks) na Ekonomické fakultě (realizace po ukončení rekonstrukce Ekonomické fakulty). Aktualizace polepů dle potřeby.
 • | 2016 | FRVŠ (MŠMT) | Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů

  Agentura: RPP2016/94
  Řešitelé: Ing. Jakub Hlavica
  Začátek: 2016
  Konec: 2016
  Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na modernizaci vybavení laboratoře mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů a vytvoření návazných laboratorních úloh. Cílem projektu je dovybavení laboratoře katedry o vybrané výukové sady a dále o moderní laboratorní vybavení určené pro výuku studentů v bakalářských a navazujících magisterských programech. Pořízení výukových sad je motivováno požadavkem na zvyšování kvality výuky. Výukové sady umožňují studentům aplikovat své řídicí algoritmy na reálná zařízení a nejsou odkázáni jen na simulátory. V části řízené výuky dojde k rozšíření možností pro praktickou část výuky. Co se týče neřízené výuky, přístrojové vybavení umožní vytvářet praktické části bakalářských a diplomových prací na profesionální úrovni, přičemž se studenti rovněž seznámí s reálnými problémy v technické praxi a jejich řešením s využitím moderního vybavení pracoviště.
 • | 2016 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy XII

  Agentura:SP2016/81
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2016
  Konec: 2016
  Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Inerciální senzory pro biomechanické aplikace – V rámci projektu bude realizováno řešení pro monitorovanou domácí rehabilitaci s využitím standardních rehabilitačních pomůcek osazených inerciálními senzory. Systém bude obsahovat jak nová hardwarová řešení pro přesná měření pohybů nových rehabilitačních pomůcek, tak softwarové aplikace ve formě rehabilitačních her implementovaných do vestavěných systémů nebo miniaturních PC. Další součástí projektu je analýza chůze s využitím pouze jednoho inerciální senzoru a analýzy dat s využitím kvaternionů. 2.Living laboratory – Úkolem projektu je analýza pohybové aktivity člověka v bytě a analýza pohybových cirkadiálních rytmů. K tomuto účelu bude realizován softwarový nástroj pro sběr dat z různých měřicích systém a bude implementován fuzzy model pro analýzu dat. Proběhnou testy v living laboratoři a to jak simulované testy tak dlouhodobé testy s reálnými obyvateli living laboratoře. 3.Digitalizace oftalmologických cvičení – Projekt se zabývá digitalizací diagnostických metod v oftalmologii a také digitalizaci HW trenažerů pro rehabilitaci očních poruch u dětí a dospělých. V rámci projektu budou navrženy SW algoritmy pro digitalizaci jednotlivých cvičení (Lancasterovo plátno, nácvik a prohlubování stereopse, hodnocení zrakové ostrosti, nácvik centrální rozlišovací schopnosti aj..), které budou nasazeny k testování na oční klinice. V dalším kroku pak bude realizována webová aplikace, která umožní na základě výše uvedených algoritmů rehabilitaci pacientů v domácím prostředí. Dále bude realizována EDC aplikace pro klinický záznam dat, který umožní jednoduchou správu uživatelů, pacientů a použité techniky a zároveň následné efektivní zpracování zaznamenaných dat. 4.VectoCariography III – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl konstrukci vektorkardiografu s Frankovými svody a softwaru pro záznam dat. 5.BioSensation III – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. 6.BioBra III – skupina se bude zabývat návrhem a realizací systému ambulantního objektivního vyšetření měkkých tkání s cílem lokalizovat novotvary a určovat elasticitu tkání. Bude navržebn model a srovnán s měřením na prototypu. 7.BiBi III – skupina se bude zabývat návrhem a realizací nástroje pro ambulantní odběr vorků z jater s elektrokoagulací po odběru. 8.Thorr III – předmětem bude návrh zařízení pro měření a zpracován průběhu dýchání při radioterapii za účelem správné lokalizace a zaměření tumorózního ložiska. 
 • | 2016 | SGS | Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III

  Agentura:  SP2016/146
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2016
  Konec: 2016
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí, •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 a SGS2015. Předložený projekt má za cíl rozvoj vědecko-výzkumných aktivit ve čtyřech stěžejních oblastech: 1) Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2) Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3) Aplikace pokročilých adaptivních metod zpracování číslicových signálů za užití virtuální instrumentace. 4) Měření, zpracování a modelování stochastických veličin pro optimalizaci řízení provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
 • | 2016 | SGS | Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II

  Agentura: SP2016/162
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2016
  Konec: 2016
  Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: – Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech – Výzkum a vývoj vestavěných řídicích systémů zejména v souvislosti s měřením neelektrických veličin – Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů.
 • | 2016 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE 2016

  Agentura: SP2016/183
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2016
  Konec: 2016
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úřešené projekty v minulém období.
 • | 2015 | MŠMT | Platforma pro testování nových technologií Smart CPIT3

  Agentura: IRP2015/2
  Řešitelé: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  V souvislosti s dynamickým rozvojem výzkumu a vývoje nových technologií v oblastech Tele Care, Health Care, Smart Home, Smart Home Care, Smart Grids, Smart Metering, Smart Cities, mobilita (elektromobily) a jejich aplikací s využitím alternativních zdrojů a úspor energie bychom na tyto trendy chtěli reagovat vybudováním platformy pro testování nových technologií Smart CPIT3 na VŠB TU Ostrava. V současnosti působí na VŠB – TU Ostrava, FEI, vědecko výzkumné skupiny, které se zabývají výzkumem v oblastech: 1. Biotelemetrický byt; Smart Home Care (Smart Home, Tele Care, Home Care – Ing. Martin Černý Ph.D., Ing. Marek Penhaker Ph.D., Ing. Jan Vaňuš Ph.D., Doc. Ing. Jiří Koziorek Ph.D.), 2. Optimalizace řízení toku energie v energetických jednotkách (Smart Grids, Management energií v budovách, SMART systémy řízení energeticky soběstačného domu) (Doc. Ing. Stanislav Mišák Ph.D.), 3. Řízení technologických soustav s obnovitelnými a alternativními zdroji energie pro komplexní systémy, zdroje pro dopravu a transport (elektromobily a elektromobilita), (Doc. Ing. Bohumil Horák Ph.D.).
 • | 2015 | MŠMT | Elektronická navigace v areálu VŠB-TU Ostrava

  Agentura: IRP2015/176
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  V roce 2014 byla v rámci rozvojového projektu spuštěna nadstavba nad statickou částí orientačního systému v areálu VŠB-TU v Ostravě, který existuje v podobě informačních panelů a orientačních šipek v definovaných místech areálu. Touto nadstavbou v podobě elektronické navigace jsou SW aplikace určené pro mobilní prostředky koncových uživatelů, které jim v návaznosti na jejich lokalizovanou polohu poskytují základní informace o bodech zájmů v jejich aktuálním okolí. Body zájmu jsou jednotlivé objekty v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. SW aplikace byly vyvinuty pro mobilní prostředky typu tablet/chytrý telefon na dvou různých platformách: pro OS IOS (výrobky firmy Apple) a OS Android (nejrozšířenější OS mobilních prostředků). Tyto SW aplikace byly ověřeny v pilotním provozu v rámci prvního setkání absolventů VŠB-TU Ostrava. Součástí ověření elektronické navigace bylo i její nasazení v součinnosti s elektrickým personálním transportérem (SEGWAY) umožňujícím rychlejší a zajímavější pohyb po areálu univerzity. V roce 2015 plánujeme další rozvoj těchto aplikací zejména v tomto směru: 1) Rozšíření bodů zájmů o zbývající součástí VŠB-TU Ostrava (FaSt, EkF, FBI) 2) Doplnění redakčního systému, který umožní doplňování dynamických bodů zájmů vázaných na akce konané v areálu VŠB-TU Ostrava 3) Vyřešení součinnosti koncových SW aplikací na mobilních prostředcích a serverů poskytujících aktuální informace o areálu VŠB-TU Ostrava 4) Rozšíření vnitroareálové dopravy vybavené elektronickou navigací pro využití ze strany návštěvníků areálu VŠB-TU Ostrava.
 • | 2015 | FRVŠ | Modelování a analýza kardiovaskulárního systému

  Agentura: FRVS2015/204
  Řešitelé: Ing. Lukáš Peter
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  Monitorování životních funkcí tvoří nezastupitelnou úlohu v oblasti intenzivní medicíny. Reálný kardiovaskulární systém lidského organismu je velmi složitá soustava, která je tvořena cévním řečištěm a srdeční pumpou, která slouží jako adaptivní iniciátor proudění krve. Primárním cílem projektu je vytvoření fyzikálního modelu kardiovaskulárního systému, který bude co nejvěrněji napodobovat systém reálný a bude sloužit jako simulátor hemodynamických parametrů lidského těla. Tento fyzikální model je tvořen soustavou mechanických prvků, které relevantním způsobem napodobují fyzikální vlastnosti proudění krve. Hlavním přínosem navrhovaného modelu je simulace hemodynamických parametrů cévního řečiště, mezi které patří krevní tlak, srdeční výdej, rychlost šíření pulzní vlny a další. Výstupem projektu budou laboratorní úlohy, které jsou tématicky zaměřeny na mechanické modelování jednotlivých hemodynamických parametrů a následné signálové zpracování dosažených dat. Tyto laboratorní úlohy budou velmi přínosné pro studenty pro pochopení fyzikálních vlastností kardiovaskulárního systému a aplikování matematických metod, které jsou využitelné v oblasti zpracování medicínských dat.
 • | 2015 | SGS | Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace

  Agentura: SP2015/154
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech s podobným zaměřením v rámci SGS2012/111, SGS2013/168 a SGS2014/156.
 • | 2015 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy XI

  Agentura:SP2015/179
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Advanced Assistive Living – Skupina věnující se jak hardwarovému tak softwarovému řešení měření a testů biotelemetrie na miniaturních mobilních zařízeních pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. 2.VectoCariography II – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl konstrukci vektorkardiografu s Frankovými svody a softwaru pro záznam dat. Transformace 12svodového elektrokardiogramu do vektorkardiografických svodů. Analýza jednotlivých typů arytmií ve vektorkardiografických svodech. Topografické mapování hrudníku pro pacienty s arytmiemi 3.PPTTM – Projekt Pulse Transmit Time measurement II – Dokončit fyzikální model šíření pulsní vlny v řečišti a ověřit na něm závislost PTT a TK. Návrh algoritmu po výpočet TK na základě výsledků fyzikálního modelu. Ověření algoritmu na reálných datech naměřených v nemocnici Třinec a FNO. 4.Rhiana – aplikace inerciálních senzorů v rehabilitaci. Bude řešena otázka možnosti detekce a klasifikace patologických stavů pohybového a stabilizačního systému pacienta. Dalším směrem je návrh a realizace podložky pro detekci polohy pacienta na kulové úseči během procesu rehabilitace. V neposlední řadě se bude pokračovat ve vývoji rehabilitačních programů a softwaru pro balanční cvičení. 5.BioSensation II – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. Součástí bude možnost přípravy materiálů pro dávkování in vivo pro distribuci léčiv a jejich cílené směřování do specifických tkání. 6.BioBra II – skupina se bude zabývat návrhem a realizací systému ambulantního objektivního vyšetření měkkých tkání s cílem lokalizovat a určit danou tkáň k dalšímu vyšetření ionizujícími metodami jako RTG CT aj. 7.BiBi II – skupina se bude zabývat návrhem a realizací nástroje pro ambulantní odběr vorků z jater při zvýšené bezpečnosti odberu z phledu následné krvácivosti tkání. 8.Thorr II – předmětem bude návrh zařízení pro měření a zpracován průběhu dýchání při vyšetření CT a následné radioterapii za účelem správné lokalizace a zaměření tumorózního ložiska.
 • | 2015 | SGS | Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II

  Agentura:  SP2015/181
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoj měřicích systémů. Druhou částí projekt hodlá podpořit oblast strojového vidění pro automatizaci testování výrobků, což je oblast, která se v průmyslové praxi prudce rozvíjí. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit ve dvou oblastech: 1) Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2) Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3) Aplikace adaptivních filtrů za užití virtuální instrumentace . Rozvíjí se také široká oblast zpracování číslicových signálů formou adaptivních filtrů pro různé oblasti praxe.
 • | 2015 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE

  Agentura: SP2015/184
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2015
  Konec: 2015
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úspěšně řešené projekty v minulém období.
 • | 2014 | TAČR | Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém

  Agentura: TA04021687
  Spoluřešitel: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
  Začátek: 2014
  Konec: 2017
  Předkládaný projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti výměníků tepla s vysokou teplotou ohřívaného média (cca 850°C), kterým je parovzduchová směs, dále na způsob vytvoření této parovzduchové směsi a na řízení její teploty po délce výměníku z hlediska nepřekročení maximální přípustné teploty v příslušné části výměníku – tedy ohříváku parovzduchové směsi. Tento výzkum a vývoj navazuje na ukončený výzkum, který proběhl v rámci grantového projektu FR-TI1/073, jehož hlavním příjemcem byla společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a který byl úspěšně ukončen v roce 2012. Cílem řešení tohoto projektu je zajistit vývoj ohříváku parovzduchové směsi, jakožto jedné ze základních komponent vyvíjeného cyklu, a připravit podklady pro dodávku teplárenského zdroje na bázi flexibilního energetického systému. Vyvíjený ohřívák parovzduchové směsi je tedy spojovacím článkem mezi spalovací komorou pro spalování uhlí a plynovou turbínou, a jako zcela nové zařízení musí zajistit nejen ohřev směsi na pracovní teplotu cca 850°C, ale musí zajistit i přípravu takové směsi. Uskutečněný vývoj takového ohříváku parovzduchové směsi umožní společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zpracovat potřebnou Feasibilty Study teplárenského zdroje, což je předpoklad pro jeho komerční nasazení.
 • | 2014 | MSMT | Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření

  Agentura: FRVS2014/154
  Řešitelé: Ing. Miloslav Holba
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
  V současnosti kvalita života občanů velmi závisí na řadě automatizovaných systémů používaných snad ve všech oblastech lidské činnosti. Mnoho automatizovaných systémů má dnes charakter vestavěných real-time systémů z důvodu jejich spolehlivosti, nízké poruchovosti a vysoké odolnosti. Studenti FEI VŠB-TU Ostrava si osvojují v předmětech „Virtuální instrumentace 1, Virtuální instrumentace 2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřicí systémy a jejich programování“ dovednosti návrhu a realizace automatizovaných měřicích a testovacích systémů založených na platformě osobních počítačů PC. Platforma PC nesplňuje výše uvedené požadavky na vestavěný systém a je nutné výuku inovovat a zahrnout do ní programování real-time vestavěných systémů. Proto chceme inovaci výuky založit na hardwarové platformě NI CompactRIO, která představuje vestavný systém spojující kontrolér s procesorem a operačním systémem reálného času, konfigurovatelné hradlové pole FPGA a vstupo-výstupní moduly v jediném šasi. Platforma NI CompactRIO vyniká robustností, výkonem a nízkou spotřebou a je programovatelné v grafickém vývojovém prostředí NI LabVIEW, které se masivně prosazuje v oblasti průmyslových testerů. Pomocí této platformy se studenti seznámí s nejnovějšími trendy a pokročilými programovacími technikami pro oblast vestavěných automatizovaných systémů, které jsou od absolventů vyžadovány v praxi.
 • | 2014 | MSMT | Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku

  Agentura: IRP/2014/233
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.; VUT v Brně; Ostravská univerzita
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
 • | 2014 | MPMR | Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky

  Agentura: CZ.3.22/3.100/12.03337
  Řešitelé: prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. (spoluřešitel – Polytechnika Opolska)
  Začátek: 2014
  Konec: 2015
  Po řadu let (od roku 2000) probíhá spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAI) Politechniky Opolskej, která je dokumentována společnými aktivitami v rámci projektu KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Dosavadní spolupráce byla zaměřena do dvou oblastí: vědeckovýzkumné a pedagogické.Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné semináře, konferencí, společné studentské aktivity (workshopy, odborné exkurze).
  Nově připravovaný společný projekt bude zaměřen zejména do oblasti doktorského studia a vychází z Dohody o spolupráci, uzavřené v roce 2011.
  Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů doktorského studia se zvláštním zaměřením na implementace informačních technologií.
  Budou realizovány vzájemné studijní pobyty studentů doktorského studia, kde budou využívány nově dovybavené laboratoře i speciální přístroje, získané v rámci projektů EU a dále na základě dohody o spolupráci bude realizováno vzdělávání pracovníků WEAI Politechniki Opolskej v doktorském studu na FEI Technické univerzity Ostrava.
  Velmi důležitými prvky projektu ve vědecké oblasti budou společně realizované semináře u obou partnerů v ČR i PL a společná organizace mezinárodní konference Forum energetiků GRE2014. V pedagogické oblasti budou realizovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách a výměnné exkurze studentů, které byly v minulosti velice úspěšné.
  Popisované aktivity umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické na obou univerzitách a rovněž přispěje i ke vzájemnému lepšímu pochopení i k rozvoji společenských a kulturních vztahů.
 • | 2014 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy 2014

  Agentura:  SP2014/188                                                                                                                                                                   
  Řešitelé:
  doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úspěšně řešené projekty v minulém období.
 • | 2014 | SGS | Mikroprocesorové systémy pro řídicí a monitorovací aplikace

  Agentura:  SP2014/156                                                                                                                                                                   
  Řešitelé:
  doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích a komunikačních systémů, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou ve čtyřech projektech s podobným zaměřením v rámci SGS.
 • | 2014 | SGS | Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování

  Agentura:  SP2014/185                                                                                                                                                                    
  Řešitelé:
  doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoj měřicích systémů. Projekt první částí navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013.
 • | 2014 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy X

  Agentura:  SP2014/194                                                                                                                                                                   
  Řešitelé:
  Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2014
  Konec: 2014
  Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1. Bio-Telemedicine – Skupina věnující se jak hardwarovému tak softwarovému řešení měření a testů biotelemetrie na miniaturních mobilních zařízeních pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. Data měřená z testovacího bytu systémem Telemedicína budou rovněž vstupem pro skupinu BioAnalysis. 2. Vectocariography – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl konstrukci vektorkardiografu s Frankovými svody a softwaru pro záznam dat. Transformace 12svodového elektrokardiogramu do vektorkardiografických svodů. Vytvoření MySQL databáze EKG+VKG záznamů. Analýza jednotlivých typů arytmií ve vektorkardiografických svodech. Topografické mapování hrudníku pro pacienty s arytmiemi 3. Projekt Pulse Transmit Time measurement – Realizovat fyzikální model šíření pulsní vlny v řečišti a ověřit na něm závislost PTT a TK. Návrh algoritmu po výpočet TK na základě výsledků fyzikálního modelu. Ověření algoritmu na reálných datech naměřených v nemocnici Třinec. 4. RehSens – aplikace inerciálních senzorů v rehabilitaci. Bude řešena otázka možnosti detekce a klasifikace patologických stavů pohybového a stabilizačního systému pacienta. Dalším směrem je návrh a realizace podložky pro detekci polohy pacienta na kulové úseči během procesu rehabilitace. V neposlední řadě se bude pokračovat ve vývoji rehabilitačních programů a softwaru pro balanční cvičení. 5. BioSensation – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. Součástí bude možnost přípravy materiálů pro dávkování in vivo pro distribuci léčiv a jejich cílené směřování do specifických tkání. 6. Colorectum – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektro-chirurgický nástroj pro endoskopické chirurgické aplikace. Bude navržen a realizován operační nástroj pro odstranění nádorových oblastí z terminální části tlustého střeva. 7. BioBra – skupina se bude zabývat návrhem a realizací systému ambulantního objektivního vyšetření měkkých tkání s cílem lokalizovat a určit danou tkáň k dalšímu vyšetření ionizujícími metodami jako RTG CT aj. 8. BiBi – skupina se bude zabývat návrhem a realizací nástroje pro ambulantní odběr vorků z jater při zvýšené bezpečnosti odberu z phledu následné krvácivosti tkání. 9. Van der Thorr – předmětem bude návrh zařízení pro měření a zpracován průběhu dýchání při vyšetření CT a následné radioterapii za účelem správné lokalizace a zaměření tumorózního ložiska. 10. ElGreco – měření srdečního výdeje s novým návrhem a přesností, které dosud není v medicíně k dispozici.
 • | 2013 | SGS | Testování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids

  Agentura:  SP2013/203                                                                                                                                                                    
  Řešitelé:
  doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
  Předmětem projektu je rozvoj laboratoře Elektrických systémů, kde se systematicky buduje testovací zařízení pro testování měřicí techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se zejména o testování přístrojů pro analýzu kvality elektrické energie, přístrojů pro monitorování synchronních fázorů, elektroměrů a také další techniky. Důležitým faktorem pro využití výsledků pracoviště je skutečnost, že uvedená měřicí technika je aktuální pro účely tzv. SmartGrids. Náplň projektu byla postupně řešena již v roce 2011 a 2012, kdy byl vybudován HW a SW základních testerů. Na již vzniklých koncepcích testeru byla ověřena funkčnost prvotní koncepce, na jejichž základě dokážeme vyvinout dokonalejší zařízení. Navržené koncepce testerů jsou poplatné dostupné technice, finančním prostředkům a vzrůstajícím know-how na pracovišti. Projekt navazuje na řešení projektů s podobným zaměřením v rámci SGS2011 a SGS2012, které umožnily značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti a podání několika jiných výzkumných projektů. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2012 a oblast dále rozvíjet. Vybudovaný testovací systém bude dále využíván pro vědeckou práci na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství a pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat.
 • | 2013 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy

  Agentura:  SP2013/135                                                                                                                                                                    
  Řešitelé:
  doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji enegie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úspěšně řešené projekty v minulém období.
 • | 2013 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy IX

  Agentura:  SP2013/35                                                                                                                                                                    
  Řešitelé:
  Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
  V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1. Telemedicine – Skupina věnující se jak hardwarovému tak softwarovému řešení měření a testů biotelemetrie na miniaturních mobilních zařízeních pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. Data měřená z testovacího bytu systémem Telemedicína budou rovněž vstupem pro skupinu BioAnalysis. 2. BioAnalysis – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl výzkum a klasifikaci redukovaného měření EKG, EEG, EOG s významem pro kvalifikovanou analýzu dat.Část této pracovní skupiny bude zpracovávat dvourozměrné data z popáleninového centra pro revitalizace popálené tkáně. 3. BioSensation – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. 4. Colorectum – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektrochirurgický nástroj pro endoskopické chirurgické aplikace. 5. BioBra – Předmětem řešení skupiny je diagnostika a identifikace příčin vzniku karcinomu prsu a prevence onemocnění prsních žláz u žen. 6. GammaRays – skupina se bude zabývat systém plánování radioterapie pro robotnické zákroky pomocí CyberKnife, měření přesnosti plánovací terapie, zpracování získaných dat a kalibrace procesu radioterapie. Součástí je návrh optimalizace vlivů radioizotopové dávky na zdravou tkáň i pro klasickou radioizotopovou léčbu. 7. KneeKinetic – předmětem bude návrh měření a analýza objektivní pohyblivosti kloubů člověka 8. BreathDose – předmětem bude návrh zařízení pro měření a zpracován dýchání v průběhu CT a následné terapeutické dávky pro správné lokalizování a zaměření tumorózního ložiska. 9. Phototerapy – návrh a realizace systému fototerapie člověka 10. SkinScan – Náplň klíčové aktivity „SkinScar“ bude zaměřena na monitorování viskoelastických vlastností kůže pomocí kutometrie a diagnostiku hloubky popálenin pomocí laserové dopplerometrie (LDPI). 11. BioImpedance – řešením skupiny je HW návrh a realizace systému kvantitativního prahu bolesti u nonverbálních jedinců a stanovení jejich fyziologických vlastností nepřímými metodami. 12. Vectocardio – Vektorkardiografie je diagnostická metoda, která umožňuje zaznamenat v prostoru velikost a směr elektrického pole generovaného srdcem. Na rozdíl od elektrokardiografie, kdy jsou jednotlivé záznamy získány průmětem výslednice elektrického pole do jednotlivých svodů, vektorkardiografie umožňuje popis celého vývoje srdečního pole v ortonormálním systému. Vektorkardiografie jako diagnostická metoda dosahuje lepších výsledků v určitých oblastech v porovnání s konvenčními přístupy.     
 • | 2013 | SGS | Metody sběru a přenosu dat v distribuovaných systémech

  Agentura: SP2013/168                                                                                                                                                                      Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
  Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v oblasti sběru, archivace, zpracování a vizualizace dat v distribuovaných řídicích a monitorovacích systémech. Projekt navazuje na řešení tří projektů s podobným zaměřením v rámci SGS2010, SGS2011 a SGS2012. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v oblasti sběru a přenosu dat v distribuovaných řídicích systémech řadu výsledků, které vedly k: – Vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu) – Získání několika významných projektů podporovaných z grantových agentur (viz. Zkušenosti řešitelského týmu) – Uzavření několika smluv o výzkumu pro komerční partnery (viz. Zkušenosti řešitelského týmu) Předložený projekt dále rozvíjí problematiku sběru, archivace, zpracování a vizualizace dat v distribuovaných řídicích a monitorovacích systémech. Hlavním úkolem projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.
 • | 2013 | FRVS | Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin

  Agentura: FRVS2013/147
  Řešitelé: Ing. Michal Vožda
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
 • | 2013 | FRVS | Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství

  Agentura: FRVS2013/910
  Řešitelé: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
  Začátek: 2013
  Konec: 2013
 • | 2012 | TAČR | Centrum aplikované kybernetiky 3

  Agentura: TE01020197
  Řešitelé: ČVUT v Praze; doc.RNDr.Jindřich Černohorský,CSc.
  Začátek: 2012
  Konec: 2019
  Centrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na stávající centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a analýzy obrazů a poskytne nové optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku.
 • | 2012 | MŠMT | NETFEI – Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání

  Agentura: CZ.1.07/2.4.00/31.0031
  Řešitelé: doc.Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2012
  Konec: 2014
  Projekt „NETFEI“ je zaměřen primárně na inovaci, ověření a rozšíření metodického rámce pro realizaci odborných praxí studentů a stáží akademických pracovníků na Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen „FEI“) VŠB-TU Ostrava a naplnění hlavního cíle projektu spočívajícího v prohloubení a rozvoji dlouhodobé spolupráce se subjekty terciárního vzdělávání, VaV organizacemi a zejména podnikatelským (aplikačním) sektorem.

 • | 2012 | MŠMT | Smart instrumentation – Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie.

 • Agentura: LH12183 (Kontakt II)
  Řešitelé: doc.Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2012
  Konec: 2014
  V oblasti přenosu a distribuce elektrické energie dochází v posledních letech k dramatickému posunu filozofie těchto systémů. Od tradičního schématu charakterizovaného centralizací zdrojů výroby s deterministickým chováním a distribuovanou spotřebou stochastického charakteru bez akumulační schopnosti se tyto systémy vyvíjejí směrem k distribuovaným zdrojům výroby s často stochastickým charakterem (fotovoltaické a větrné elektrárny) a nástupem technologií umožňujících distribuovanou akumulaci energie na straně spotřeby (e-mobilita – elektromobily). Tento posun filozofie je doprovázen rychlým vývojem komunikačních technologií umožňujících masívní výměnu informací v globálním měřítku. Pro zajištění energetické bezpečnosti a zamezení havarijních stavů vyvolaných nerovnováhou mezi výrobou  a spotřebou energie v podmínkách maximálního využití alternativních zdrojů energie je potřeba změny v technologii budování přenosových a distribučních systémů elektrické energie. Součástí těchto systémů se dnes stávají inteligentní moduly se schopností zpracování a výměny dat s ostatními prvky sítě – nastupují chytré sítě (smart grids). Smart Grids můžeme definovat jako inteligentní, samočinně se řídící a regulující přenosové/distribuční sítě, schopné přenášet elektřinu vyrobenou z jakéhokoliv zdroje od centralizované i decentralizované výrobny až ke konečnému spotřebiteli, a to vše s minimem lidských zásahů. Pracoviště Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství se dlouhodobě zabývá problematikou vestavěných řídicích systémů, řídicích systémů s mikrokontroléry, řízením provozu budov, bezdrátovým přenosem dat, měřením a řízením systémů s obnovitelnými a alternativními zdroji energií, výzkumem a vývojem systémů pro měření kvality dodané elektrické energie, výzkumem a vývojem jednotek vyhodnocení fázorů a vývojem další speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Katedra je v evropském měřítku špičkovým pracovištěm vybaveným technologiemi pro návrh a implementaci systémů pro měření a testování na bázi virtuální instrumentace. V rámci řešení předkládaného projektu bude navázána spolupráce s obdobně orientovaným pracovištěm Hunan University v Čínské lidové republice. V průběhu řešení projektu dojde k provázání výzkumných aktivit obou pracovišť s očekávanými synergickými efekty v podobě posílení kvality a mezinárodního dopadu výsledků výzkumných a vývojových aktivit obou pracovišť.

 • | 2012 | FRVS | Tvorba komunikačního softwaru ke stávajícímu zařízení a zařazení do výuky

  Agentura: FRVS2012/540
  Řešitelé: Ing. Karel Vlach
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
 • | 2012 | MPO | Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek

  Agentura: FR-TI4/327
  Řešitelé: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. (spoluřešitel – ARCADIS Geotechnika a.s.)
  Začátek: 2012
  Konec: 2015
  Projekt je zaměřen na problematiku výzkumu možností revitalizace skládek průmyslového odpadu jak přímým využitím ve stavebnictví tak i využitím jeho plynového a tepelného potenciálu. Cílem je vývoj a ověřování metod vedoucích k efektivnímu využití potenciálu skládek průmyslových i komunálních odpadů, které mohou být významným zdrojem materiálů či energií. Dílčím cílem je výzkum, vývoj a nasazení nových a zdokonalení stávajících měřicích systémů s využitím nejnovějších poznatků a technologií zejména v oblasti měření kvality ovzduší a poklesu terénu. Bude také vytvořeno centrální úložiště dat získaných z monitorovacích území a jejich zpřístupnění formou www stránek.
 • | 2012 | SGS | Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů II

  Agentura: SP2012/111
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
  Základním tématem projektu je aplikační výzkum v oblasti sběru, archivace, zpracování a vizualizace dat z rozsáhlých měřicích systémů určených pro různé typy aplikací. Projekt navazuje na řešení projektu se podobným zaměřením v rámci SGS2011, který umožnil značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti, podání a získání několika výzkumných projektů grantových agentur. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2011 a tuto oblast dále prohloubit.
 • | 2012 | SGS | Řízení technologických soustav s OAZE zajišťujících nezávislý dlouhodobě udržitelný rozvoj komplexních systémů

  Agentura: SP2012/182
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
  Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji enegie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úspěšně řešené prrojekty v minulém období.
 • | 2012 | SGS | Uživatelsky adaptivní systémy II

  Agentura: SP2012/75
  Řešitelé: prof. Ing.Vilém Srovnal, CSc.
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
  Idea Uživatelsky Adaptivních Systémů (UAS) je založena na interakcích mezi uživatelem a systémem (např. pomocí jeho mobilního zařízení). Taková interakce muže spočívat v reakcích na uživatelsky nedeklarované požadavky. Takové požadavky jsou založeny na současném prostředí uživatele a jeho biologických či emocionálních stavech (např. Kde jsem? Co teď cítím? Jsme v pořádku? atd.). Na takové „uživatelské otázky“ je možné odpovědět pomocí senzorů na těle uživatele nebo v uživatelských zařízeních. S pomocí mobilního zařízení můžeme získat polohu uživatele (např. jeho současná pozice, predikovaná budoucí pozice v čase, jeho pohyb či sledování, atd.). Bio-senzory na těle uživatele mohou detekovat některá důležitá biomedicínská data, která mohou být použita pro určení emočního stavu uživatele v kontextu okolního prostředí. Kombinací uživatelských požadavků (at již zadaných či predikovaných) ve spojení s dalšími zdroji znalostí a chování uživatele muže být vytvořen sofistikovaný informační systém založený na principech a architektuře uživatelsky adaptivního systému (UAS). Přínos UAS je možné nalézt ve zvýšeném uživatelském komfortu při přístupu k systému pres definované adaptivní rozhraní mobilního či stolního zařízení. Projekt navazuje na předchozí SGS projekty řady Biomedicínské inženýrské systémy III a IV a Mobilní biotelemetrický systém – Guardian II, kterých se řešitelé aktivně účastnili. Dříve dosažené výsledky a znalosti chceme v tomto projektu využít pro další vývoj jednotlivých částí Uživatelsky Adaptivních Systémů v několika specifických směrech, které jsme počali řešit již v předchozím SGS projektu: 1. První oblastí je kontinuální sledování polohy uživatelů (pacientů) pro oblasti rekonvalescence pacientu při zátěžových testech na běžecké dráze či v lesním terénu (použití v lázních Teplice nad Bečvou), nebo v oblasti domácí péče pro vzdálené sledování a monitoring pacientů (především dětí) a záznam jejich EEG, EKG při nastalé anomálii (ve spolupráci s FNSP Ostrava). 2. Cílem druhé části projektu je vývoj a implementace plánovacího algoritmu pro mobilní robotické jednotky fungující na paradigmatu SIM (Sensing-Inteligence-Motion) s uvažováním dynamiky řízené mobilní robotické jednotky. Tato část projektu navazuje i na předchozí práce realizované v rámci diplomových prací a v rámci SGS 2010/165. 3. Třetí oblastí je návrh algoritmu pro přesné měření frekvenčních komponent z diskrétního frekvenčního spektra signálu. Byla navržena nová metoda, která kombinuje amplitudové a fázové spektrum takovým způsobem, že je možno deterministicky určit frekvenci periodického signálu za hranicí přesnosti danou diskretizací, přičemž tuto metodu lze použít i pro signál s více složkami (polyfonie). Cílem je navrhnout a realizovat algoritmus pro ověření této metody a srovnání s konvenčními způsoby. V průběhu předchozích projektů dosáhl řešitelský tým i díky finanční podpoře z agentury SGS celé rady kvalitních publikačních výstupu na prestižních mezinárodních konferencích, které bychom rádi dále rozšířili. Za posledních pět let se nám podařilo publikovat 8 článků v impaktovaných časopisech, přes 30 článků jako kapitoly ve Springer Lecture Notes (série LNCS, LNAI, LNICST, IFIP, IFMBE) a dalších více než 50 článků na ostatních konferencích (IEEE, IFAC, atd.). Celkem tedy více jak 80 článků, které jsou, nebo budou indexovány na Thomson ISI webu. Dalších více než 20 publikací je indexováno na ostatních významných indexech (Scopus, Inscpec, DBLP, IEEE Xplore).
 • | 2012 | SGS | Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II.

  Agentura: SP2012/144
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
  Předmětem projektu je další rozvoj HW a vývoj SW nástrojů pro zpřesnění a automatizaci testovacího pracoviště pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se o testování přístrojů pro analýzu kvality elektrické energie, přístrojů pro monitorování synchronních fázorů. Velmi důležitým faktorem je skutečnost, že přístroje jsou velmi aktuální pro budování tzv. SmartGrids. Náplň projektu byla řešena již v roce 2011, kdy byl vybudován HW a SW základ pracoviště, kde si všichni zainteresovaní ověřili řadu zákonitostí a nedokonalostí prvotní koncepce. Navržená koncepce je poplatná dostupným finančním prostředkům a má řadu nedokonalostí, nicméně je to nezbytná platforma pro postupné přiblížení se k ideálnímu stavu. Projekt navazuje na řešení projektu s podobným zaměřením v rámci SGS2011, který umožnil značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti a podání několika výzkumných projektů. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2011 a oblast dále prohloubit. Systém vybudovaný v roce 2011 je a dále bude využíván pro vědeckou práci na Katedře měřicí a řídicí techniky. Pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat. Členové řešitelského týmu se touto problematikou dlouhodobě zabývají a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti. Pokud bude projekt podpořen, umožní to další rozvoj oblasti, která je zajímavá i pro TU-Dresden, jejíž dva pracovníci přijeli na pozvání řešitele tohoto projektu na pracovní schůzku, která se uskutečnila v listopadu 2010 na FEI, VŠB-TUO. TU-Dresden hledá partnera se zkušenostmi z oblasti testování PQA pro získání Evropských projektů řešených napříč univerzitami. Další kontakty pro potenciální spolupráci byly řešitelem navázány na konferenci EPQU2011 v Portugalsku, kdy uvedená oblast byla diskutována se zástupci těchto institucí: Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona Španělsko, Universitatea Tehnic Cluj-Napoca Rumunsko. Oblast testování PMU je vysoce aktuální a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo fakulty. Jedná se o oblast, která přes svou aktuálnost je velmi málo prozkoumaná a zabývá se jí pouze několik pracovišť na světě. Statické vlastnosti PMU a komunikace jsou popsány ve standardu IEEE C37.118, nelze zde však nalézt požadavky na chování během dynamických dějů na síti. K tomu je připravován nový standard IEEE, který vyjde v roce 2012. V oblasti PMU je řešitel tohoto projektu aktivní ve vztahu ke společnosti ČEPS, kdy se zůčastnil několika jednání jak v Ostravě, tak v Praze a je předjednáno nasazení PMU na bázi virtuální instrumentace v ČEPS. Pro zmíněné dvě oblasti je rovněž velmi důležitá oblast softwarových nadstaveb pro zpracování, koncentraci a vyhodnocení dat z přístrojů PQA a PMU. V rámci možností bude rozvíjena i oblast softwarových nadstaveb, které je zapotřebí rovněž testovat jak bylo možné slyšet na výše zmíněných konferencích. Skupina měření Katedry měřicí a řídicí techniky je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. V navrhovaném tématu bude, stejně jako v roce 2011, aktivně využita kooperace s průmyslovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje měřicí techniky pro oblast analýzy kvality elektřiny a v oblasti monitoringu synchronních fázorů. Průmyslový partner dodává na světový trh produktovou řadu analyzátorů kvality elektřiny, prostředky pro vyhodnocení fázorů a má rozsáhlé tuzemské i zahraniční kontakty v této oblasti. Průmyslový partner disponuje dlouhodobě budovaným know-how a také potřebnou kalibrační technikou, kterou katedra nemá. Testovací technologie budou vyvíjeny ve dvou paralelních větvích odlišujících se typem testované techniky: •Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PQA (analyzátory kvality elektrické energie) •Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PMU (jednotky vyhodnocení synchronních fázorů)
 • | 2012 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy VIII

  Agentura: SP2012/114
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (spoluředitelé – FNO, MNO)
  Začátek: 2012
  Konec: 2012
  V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Telemedicine – Skupina věnující se jak hardwarovému tak softwarovému řešení měření a testů biotelemetrie na miniaturních mobilních zařízeních pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. Data měřená z testovacího bytu systémem Telemedicína budou rovněž vstupem pro skupinu BioAnalysis. 2.BioAnalysis – Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl výzkum a klasifikaci redukovaného měření EKG, EEG, EOG s významem pro kvalifikovanou analýzu dat.Část této pracovní skupiny bude zpracovávat dvourozměrné data z popáleninového centra pro revitalizace popálené tkáně. 3.BioSensation – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. 4.HEIDIsc – (Hysperoscopy Electrosurgical Intracavitary Dipolar Instrument – Scissor Cauter) – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektrochirurgický nástroj pro ultratenké laparoskopické aplikace s možností mechanického natočení elektrod. 5.FrezenHeart – výzkum této aktivity bude soustředěn na měření teploty srdce u otevřených kardiochirurgických operací a budou zde spolupracovat skupiny BioImpedance. 6.BioBra – Předmětem řešení skupiny je diagnostika a identifikace příčin vzniku karcinomu prsu a prevence onemocnění prsních žláz u žen. 7.BioImpedance – řešením skupiny je HW návrh a realizace systému kvantitativního prahu bolesti u nonverbálních jedinců a stanovení jejich fyziologických vlastností nepřímými metodami 8.GammaRays – skupina se bude zabývat systém plánování radioterapie pro robotnické zákroky pomocí CyberKnife, měření přesnosti plánovací terapie, zpracování získaných dat a kalibrace procesu radioterapie. Součástí je návrh optimalizace vlivů radioizotopové dávky na zdravou tkáň i pro klasickou radioizotopovou léčbu. 9.MedTest – náplní pracovní skupiny bude návrh a zlepšení systému testování a verifikace lékařské přístrojové techniky využívané v klinické praxi.
 • | 2011 | SGS | Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids

  Agentura: SP2011/161
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Předmětem projektu je automatizované testovací pracoviště a postupy pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se o přístroje pro analýzu kvality elektrické energie a dále o přístroje pro monitorování synchronních fázorů, případně o kombinované přístroje. Velmi důležitým faktorem je skutečnost, že tyto přístroje jsou velmi aktuální pro budování tzv. SmartGrids. Systém bude využíván pro vědeckou práci na Katedře měřicí a řídicí techniky. Pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat. Od počátku roku 2010 ve spolupráci se společností E.ON česká republika, s.r.o. jsme na katedře realizovali dva srovnávací testy analyzátorů kvality elektrické energie. Výsledky z testů byly publikovány jak na konferenc EPE2010 (ISI WoK) tak na odborné konferenci Českého komitétu CIRED 2010 (400 účastníků), kde sklidily značný ohlas a vyvolaly živou diskuzi. Aktuálnost tématu dokládá skutečnost, že v nedávné minulosti vyšly nová vydání zásadních norem pro oblast analyzátorů kvality elektrické energie (IEC61000-4-30, IEC61000-4-7, IEC61000-4-15), které z části či úplně reflektují zjištěné nedostatky stávající přístrojové techniky. Pokud bude projekt podpořen, umožní to další rozvoj oblasti, která je zajímavá i pro TU-Dresden, jejíž dva pracovníci přijeli na pozvání řešitele tohoto projektu na pracovní schůzku, která se uskutečnila v listopadu 2010 na FEI, VŠB-TUO. TU-Dresden hledá partnera se zkušenostmi z oblasti testování PQA pro získání Evropských projektů řešených napříč univerzitami. Oblast testování PMU je vysoce aktuální a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo fakulty. Jedná se o oblast, která přes svou aktuálnost je velmi málo prozkoumaná a zabývá se jí pouze několik pracovišť na světě. Statické vlastnosti PMU a komunikace jsou popsány ve standardu IEEE C37.118, nelze zde však nalézt požadavky na chování během dynamických dějů na síti. K tomu je připravován nový standard IEEE, který vyjde v roce 2011. V oblasti PMU je řešitel tohoto projektu aktivní ve vztahu ke společnosti ČEPS, kdy se zůčastnil několika jednání jak v Ostravě, tak v Praze a je předjednáno nasazení PMU na bázi virtuální instrumentace v ČEPS. Pro zmíněné dvě oblasti je rovněž velmi důležitá a zajímavá oblast softwarových nadstaveb pro zpracování, koncentraci a vyhodnocení dat z přístrojů PQA a PMU. V rámci možností bude rozvíjena i oblast softwarových nadstaveb, které je zapotřebí rovněž testovat jak bylo možné slyšet na výše zmíněných konferencích. Skupina měření Katedry měřicí a řídicí techniky je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. V navrhovaném tématu bude aktivně využita kooperace s průmyslovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje měřicí techniky pro oblast analýzy kvality elektřiny a v oblasti monitoringu synchronních fázorů. Průmyslový partner dodává na světový trh produktovou řadu analyzátorů kvality elektřiny, prostředky pro vyhodnocení fázorů a má rozsáhlé tuzemské i zahraniční kontakty v této oblasti. Průmyslový partner disponuje dlouhodobě budovaným know-how a také potřebnou kalibrační technikou, kterou katedra nemá. Testovací technologie budou vyvíjeny ve dvou paralelních větvích odlišujících se typem testované techniky: • Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PQA (analyzátory kvality elektrické energie) • Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PMU (jednotky vyhodnocení synchronních fázorů) Vzhledem k existujícímu vybavení bude zapotřebí některá zařízení typu kalibrátor PMU vyrobit vlastními silami za použití komponent, které jsou na katedře k dispozici. Jedná se zejména o modulární systémy PXI a cRIO, které vybavené modulárními vstupy a výstupy a zejména vyvinutým software budou srdcem připravovaných testovacích systémů, které tento projekt popisuje. Výše uvedené oblasti vyžadují poměrně odlišné způsoby testování vzhledem k charakteru vyhodnocovaných veličin. Navrhovaná koncepce virtuální instrumentace umožní pouhou změnou software flexibilně měnit vlastnosti testeru a bude možné použít společný již existující hardware pro oba testery. Po studiu mezinárodních standardů bude pro každý vyhodnocovaný parametr stanoven testovací postup, který s využitím řady testovacích signálů dokáže odhalit případné nedostatky. Po pečlivém návrhu a důkladné obhajobě navržených testovacích stavů bude algoritmus naimplementován pro platformu PXI nebo cRIO a následně bude ověřen. Pro automatizaci procesu testu se předpokládá zvládnutí komunikace s testovanými přístroji. Pokud přístroje např. díky uzavřenému komunikačnímu protokolu neumožní, bude stanoven poloautomatický postup testu. Předpokládá se, že pro každou smysluplnou ucelenou sestavu testů bude publikován vědecký přínos a zjištěné výsledky.
 • | 2011 | SGS | Biomedicínské inženýrské systémy VII

  Agentura: SP2011/21
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. Projekt využívá také spolupráce osob z jiných fakult VŠB-TUO, neboť řešené problémy přesahují svou problematikou i do jiných specializací při řešení této vědecko-výzkumné činnosti. V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů je Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po presentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Průkaznost kvality projektu je že vždy řešil aktuální vědecko-výzkumnou problematiku vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce bylo publikováno 79 publikací, z toho jedna v impaktovaném žurnálu, 67 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS, 11 v časopisech na bílé listině MSMT. Výsledky řešení byly následně transformovány do Ochrany duševního vlastnictví v počtu 42 ks, kde jsou tři podané patenty, 13 registrovaných funkčních vzorků, 7 podaných užitných vzorů, 17 registrovaných softwarů a 2 ochranné známky. Souhrnně projekt překročil několikanásobně předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2010. Poměr cena/výkon projektu je vypočtena na 1176 Kč/RIV bod. V roce 2010 byly na projektu Biomedicínské inženýrské systémy vytvořeny současným týmem řešitelů následující výsledky aktuálně uznané RIV Body 1716, zatím neuznané 1480. Podrobnější rozpis je v tištěné příloze. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.SSVF II – (Systém sledování vitálních funkcí) reálná měření a testy na miniaturním mobilním zařízení pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. Tento systém měří data fyziologických funkcí, které se v projektu budou majoritně zpracovávat a tvořit VaV výstupy projektu. Data měřená z testovacího bytu systémem SSVF budou vstupem pro skupinu BioProcessing 2. 2.BioProcessing 2 – Moderní metody zpracování fyziologických signálů srdce si kladou za cíl výzkum a klasifikaci redukovaného měření EKG, optimalizaci Dowerova algoritmu pro transformaci klasického 12 svodového systému do Frankova ortogonálního systému. Součástí této aktivity je hodnocení vegetativního systému člověka během ortoklinatotického vyšetření. 3.LapaRONJA – (Laparoskopický Radio-frekvenční operační nástroj jaterní ablace) Měření a optimalizace funkčnosti chirurgického nástroje pro operaci nádorů jater. 4.BioSens – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů. 5.VibraPace – Cílem řešení je realizace prototypu řízeného kardiostimulátoru s informací o vibracích těla pacienta a tím efektivnější řízení jeho činnosti. 6.HEIDIsc – (Hysperoscopy Electrosurgical Intracavitary Dipolar Instrument – Scissor Cauter) – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektrochirurgický nástroj pro ultratenké laparoskopické aplikace s možností mechanického natočení elektrod. 7.FrezenHeart – výzkum této aktivity bude soustředěn na měření teploty srdce u otevřených kardiochirurgických operací. 8.PaceStress – předmětem činnosti v této aktivitě je měření vlivů elektromagnetického a ionizujícího záření na činnost kardiostimulátorů. 9.BloodIrradiation – Výstupem výzkumu bude analýza ozařovacích štítků používaných pro úpravu krevních derivátů. 10.BioCalc – Předmětem činnosti bude realizace nástrojů a to jak hardwarových tak softwarových pro rychlejší měření a zpracování CT a MRI snímků pomocí FPGA technologie. 11.CIRCADIAL III– Vyhodnocení cirkadiálních rytmů člověka se stanovením metodiky. 12.Posturomed II – Analýza měřených dat z rehabilitační diagnostiky osob ve FNsP Ostrava se svalovou dis-balancí a dat z rehabilitační diagnostiky lehčích mentálních postižení seniorů.
 • | 2011 | SGS | Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů

  Agentura: SP2011/45
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Základním tématem projektu je výzkum metod sběru, archivace a zpracování dat z rozsáhlých měřicích systémů určených pro různé typy aplikací. Členové řešitelského týmu se dlouhodobě zabývají touto problematikou a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti. Projekt je zaměřen na tři dílčí oblasti, ve kterých chce řešitelský tým rozvíjet metody sběru, archivace a zpracování dat: 1. Sběr, archivace a zpracování dat ze systémů pro měření elektrických/fyzikálních veličin z různých typů lokalit. Jednat se o měření teplot ve vrtech pro tepelná čerpadla, v odvalech po hornické činnosti, měření veličin v geologických lokalitách vyžadujících sanaci, měření veličin ve fotovoltaických elektrárnách apod. Elektrické/fyzikální veličiny jsou měřeny distribuovaným systémem senzorů, naměřená data jsou koncentrována do jednoho centrálního úložiště, kde probíhá jejich analýza, predikce dalšího vývoje a hlavně případná okamžitá reakce na alarmní stavy. Stejným principem je velmi vhodné uvedené území pokrýt síti senzorů, které sledují kvalitu ovzduší, především se jedná o měření koncentrací nebezpečných plynů, jako jsou CH4, CO, CO2 aj. Systémy pro uvedený monitoring vyvíjí členové řešitelského týmu již několik let ve spolupráci s průmyslovými partnery a tato oblast je velice perspektivní další výzkumné aktivity. Cílem řešení tohoto bodu je tedy rozvoj systému pro sběr, archivaci a zpracování dat. Na vývoji uvedeného systému řešitelský tým dlouhodobě pracuje, v rámci předloženého systému bude cílem zejména zobecnění a zvýšení flexibility systému pro uvedené typy aplikací a pro snadné rozšíření o další typy. Přínosem řešení bude vytvoření systému pro dlouhodobý monitoring a archivaci dat, který bude poskytovat data pro jejich následnou analýzu. 2. Sběr, archivace a zpracování dat ze systémů pro měření odběrů energií a surovin. Jedná se o výzkum systémů získávání informací z distribuovaných měřicích systém, kde jsou data získávána detekcí a zpracováním obrazového signálu z mechanických měřicích přístrojů. Specifikem v těchto aplikacích je fakt, že detekce a zpracování signálu musí probíhat v reálném čase s minimálními nároky na výkon procesoru při aplikaci algoritmů obsahujících hranovou detekci, rozdělení na samostatné celky v obraze, rozpoznání vzorů z tabulky vzorů, umělou inteligenci a další prvky pro rozpoznání předmětů a prvků v obraze. Předpokládá se rovněž provedení simulace a návrh metodiky zpracování obrazu. Pro uvedenou aplikaci bude realizován vývoj vestavěného systému s požadavkem na minimální spotřebu energie a nízkou cenu. Cílem řešení je implementace těchto algoritmů do vestavěných řídicích systémů, což zahrnuje specifické a omezující parametry. Pro implementaci algoritmů budou použity výhradně mikroprocesory a digitální signálové procesory DSP. 3. Třetí oblastí je sběr a zpracování dat v průmyslových řídicích systémech. Měřená data v této oblasti budou sloužit pro identifikaci systémů, pro které má být navrženo řízení. Na základě této identifikace budou zkoumány možnosti realizace klasických i moderních řídicích a optimalizačních algoritmů na vybraných hw platformách, konkrétně na programovatelných automatech (PAC/PLC) firmy Siemens a ICPDAS. Cílem řešení tohoto bodu bude návrh a realizace měřicích, řídicích a optimalizačních algoritmů na vybraných hardwarových platformách, a to pro systémy, jejichž popis vychází z identifikace na základě naměřených dat. Přínosem projektu bude výzkum a vývoj v oblasti syntézy regulačních obvodů, přičemž bude využito dat získaných v rámci řešení první části navrhovaného projektu.
 • | 2011 | SGS | Uživatelsky adaptivní systémy

  Agentura: SP2011/22
  Řešitelé: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Idea Uživatelsky Adaptivních Systémů (UAS) je založena na interakcích mezi uživatelem a systémem (např. pomocí jeho mobilního zařízení). Taková interakce může spočívat v reakcích na uživatelsky nedeklarované požadavky. Takové požadavky jsou založeny na současném prostředí uživatele a jeho biologických či emocionálních stavech (např. Kde jsem? Co teď cítím? Jsme v pořádku? atd.). Na takové „uživatelské otázky“ je možné odpovědět pomocí senzorů na těle uživatele nebo v uživatelských zařízeních. S pomocí mobilního zařízení můžeme získat polohu uživatele (např. jeho současná pozice, predikovaná budoucí pozice v čase, jeho pohyb či sledování, atd.). Bio-senzory na těle uživatele mohou detekovat některá důležitá biomedicínská data, která mohou být použita pro určení emočního stavu uživatele v kontextu okolního prostředí. Kombinací uživatelských požadavků (ať již zadaných či predikovaných) ve spojení s dalšími zdroji znalostí a chování uživatele může být vytvořen sofistikovaný informační systém založený na principech a architektuře uživatelsky adaptivního systému (UAS). Přínos UAS je možné nalézt ve zvýšeném uživatelském komfortu při přístupu k systému přes definované adaptivní rozhraní mobilního či stolního zařízení. Projekt navazuje na předchozí SGS projekty řady Biomedicínské inženýrské systémy III a IV a Mobilní biotelemetrický systém – Guardian II, kterých se řešitelé aktivně účastnili. Dříve dosažené výsledky a znalosti chceme v tomto projektu využít pro vývoj jednotlivých částí Uživatelsky Adaptivních Systémů v několika specifických směrech: 1. První oblastí je kontinuální sledování polohy uživatelů (pacientů) pro oblasti rekonvalescence pacientů při zátěžových testech na běžecké dráze či v lesním terénu (použití v lázních Teplice nad Bečvou), nebo v oblasti domácí péče pro vzdálené sledování a monitoring pacientů (především dětí) a záznam jejich EEG, EKG při nastalé anomálii (ve spolupráci s FNSP Ostrava). Další oblast nasazení je např. při náročném tréninku sportovců (hokejový klub Vítkovice), kde je žádoucí mít přesné informace v průběhu tréninku, které by mohly pomoci v některých případech předejít nečekaným problémům (smrti, či postižení) při utkáních, které v poslední době potkali nemálo sportovců. Řešení této části projektu kombinuje části jak z oblasti hardware tak i software. Jedná se v zásadě o software, který bude realizován na dvou platformách. První verze bude provozována na operačních systémech rodiny Windows Embedded (Embedded Standard, Embedded CE či Windows Mobile). Druhou jednodušší a levnější alternativou bude vestavěná aplikace v GSM modulu (Siemens AC75) napsaná v jazyce Java. 2. Druhá oblast řešení spočívá na požadavku propojení zdravotnických přístrojů používaných při kardio-implantačních výkonech a sjednocení takto získávaných dat do jednotné databáze použitelné i při následných kontrolách a k vědecko-výzkumným účelům. Jednou z možností je i propojení na nemocniční informační systém s cílem získávání dat o pacientech již registrovaných tomto systému. Konkrétně se jedná o propojení monitoru životních funkcí DASH 4000, operačního programátoru kardiostimulátorů ICS 3000 spolu se stolním či přenosným PC, který obsluhuje zdravotnický personál. Systém bude umožňovat správu pacientů v databázi spolu s jejich záznamy z přístrojů (ICS, DASH). Real-time zobrazování dat z DASH a úprava těchto dat ve vestavěném editoru. Import dat z ICS a jejich úpravu. Poskytne statistiky operačních výkonů a tvorbu závěrečných operačních protokolů pro archivaci. Bude propojen s druhou verzí systému v ambulanci, kde bude sloužit k účelům pravidelných kontrol pacientů s implantovaným kardiostimulátorem. Projekt vychází ze zadání formulovaného Městskou nemocnicí Ostrava – MNO. Navazuje na projekt z roku 2009, řešený až po současnost. 3. Cílem třetí části projektu je vývoj a implementace plánovacího algoritmu pro mobilní robotické jednotky fungující na paradigmatu SIM (Sensing-Inteligence-Motion) s uvažováním dynamiky řízené mobilní robotické jednotky. Obecně se jedná o metodu plánování, kdy je dostupná pouze neúplná informace o okolí mobilní robotické jednotky, přičemř je tato neúplnost způsobena přítomností jiných statických i pohybujících se překážek v pracovním prostoru jednotky. Ty svou přítomností způsobují nejistotu v pracovním prostoru jejímž důsledkem je nemožnost naplánovat celou trajektorii z počátečního do cílového bodu. Systém tedy provádí plánování trajektorie pouze pro několik příštích taktů řídicího systému s využitím trajektorie založené na Hermitově splajn křivce se zajištěnou bezpečnou drahou pro nouzové zastavení v případě náhlého výskytu překážky v naplánované cestě. Použití paradigmatu SIM umožňuje provádět plánování v reálném čase při omezených výpočetních prostředcích, současně plné plánování trajektorie v nejbližším okolí jednotky umožňuje provádět alespoň lokální optimalizace dráhy. Tato část projektu navazuje na předchozí práce realizované v rámci diplomových prácí a v rámci SGS 2010/165. 4. Čtvrtou oblastí je návrh algoritmu pro přesné měření frekvenčních komponent z diskrétního frekvenčního spektra signálu. Současné metody detekce fundamentální frekvence v signálu a měření výšky tónu pracující ve frekvenční oblasti řeší pouze přibližným způsobem problém vzniklé nepřesnosti způsobené diskretizací spektra při vzorkování signálu mimo periodu. Používají se statistické metody, neuronové sítě, filtrační metody, analýza kepstra, wavelety apod. Byla navržena nová metoda, která kombinuje amplitudové a fázové spektrum takovým způsobem, že je možno deterministicky určit frekvenci periodického signálu za hranicí přesnosti danou diskretizací, přičemž tuto metodu lze použít i pro signál s více složkami (polyfonie). Cílem je navrhnout a realizovat algoritmus pro ověření této metody a srovnání s konvenčními způsoby. V průběhu předchozích projektů dosáhl řešitelský tým i díky finanční podpoře z agentury SGS celé řady kvalitních publikačních výstupů na prestižních mezinárodních konferencích, které bychom rádi dále rozšířili. Za posledních pět let se nám podařilo publikovat tři články v impaktovaných časopisech, dále 26 článků jako kapitoly ve Springer Lecture Notes (série LNCS, LNAI, LNICST, IFIP, IFMBE) a dalších více než 40 článků na ostatních konferencích (IEEE, IFAC, atd.). Celkem tedy více jak 70 článků, které jsou, nebo budou indexovány na Thomson ISI webu. Dalších 19 publikací je indexováno na ostatních významných indexech (Scopus, Inscpec, DBLP, IEEE Xplore).
 • | 2011 | TAČR | Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření.

  Agentura: TA01020282
  Řešitelé: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc., ARCADIS Geotechnika a.s.
  Začátek: 2011
  Konec: 2013
  Cílem projektu je aplikovaný výzkum v oblasti zvyšování kvality životního prostředí ve vztahu k termickým procesům probíhajících na důlních odvalech a průmyslových skládkách. Řešení projektu je koncipováno na 2 základní oblasti. První z nich bude spočívat ve vytvoření numerického modelu rozložení termických dějů uvnitř důlních odvalů a průmyslových skládek. S touto oblastí souvisí následně vytvoření predikčního algoritmu šíření uvedených termických dějů, především se jedná o predikci šíření endogenních požárů. Pro tvorbu a ověření modelu a predikčních algoritmů bude sloužit vyvinutý měřicí systém, který bude umožňovat dlouhodobé měření a monitorování termických dějů a kvality ovzduší včetně archivace dat a zpřístupnění vizualizace prostřednictvím www stránek. Vývoj a realizace tohoto systému bude náplní řešení 2 oblasti a bude nasazen na důlním odvale nebo skládce a bude sloužit k dlouhodobému monitorování teplotních veličin a veličin ovlivňujících kvalitu jak životního prostředí tak i kvality ovzduší.
 • | 2011 | TAČR | SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase

  Agentura: TA01010632
  Řešitelé: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc., DISAM RT, s. r. o.; VUT v Brně
  Začátek: 2011
  Konec: 2013
  Předmětem výzkumu a vývoje je vytvoření SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systému pro počítače typu PC a průmyslové PC, který by pracoval a komunikoval s procesní úrovní v reálném čase. Pro zabezpečení všech etap řešení projektu je nezbytné dodržet určité obecné postupy. Základním východiskem a modelem pro řešení výsledných parametrů navrhovaného SCADA systému je kvantifikace spolehlivosti, výběr a návrh systémových přístupů, metod a použitých technik. Pro jeho koncepční návrh je také potřeba analyzovat náklady na jeho vývoj, jeho životnost a potřebu servisních služeb a v neposlední řadě recyklovatelnost po období jeho životnosti.
  Základní cíle nového SCADA systém jsou následující:

  Realizace SCADA systému s dynamickou konfigurací translačních tabulek
  Dynamická konfigurace celé sestavy SCADA systému
  Vytvoření systémová metodiky pro nastavení optimálních parametrů SCADA systému
  Stanovení postupného cyklu parametrizace systému na základě stanovených kritérií
  Kvalitní grafické uživatelské rozhraní s dynamickým objektovým přístupem
  Propojení systému s okolím průmyslových sítí pomocí komunikačních ovladačů
  Eliminace bezpečnostních rizik, týkající se komunikace se SCADA systémem
  Funkčnost jednotlivých modulů tak i systému jako celku.- Autodiagnostika systému SCADA jako celku s redundancí prostředků klíčových pro funkcí systému.

  Výzkum a vývoj SCADA systému bude směřován zejména do oblasti síťových aplikací a také na komunikaci ve WAN sítích. Vyvinutý systém bude otevřený, ale bude zaručena jeho bezpečnost jako celku. Budou vyvinuty programové nástroje pro podporu návrhu síťových aplikací, zejména generování prototypů, simulaci provozu a podpory měření na síti. Zvláštní pozornost bude věnovaná problematice přesného měření času a synchronizace při distribuovaném zpracování a komunikaci v reálném čase. Jedním s nových prvků, které nový SCADA systém bude poskytovat je připojení bezdrátových snímačů, což může významně zlepšit snímací schopnosti nového SCADA systému. Senzorové sítě používají velký počet levných senzorů umožňující jejich jednoduché a flexibilní nasazení, což může do značné míry rozšířit pokrytí technologie senzory. Například v SCADA systémech, které sbírají data na rozlehlé technologii se vzdálenými snímacími uzly se s ohledem na drahou kabeláž zatím snímal pouze omezený počet veličin. Často byla potřeba pro monitorování a zejména pro řízení počet těchto veličin zvýšit zejména tam kde jsou další důležité údaje, které se zatím k vůli ceně nesnímaly. Bezdrátový přenos umožní nasadit více vzdálených koncových jednotek – uzlů. V takových případech, senzorové sítě, jsou ideálním řešením pro rozšíření snímacích schopnosti nového systému SCADA. Nicméně je obtížné integrovat senzorové sítě do současných SCADA systémů, vzhledem k jejich omezené interoperabilitě, což je také jedením z důvodů vytvoření nového SCADA systému.

 • | 2011 | FRVŠ | Implementace systémů pro simulaci průmyslových procesů a technologických celků v laboratorní výuce automatizace.

  Agentura: FRVS2011/1449
  Řešitelé: Ing. Jiří Kocián
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Předkládaný projekt se týká analýzy, návrhu, implementace a realizace standardních a pokročilých regulačních algoritmů do programovatelných automatů se simulací řízených procesů pomocí simulačního softwaru. Výstupy projektu budou sloužit ve výuce předmětů vyučovaných na Katedře měřicí a řídicí techniky ve formě laboratorních úloh a témat semestrálních prací jako názorná ukázka pro ověření teoretických znalostí řízení a regulace na simulacích řízených procesů a komplexních technologických systémů. Pro implementaci řídicích algoritmů jsou zvoleny stávající programovatelné automaty firmy Siemens. Pro simulaci řízených systémů byl vybrán softwarový produkt SIMIT firmy Siemens. V rámci řešení projektu bude napříč vybranými předměty zavedena projektová výuka, která učí studenty spolupracovat v týmu, rozvrhovat si práci na společném projektu a přemýšlet v širším kontextu než v rámci jednoho předmětu. Tím se zvýší připravenost studentů pro praxi z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.
 • | 2011 | FRVŠ | Inovace předmětu Měření v telekomunikační technice

  Agentura: FRVS2011/498
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Projekt řeší inovaci předmětů Měření v informačních a komunikačních technologiích a Měření v telekomunikační technice formou modernizace a rozšíření stávajících laboratorních úloh těchto předmětů o úlohy směřující k digitálně modulovaným systémům postaveným na technologii softwarově definovaného rádia. Vývoj technologií v komunikačních a informačních systémech směřuje k využívání čím dál složitějších systémů zpracovávajících digitálně modulovaný signál. Tento vývoj je doprovázen nástupem nových a nových bezdrátových technologií. Pro výuku a demonstraci funkce těchto systémů je zapotřebí mít odpovídající přístrojovou techniku. Výraznou vývojovou línií této techniky jsou flexibilní softwarově orientované systémy využívající univerzální hardwarovou základnu. Cílem podávaného projektu je inovace stávajících laboratorních úloh předmětů Měření v informačních a komunikačních technologiích (bakalářské studium) a Měření v telekomunikační technice (navazující magisterské studium), ve kterých se podstatná část funkcí typických pro oblast generování a analýzy digitálně modulovaných signálů procvičuje v simulované podobě. Náplní inovace bude zpracování sady nových laboratorních úloh s dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Tyto laboratorní úlohy umožní studentům prací s reálnými signály lépe pochopit základní principy, na kterých se budují moderní komunikační a informační systémy.
 • | 2011 | FRVŠ | Inovace předmětu Biotelemetrie

  Agentura: FRVS2011/1504
  Řešitelé: Ing. Martin Černý
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Z důvodu neustálého vývoje v oblasti telemetrie je nutné inovovat předměty související s touto problematikou. Tento projekt reflektuje na tento trend a jeho hlavním cílem je rozšíření sady praktických laboratorních úloh v předmětu Biotelemetrie. Pro tento předmět byla zvýšená hodinová dotace od ak. roku 2010/2011 – nově vytvořené úlohy rozšíří stávající portfolio úloh. V rámci projektu budou vytvořeny dvě nové laboratorní úlohy zabývající se dvěma moderními standardy – Low Power RF a Wifi a jejich implementací v biomedicínském inženýrství. V rámci projektu budou vytvořeny laboratorní úlohy, ve kterých si studenti osvojí základy práce s low power RF a wifi.
 • | 2011 | MMR – OPVK | Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí

  Agentura: CZ.1.07/2.4.00/17.0113
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.; FN Ostrava; Lékařská fakulta OU
  Začátek: 2011
  Konec: 2014
  Cílem projektu je propojit (zasíťovat) pracoviště, která mají praktickou zkušenost ze zásahů v terénu a jsou nosnými body pro transfer poznatků z praxe do teorie. Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích v případech hromadných neštěstí v Moravskoslezském kraji.

  Na základě realizace projektu dojde k:

  navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi,
  vytvoření pevných vazeb pro spolupráci se zahraničními institucemi při řešení mimořádných událostí,
  společnému sdílení teoretických i praktických poznatků,
  vytvoření základu pro společné vývojové a výzkumné projekty,
  zkvalitnění profesionální přípravy na mimořádné události.
  Síť institucí a síť expertů bude rozvíjet spolupráci na bázi vzájemného sdílení informací z teorie (odborné články, výzkumné studie, projekty studentů, výstupy diplomových prací vhodné pro aplikační sféru apod.) a multioborové praxe (praktické postupy, kazuistiky, filmové dokumentace apod.). Za tímto účelem budou organizovány odborné workshopy, mezinárodní konference se zaměřením na medicínu katastrof a hromadných neštěstí, mezinárodní soutěže studentů apod.

 • | 2011 | MŠMT – OPVK | Informatika v telemedicíně

  Agentura: CZ.1.07/2.2.00/28.0322
  Řešitelé: Ing. Martin Černý
  Spoluřešitelé: ČVUT v Praze
  Začátek: 2011
  Konec: 2014
  Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky.
  Obsahem projektu je využití jejich pedagogického a technologického potenciálu v inovaci studijních oborů vyučujících téma telemedicíny – oboru na rozhraní techniky a lékařství.
  Její prudký rozvoj narůstá se zvyšující se průměrnou délkou života a nároky na kvalitu lékařské péče.
  Projekt reaguje též na výsledky analýzy potřeb cílové skupiny studentů i pedagogů – cílem projektu je proto inovovaná výuka telemedicíny. Dosáhneme ji vybudování dvou nových výukových laboratoří pro praktickou výuku vybraných zaměření v oblasti telemedicíny s použitím lékařské přístrojové techniky, která je nutným základem pro telemedicínské aplikace, a obohacením stávajících oborů o teoretickou i praktickou výuku telemedicíny.
  V rámci projektu budou mít studenti i pedagogové možnost stáží jak ve zdravotnických zařízeních, tak i ve firmách zabývajících se výzkumem a vývojem HW a SW v oblasti telemedicíny.
 • | 2011 | MŠMT | Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava

  Agentura: ROZP2011/19/19
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2011
  Konec: 2011
  Integrace zdravotně hadicapovaných studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava.
 • | 2011 | TAČR | Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla

  Agentura: TA20110167
  Řešitelé: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.; doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2011
  Konec: 2014
  Předložený projekt představuje široce pojatý interdisciplinární projekt v oblasti aplikovaného výzkumu přenosu tepla v horninovém prostředí s reálným aplikačním výstupem. Cílem projektu je výzkum teplotní odezvy horninového masívu při odběru/vtláčení tepla. Hlavní cíle projektu: 1. Příprava komplexní metodiky pro rozhodovací proces investorů zvažujících možnosti uplatnění tepelných výměníků různých výkonů instalovaných do horninového prostředí jako obnovitelných zdrojů energie. 2. Klasifikace horninového prostředí Moravy a Slezska z pohledu jeho využití pro získávání a akumulaci tepelné energie formou tepelných výměníků instalovaných ve vrtech (BHE) včetně optimalizace instalací výměníků pro různě velké spotřebitele. 3. Zdokonalení technologie instalace tepelného výměníku ve specifickém horninovém prostředí, popsaném spolehlivými parametry potřebnými pro jeho návrh a realizaci získanými kombinací „in situ“ testování, lab. zkouškami a následným modelováním transferu tepla.
 • | 2010 | FRVS | Laboratoř pokročilého zpracování a analýzy signálů

  Agentura: FRVS2010/1534
  Řešitelé: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2010
  Cílem řešení projektu je vybudování laboratoře pokročilého zpracování a analýzy signálů, která má sloužit studentům, kteří se rozhodli studovat na fakultě FEI VŠB-TUO. Přínosem pro rozvoj fakulty je bezesporu zvýšení kvality výuky vybavením laboratoře přístrojovými výukovými sadami, které jsou tvořeny z nejmodernějších a nejkvalitnějších přístrojů využívaných v průmyslu i vědeckovýzkumných laboratořích. Tím dojde k vytvoření podmínek pro dobrou perspektivu absolventů studijních oborů v odborné praxi.
 • | 2010 | SGS | Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů

  Agentura: SP2010/165
  Řešitelé: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2010
  Výzkumný záměr projektu se soustřeďuje na moderní metody pro návrh a realizaci vestavěných řídicích systémů (embeded systems). Vestavěné řídicí systémy se používají ve všech oblastech lidské činnosti: dopravní prostředky, průmysl, domácí elektronika i lékařské přístroje. Projekt je výzkumným záměrem Katedry měřicí a řídicí techniky. Výzkumný záměr zahrnuje dvě používající podobné metody a nástroje a je soustředěn na jejich vývoj, ověření, využití, publikaci a prezentaci na mezinárodních konferencích a soutěžích. Tento projekt by měl dále prohlubovat dosavadní schopnosti vyvíjených mobilních robotických zařízení, mechatronických systémů a zlepšit možnosti využití výsledků dosavadní práce. Předkládaný projekt přímo navazuje na projekt IGA 17/2009 – původně dvouletý a těží ze zkušeností získaných v předchozích projektech zejména GAČR a GAAV.
 • | 2010 | MPO | Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat

  Agentura: FR-TI2/273
  Řešitelé: STRIX Chomutov, a.s., SG-Geoinženýring s.ro., doc. Ing. Jiří Koziorek,Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2013
  Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj progresivních metod monitoringu fyzikálně-mechanických veličin. Dílčí cíle programového projektu jsou následující: vyvinutí speciálních monitorovacích jednotek dálkový přenos získaných poznatků okamžité vyhodnocení dálkově přenesených hodnot.
 • | 2010 | MPSV | Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky

  Agentura: CZ.3.22/2.3.00/09.01525
  Řešitelé: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2013
  Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky
 • | 2010 | MŠMT – OPVK | Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava

  Agentura: CZ.1.07/2.2.00/15.0113
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D., ELCOM, a. s., Ingeteam a.s., B + R automatizace, spol. s r.o.
  Začátek: 2010
  Konec: 2013
  Projekt je zaměřen na inovaci výuky oboru Měřicí a řídicí technika garantovaného Katedrou měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava. Jedná se o obor vyučovaný jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni studia. Inovace spočívá v optimalizaci studijních plánů, zavedení prvků projektově orientované výuky, tvorbě kvalitních studijních materiálů s e-learningovými prvky, zapojení odborníků z praxe do přípravy a realizace výuky. Cílem těchto změn je jednak zvýšení atraktivity oboru pro studenty, zvýšení kvality studia a také přizpůsobení vzdělávacího procesu požadavkům zaměstnavatelů absolventů oboru. Klíčová je v tomto směru orientace výuky na projekty a týmovou práci studentů. Součástí projektu jsou rovněž aktivity pro motivaci zájemců o studium uvedených oborů. Jejich cílem je zvýšení počtu studentů na oboru, jelikož absolventi jsou v praxi velice žádáni a jejich současný počet nedokáže pokrýt požadavky průmyslu v regionu.

  Odkaz na web projektu: http://cbe.vsb.cz/esf0113/    

 • | 2010 | MŠMT | Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava

  Agentura: CZ.1.07/2.2.00/15.0112
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Začátek: 2010
  Konec: 2013
  Projekt je zaměřen na rozvoj studijního oboru a studijní specializace zaměřené na problematiku biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství, nejvýrazněji pak na obor Biomedicínský technik. Konkrétně se zaměřuje na zdokonalení obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru v praxi. Počítá s: – vytvořením kvalitních studijních opor v technických a lékařských předmětech a s nezbytnou inovací vybraných rychle se vyvíjejících předmětů, – tvorbou praktických laboratorních úloh s důrazem na jejich využití v biomedicínské praxi, – tvorbou kvalitních multimediálních výukových materiálů, – zvyšováním nejen odborných jazykových dovedností akademických pracovníků a studentů VŠ ve všech stupních vzdělání, – s realizací souvislé odborné praxe předepisované zdravotnickou legislativou a s vyškolením pracovníků odborných lékařských pracovišť, na nichž je praxe realizována.
 • | 2010 | MPO | Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel

  Agentura: 1221420234
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2010
  Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit studii zabývající se metodikou měření a vyhodnocování vlastností horninového masivu v místě plánované instalace polygonu hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla. Svým zaměřením spadá do velmi aktuální problematiky obnovitelných zdrojů energie. Studie bude vypracována na základě teoretických a praktických zkušeností odborníků z VŠB-TU Ostrava, kteří se uvedené problematice věnují již mnoho let. Znalosti v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie zúročují především ve vědecké, výzkumné a pedagogické sféře.
 • | 2010 | MŠMT | Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava (2010-2010)

  Agentura: ROZP2010/CSM43
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2010
  Konec: 2010
  Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami do studia na VŠB-TU Ostrava (2010-2010)
 • | 2010 | MŠMT | Personální rozvoj vědecko-výzkumných týmů Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava.

  Agentura: ROZP2010/19/14
  Řešitelé: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2010
  Cílem projektu je umožnit zapojení talentovaných studentů bakalářského a magisterského stupně studia do řešení zajímavých vědecko-výzkumných aktivit Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky a motivovat je tak k rozvoji svého potenciálu na půdě univerzity a k následnému doktorskému studiu. Aktivity, do kterých budou studenti zapojováni, jsou nad rámec jejich studijních povinností a budou od nich vyžadovat práci navíc. Aktivity budou zaměřeny zejména na měřicí a řídicí systémy, mechatroniky, aplikace v lékařství, v informatice, chemii, fyzice tenkých vrstev apod. Do projektu bude participovat několik laboratoří uvedených kateder, ve kterých probíhají vědecko-výzkumné aktivity vhodné pro zapojení těchto studentů. Řešitelé předpokládají, že projekt povede k zadání několika témat disertačních prací.
 • | 2009 | MPO | Komplexní řešení pohonné jednotky elektromobilu

  Agentura: FR-TI1/223
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.; ISOTRA, KAIPAN
  Začátek: 2009
  Konec: 2012
  Konstrukční a technologická realizace prototypu pohonné jednotky elektromobilu. Pohonné jednotky se zvýšeným dosahem hybridizací s nabíjecím agregátem se spalovacím motorem, se spalovacím motorem na vodíkem obohacené a vodíkové palivo, palivovým článkem a hlavním generátorem elektrické energie s palivovým článkem.
 • | 2009 | GAČR | Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků

  Agentura: GA102/09/1003
  Řešitelé: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Začátek: 2009
  Konec: 2011
  Cílem grantového projektu je univerzální matematický model vysokoteplotního výměníku tepla. Vytvořený model bude popisovat dynamiku výměníku tepla pro účely samočinné regulace výměníku. Model se použije pro návrh a simulační ověření adaptivního algoritmu optimální regulace výměníku.
 • | 2009 | MPO | Vývoj energetického systému

  Agentura: FR-TI1/073
  Řešitelé: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Začátek: 2009
  Konec: 2012
  Vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností.
 • | 2010 | MŠMT – OPVK | Biomedicínská technika na středních školách

  Agentura: CZ.1.07/1.1.07/02.0075
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2010
  Konec: 2012
  Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žáků středních škol, zvýšením jejich odborných znalostí z oboru biomedicínské techniky, který je svým multi-oborovým zaměřením výjimečný v oblasti technických a zdravotnických oborů. Dílčím cílem je i rozvoj a podpora spolupráce partnerských středních škol a VŠB-TU Ostrava. Předkládaný projekt se zabývá rozšířením oboru Biomedicínská technika na střední školy formou výuky předmětů Přístrojová zdravotnická technika I., II., praktických laboratorních úloh, praktických odborných víkendů a návštěvou prestižního mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky v Brně. Cílovou skupinou jsou žáci 3. a 4. ročníků partnerských středních škol. V rámci klíčových aktivit budou vytvořeny studijní podpory, laboratorní cvičení včetně studijních podpor a vzorových měření, podpory a materiály pro odborně praktický víkend, který se bude konat na půdě VŠB. Jeho cílem je rozšířit praktické znalosti a dovednosti žáků v oboru biomedicínské techniky. Setkání s praxí a moderními trendy v biomedicínské technice je zajištěno návštěvou prestižního veletrhu lékařské techniky každoročně konaného v Brně. Výstupem aktivit budou vytvořené studijní materiály, laboratorní úlohy, podpory pro vyučující, materiály pro odborné praktické víkendy ale především počet proškolených osob.
 • | 2009 | FRVS | Multimediální studijní materiály pro předmět Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech

  Agentura: FRVS2009/1362
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.; Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
  Začátek: 2009
  Konec: 2009
  Projekt je především přínosem pro rozvoj oboru Biomedicínský technik v jeho rámci pak i rozvoj fakulty (FEI) a VŠ (VŠB-TU Ostrava). Lepší připravenost absolventů by měla být přínosem pro budoucí zaměstnavatele, nemocnice. Projekt představuje i přínos pokud jde o zdokonalení jejich pedagogů ve tvorbě multimediálních studijních materiálů a jejich použití při výuce studentů a je i pozitivním krokem směrem ke konkrétní spolupráci s významným partnerem fakulty ve výuce oboru a současně i potenciálním zaměstnavatelem absolventů oboru.
 • | 2009 | MPO | Kompletní automatizace řízení autonomně napájené sluneční clony

  Agentura: FR-TI1/231
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.; ISOTRA
  Začátek: 2009
  Konec: 2009
  Konstrukční a technologická připravenost výroby finálního produktu sluneční clony s možností individuálního a centrálního řízení globálních funkcí s autonomním napájením pomocí im plementovaných soustav solárních fotovoltaických článků.
 • | 2009 | MŠMT | Popularizace vodíkových technologií, popularizace mobilních robotických systémů

  Agentura: ROZP2009/19/14
  Řešitelé: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2009
  Konec: 2009
 • | 2008 | MŠMT | Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava

  Agentura: ROZP2008/CSM20
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2008
  Konec: 2008
  Systematická péče o zdravotně handicapované a znevýhodněné studenty má na VŠB-TU v Ostravě dlouhou tradici. Po skončení civilní služby začala jednotlivá pracoviště budovat střediska poskytující asistenční a poradenskou činnost zdravotně handicapovaným studentům. Příkladem tohoto přístupu může být zřízení nového pracovního místa na Fakultě elektrotechniky a informatiky – FEI díky financování z rozvojového projektu před třemi lety. Činnost koordinátorky působící na tomto místě je věnována zejména poskytování asistenčních a poradenských služeb umožňujících integraci zdravotně handicapovaných studentů do studia na FEI. Systematičnost v poskytování asistenčních a poradenských služeb se fakultě zúročuje v nárůstu počtu handicapovaných studentů ( v současné době se jedná o 14 studentů) a v nárůstu úspěšnosti jejich studia. Základním principem v práci koordinátorky studia zdravotně handicapovaných studentů na FEI je jejich integrace do standardních studijních skupin a poskytnutí individuální asistenční a poradenské služby. Pomocí finančních prostředků z rozvojových programů systematicky eliminujeme rovněž bariéry, které znemožňují plnohodnotné studium zdravotně handicapovaným studentům. Postupně se činnost tohoto střediska propojovala s dalšími centry poskytujícími obdobné služby na jiných útvarech univerzity. Vloni a letos v rámci společného rozvojového projektu zastřešujícího služby zdravotně handicapovaným a znevýhodněným studentům na FEI a katedře jazyků byla rozšířena působnost poskytovaných služeb na výuku němčiny – na katedře jazyků byly zpracovány speciální studijní podklady pro studenty se zdravotním handicapem (dyslexie, dysgrafie). V příštím roce by mělo dojít k dalšímu kvalitativnímu posunu tím, že v rámci předkládaného společného rozvojového projektu bude propojena i činnost Centra pro handicapované studenty Slunečnice působícího na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Stávající pracoviště na FEI budou pokračovat v poskytovaných službách zdravotně handicapovaným studentům. Na katedře jazyků budou využity zkušenosti z letošního roku pro přípravu speciálních studijních materiálů pro výuku angličtiny. Tímto způsobem bude zajištěna služba studijních osobních asistentů, tvorba elektronických studijních materiálů přizpůsobených specifickým potřebám handicapovaných, zajištění poradenské činnosti a kontaktu studenta s pedagogy již na třech velkých útvarech univerzity. Pozornost bude věnována propagaci těchto služeb, jakožto i osvětě mezi veřejností. Projekt dále přispěje k rozvoji spolupráce partnerských univerzit a dalších pracovišť regionu. Pilotně bude v rámci projektu řešena problematika specifické skupiny seniorů. Rovněž pilotně proběhne ověření výměnných pobytů studentů mezi partnerskými vysokými školami. Dále bude testována v pilotní realizaci pracovní pozice handicapovaného pracovníka v Centru Slunečnice. Projekt zejména ve svých položkách pilotního ověřování nových postupů vytváří výstupy využitelné dalšími vysokými školami a jinými organizacemi..
 • | 2008 | GAČR | Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů

  Agentura: GA102/08/1429
  Řešitelé: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.; doc. Ing. Jan Bílek, CSc., ČVUT Praha, FEL; prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., VUT Brno, FIT
  Začátek: 2008
  Konec: 2010
  Hlavním přínosem projektu je určit jaký má význam spolehlivost a bezpečnost v sítích vestavěných systémů a výzkum metod a technologií, které je nutno použít pro jejich dosažení. Cílem je stanovit metody a technologie pro vývoj sítí vestavěných systémů s požadavky na bezpečnost a spolehlivost včetně jejich souvislost s použitím mezinárodních standardů. Dodržování standardů je stále potřebnější v každodenní spolupráci v prostředí sítí vestavěných systémů. Použít a modifikovat perspektivní mezinárodní technologie a nástroje pro analýzu a modelování pro sledování cíle při hodnocení vlastností bezpečnosti a spolehlivosti. Vývoj sítí vestavěných systémů nutně vyžaduje, aby vlastnosti sítí vestavěných systémů jako je bezpečnost a spolehlivost byly srovnány s odpovídajícími profily ochrany a bezpečnosti na základě obecného kriteria. Toto vyžaduje vyhodnocení příslušné úrovně zabezpečení a pak provedení aktuálního vyhodnocení. Vnější a vnitřní bezpečnost se stává stále více kritickou a stále více lidí je závislých na vestavěných systémech z mnoha hledisek jejich života. Výrazná míra bezpečnosti umožní vestavěným systémům přenést a doručit kritická data pouze těm, kteří by je měli obdržet.
 • | 2008 | FRVS | Inovace výuky předmětu Vestavěné řídicí systémy

  Agentura: FRVS2008/1632
  Řešitelé: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
  Začátek: 2008
  Konec: 2008
 • | 2008 | FRVS | Základy analýzy a zpracování obrazu pro biomedicínské obory

  Agentura: FRVS2008/876
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.; Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.; Ing. Branko Babušiak; Ing. Michal Gála
  Začátek: 2008
  Konec: 2008
 • | 2007 | MŠMT | Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava

  Agentura: ROZP2007/C23
  Řešitelé: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  Začátek: 2007
  Konec: 2007
  V roce 2006 studuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky devět zdravotně handicapovaných studentů (tři sluchově postižení, tři vozíčkáři, tři se sníženou hybností). Tento počet postupně rok od roku narůstá, což odráží systematickou péči, kterou fakulta handicapovaným studentům v posledních letech věnuje. Jako na prvním akademickém pracovišti v rámci univerzity zřídila fakulta po zrušení civilní služby systémové místo asistenční služby. Cílem projektu je usnadnit stávajícím a příštím handicapovaným studentům studium individuálním přístupem pedagogů a přizpůsobením učebních textů a pomůcek tak, aby vyhovovaly úrovní handicapu daných studentů. Základní filozofií péče o handicapované studenty je jejich integrace v rámci studia na FEI. Dalším pracovištěm univerzity, která se do systematické péče zapojilo je Katedra jazyků, kde se soustředí zejména na zohledňování potřeb studentů se specifickými poruchami učení.,jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče.
 • | 2007 | FRVŠ | Multimediální studijní materiály do předmětu Zdravotnické elektrické přístroje

  Agentura: FR647/2007/F3/d
  Řešitelé: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.; Mgr. Petr Tiefenbach
  Začátek: 2007
  Konec: 2007
 • | 2007 | Web-server pro vestavěný systém se sběrnicí Ekobus

  Začátek: 2007
  Konec: 2007
  Web-server pro vestavěný systém se sběrnicí Ekobus, ZPT Vigantice, 2007
 • | 2006 | Vývoj a zhotovení barevné CCD kamery pro testovací systém

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Vývoj a zhotovení barevné CCD kamery pro testovací systém, pro Siemens VDO Automobilová technika s.r.o. Frenštát p.R., 2006
 • | 2006 | Vývoj zařízení bezkontaktní identifikace atletů

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Vývoj zařízení bezkontaktní identifikace atletů, pro On line systém s.r.o. Ostrava, 2006
 • | 2006 | Komplexní monitoring termických procesů skládek

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  • Komplexní monitoring termických procesů skládek, pro SG – Geoinženýring s.r.o. Ostrava
 • | 2006 | Vytvoření matematického modelu ohřevu elektroniky senzoru

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Vytvoření matematického modelu ohřevu elektroniky senzoru, pro Siemens VDO Automobilová technika s.r.o. Frenštát p.R., 2006
 • | 2006 | Technická pomoc při zjišťování příčiny rušení a při odrušení vozu TRIO

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Technická pomoc při zjišťování příčiny rušení a při odrušení vozu TRIO, pro INEKON TRAMS a.s. Ostrava, 2006
 • | 2006 | Vypracování algoritmu pro zpětnovazební regulaci teploty na chlazení pásu

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Vypracování algoritmu pro zpětnovazební regulaci teploty na chlazení pásu, pro ITA společnost s.r.o. Ostrava, 2006
 • | 2006 | Vývoj palubního řídicího systému pro ultra lehká letadla a letadla kategorie experimentá

  Začátek: 2006
  Konec: 2006
  Vývoj palubního řídicího systému pro ultra lehká letadla a letadla kategorie experimentál, pro FALCON Electronic Valašské Meziřičí, 2006
 • | 2006 | GAČR| Výpočtová inteligence v řízení metalurgických procesů

  Agentura: GA102/06/1332
  Řešitelé: Miroslav Pokorný, Václav Kafka
  Začátek: 2006
  Konec: 2008
  Vývoj prostředků pro modelování a řízení složitých výrobních procesů (zahrnující i podporu rozhodování jejich operátorů) prokázal efektivitu integrace konvenčních přístupů numerických s nekonvenčními přístupy nenumerickými (umělá inteligence). Projekt je proto zaměřen na vývoj, ladění a optimalizaci programových prostředků v rámci přístupů integrované výpočtové inteligence. projekt je navrhován jako interdisciplinární. Je zaměřen především na vývoj nekonvenčních modelů v oboru umělá inteligence a dále na vývoj metod uplatnění takovýchto modelů v oblasti modelování a řízení technologie a ekonomiky výroby oceli v elektrické obloukové peci. V rámci vývoje prostředků výpočtové inteligence bude v integraci s matematickými modely využito fuzzy modelů, fuzzy-neuronových modelů a kvalitativních modelů. Pro optimalizaci jejich struktur a parametrů budou vyvinuty moderní genetické algoritmy, využívající pro zvýšení své spolehlivosti znalostních přístupů (on-li expertní systémy). Výzkumné práce budou dále zaměřeny na prohloubení problematiky metod vědního oboru znalostní inženýrství, zvláště pak na vývoj metod přípravy datových množin pro efektivní učení umělých neuronových a fuzzy-neuronových sítí. Výsledky řešení projektu budou testovány simulačními i provozními experimenty.
 • | 2006 | GAČR | Experimentální testovací systém pro real-time databáze

  Agentura: GA102/06/1742
  Řešitelé: Jindřich Černohorský, Zdeněk Franěk (SU v Opavě)
  Začátek: 2006
  Konec: 2008
  Cílem i podstatou projektu je navrhnout a implementovat experimentální real-time databázový systém umožňující studium chování a zpracování real-time databázových transakcí. Experimentální systém bude implementován jako integrovaný celek všech nejdůležitějších funkčních bloků skutečného real-time databázového systému, přičemž bude možné flexibilně měnit algoritmy činnosti jednotlivých bloků pro posouzení jejich parciálního vlivu na celkovém chování systému. Základem pro implementaci bude real-time operační systém. Implementovány budou následující části: databáze v operační paměti, generátor transakcí, blok řízení transakcí na vstupu, mechanismus přidělování priorit, mechanismus souběžného řízení. Ověření funkčnosti systému bude provedeno na základě : srovnání různých algoritmů přidělování priorit v závislosti na charakteru transakcí, studium pesimistického protokolu 2PL a jeho variant, srovnání optimistických a pesimistických protokolů souběžného řízení, studium vzájemné kombinace algoritmů přidělování priorit a souběžného řízení, srovnání protokolů souběžného řízení pro různou granularitu databáze. Měření počtu promeškaných nebo restartovaných transakcí v závislosti na celkovém počtu transakcí v systému bude hlavním zdrojem prezentovaných výsledků. Vytvořený testovací systém bude možno použít pro další výzkum spočívající jednak v testování všech navržených úloh a dále jako základ pro vývoj dokonalejšího testovacího systému.
 • | 2006 | GAČR | Modelování teplotní zátěže elektroniky moderních snímačů

  Agentura: GA102/06/0498
  Řešitelé: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Začátek: 2006
  Konec: 2008
  Elektronické snímače jsou často ohřívány jak vnějšími zdroji tepla, tak samoohřevem. To má za následek změny teploty nejen základních prvků snímačů, ale i změny teploty elektroniky, mikroprocesorů a vysílačů signálu snímačů. Všechny tyto změny způsobují problémy při návrhu snímačů, zhoršují jejich kvalitu, spolehlivost a životnost. Snižují přesnost měření. Hlavním cílem grantového projektu je univerzální systém pro analýzu tepelné a teplotní zátěže moderních snímačů, zejména jejich elektroniky. Bude řešena jak statická, tak dynamická úloha. Fyzikální soustavy se snímači budou popsány matematicky soustavou nelineárních parciálních diferenciálních rovnic a budou modelovány v prostředí ANSIS. Matematické výsledky budou testovány experimentálně pomocí měření na fyzikálních modelech soustav vybavených skutečnými snímači. Analytická část řešení poskytuje podklady pro syntézu. Předpokládají se práce v oblasti umístění snímačů na soustavě, dimenzování elektroniky, modernizace elektroniky u snímačů osvědčených konstrukcí, predikce životnosti snímačů, chování snímačů v těžkých pracovních podmínkách. základní přístrojové vybavení pro simulační a experimentální část řešení je zajištěno pracovištěm řešitele. Řešitel vychází z úspěšně řešených grantových projektů GAČR 102/98/1259 a GAČR 102/02/0017.
 • | 2005 | Vývoj řídicího systému na bázi FPGA se sběrnici LVDS

  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  Vývoj řídicího systému na bázi FPGA se sběrnici LVDS , MULTICONTROL s.r.o. Ostrava, 2005
 • | 2005 | ESF | Rozvoj oboru Biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce v návaznosti na zákon č. 96/2004 Sb.

  Agentura: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Začátek: 2005
  Konec: 2007
  Projekt je zaměřen na rozvoj bakalářského studijního oboru Biomedicínská technika a na zvýšení kvality jeho absolventů. Obor byl na fakultě na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava nově akreditován v roce 2003 v souladu se strategickými dokumenty fakulty i VŠB-TUO. Jeho potřebnost vyplývá především ze Zákona č. 96/2004 Sb.
  Posílení praktické složky výuky u vybraných předmětů.
  Návrh struktury a metod realizace souvislé praxe ve smyslu zákona číslo 96/2004 Sb.
  Vytvoření kvalitních studijních opor pro zdravotnickou i technickou část studijního programu.
  Realizace odborných učeben a vytvoření praktických úloh pro výuku elektroniky a nemocničních informačních systémů.

  Projekt realizován
  VŠB – TU Ostrava, Fakultou elektrotechniky a informatiky
  s partnery
  Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity
  a firmou AKORD SOFTWARE s.r.o

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 • | 2005 | FRVŠ | Aplikace osobních diagnostických přístrojů pro slabozraké či nevidomé

  Agentura: FR1307/2005/G1
  Řešitelé: Ing. Lukáš Martinák, Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  V současné době se používá mnoho osobních diagnostických přístrojů pro použití v domácím prostředí např. měření krevního cukru, talku, cholesterolu, tuku a příp.ketolátek, dále měření tepu apod. Tato zařízení obvykle udávají výsledky měření na zobrazovací jednotce(displeji) vlastního přístroje. Mnohé diagnostické přístroje zejména glukometry (měření krevního cukru) a tonometry (měření krevního tlaku) obsahují rozhraní pro připojení osobního počítače. Přes dané rozhraní je možno získávat více statistických údajů, které hlavně slouží pro ošetřujícího specialistu k posouzení průběhu léčení za delší období a ke stanovení dalších léčebných postupů. Použití osobního počítače je podmíněno instalací speciálního programového vybavení, které je velmi nákladné. Pro slabozraké či nevidomé osoby je čtení aktuálních údajů zobrazených na displeji osobních diagnostických přístrojů nedostupné. Nevidomý musí mít vždy při měření pomoc další osoby. Projekt umožní slabozrakým či nevidomým používání osobních diagnostických přístrojů bez pomoci jiné osoby. Zároveň rozšiřuje tuto možnost pro různé přístroje analyzující nejen cukr v krvi, ale i tlak krve, stav cholesterolu a ketolátek.
 • | 2005 | FRVŠ | Multimediální studijní opory předmětu Digitální zpracování a analýza obrazu

  Agentura: FR884/2005/F1
  Řešitelé: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  Studijní program Elektrotechnika a sdělovací technika je akreditovaný studijní program pro bakalářské i magisterské studium. Pro předmět Digitální zpracování a analýza obrazu tohoto programu neexistují vhodné a dostupné studijní multimediální opory. V současnosti je dostupná literatura potřebná k prostudování základních metod a technik dané problematiky velmi objemná nebo jednostranná. bylo by tedy účelné zpracovat multimediální materiál, který by atraktivní, jednoduchou a názornou formou seznámil studenty a další zájemce s touto problematikou. Cílem navrhovaného projektu je tedy především rozšířit studijní materiály určené nejen studentům magisterského studia, kteří navštěvují předmět Digitální zpracování a analýza obrazu, ale i dalším případným zájemcům o tuto problematiku. Vytvořený materiál se bude snažit o atraktivnější, názornější a přehlednější podaní studované látky. Multimediální opory budou nejen látku vysvětlovat, ale budou doplněny o řešené příklady a testové otázky, pomocí nichž si každý může ověřit pochopení látky. Jednotlivé techniky a metody zpracování obrazu si budou moci zájemci vyzkoušet v příkladech vytvořených pomocí programového prostředí MATLAB.
 • | 2005 | FRVŠ | Vývoj systému pro kvalitativní a semikvalitativní modelování

  Agentura: FR2932/2005/G1
  Řešitelé: Ing. Andrej Bencúr; prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  Hlavním cílem projektu je rozpracování a rozvoj funkcí programových vývojových systémů pro návrh, realizaci, ladění a testování kvalitativních a semi-kvalitativních modelů. Tyto modely jsou účinnými nástroji umělé inteligence pro tvorbu abstraktních modelů soustav, které nelze popsat metodami konvenční numerické matematiky. Programové systémy budou v rámci řešení projektu upraveny do formy, která je vhodná pro kvalitativní modelování a kvalitativní simulace chování technologických soustav. Práce budou probíhat ve spolupráci s VUT v Brně. Systém bude připraven pro řešení úloh diagnostiky, tj. predikce provozních i poruchových stavů technologického procesu s cílem předcházení stavům, které mají za následek snížení kvalty produktu, zvýšení opotřebení technologických výrobních uzlů a zhoršení ekonomiky výrobního procesu. Řešitelé projektu si prohloubí znalosti z oblasti nenumerického modelování a získají schopnosti praktického použití kvalitativních a semi-kvalitativních modelů v diagnostických a řídicích systémech. Získají rovněž zkušenosti s organizací týmové vědecké práce.
 • | 2005 | GAČR | Racionalizace studia doktorského studijního programu na FEI VŠB-TU Ostrava

  Agentura: GD102/05/H525
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Začátek: 2005
  Konec: 2008
  Základním záměrem projektu je podpora a koordinace vědecké činnosti v rámci DRS na FEI VŠB-TU Ostrava ve studijním programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika, rozšíření znalostí doktorandů i mimo úzkou problematiku jejich doktorských disertačních prací a zkvalitnění prezentace dílčích výsledků jednotlivých doktorandů na odborných konferencích. V rámci předloženého projektu je proto kladen hlavní důraz na transfer nových poznatků pro studenty doktorského studia z různých oborů: elektrických strojů, přístrojů a pohonů, elektroenergetiky, technické kybernetiky, elektroniky. Tento záměr bude realizován speciálními vědeckými kurzy s domácími i zahraničními odborníky, pořádáním odborných seminářů a diskusí, účastí doktorandů na tuzemských a zahraničních odborných konferencích, účastí doktorandů v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech. Řešená témata doktorských disertačních prací jsou odborně a finančně velmi náročná a vyžadují zajištění vyhovujících pracovních podmínek pro vědeckou práci doktorandů, aby jejich doktorské disertační práce měly odpovídající úroveň a výsledky doktorských disertačních prací mohly být na patřičné úrovni publikovány doma i v zahraničí. Projekt rovněž podporuje motivaci studentů k dosažení cílů disertačních prací a k zakončení studia v předepsaných termínech.
 • | 2005 | GAČR | Architektury sítí pro vestavěné systémy

  Agentura: GA102/05/0467
  Řešitelé: Vilém Srovnal,st.; Miroslav Švéda (FIT VUT Brno); Jan Bílek (FE ČVUT Praha)
  Začátek: 2005
  Konec: 2007
  Navrhovaný projekt se zabývá výzkumem koncepce návrhu sítí vestavěných systémů, která se uplatní u průmyslových aplikací. Projekt zahrnuje vývoj nástrojů zaměřených na specifikaci a návrh, zejména na aplikační specifikaci a na rychlý návrh prototypu. Pozornost bude zaměřena na tvorbu architektur sítí vestavěných systémů. Bude řešen přístup k Internetu jednotlivými prvky průmyslových distribuovaných vestavěných systémů, které využívají jak pevného tak i bezdrátového spojení. Zvolené architektury pro průmyslové aplikace budou vyvíjeny při dodržení mezinárodních standardů. Výzkum bude zahrnovat bezdrátové technologie jako je WiFi, Bluetooth nebo ZigBee. Tyto architektury by měly zajistit veškeré požadavky na spolehlivost a bezpečnost průmyslových aplikací vestavěných systémů. Druhou úlohou je migrace kódu v síti vestavěných systémů. Sítě vestavěných systémů používají různé procesory a výsledkem jejich činnosti je splnění společného cíle. Architektury vestavěných systémů by měly i při různých typech procesorů zajistit jejich spolehlivou a bezchybnou činnost. pro vývoj bude použit jazyk UML, který umožní vlastní návrh, realizaci a optimalizaci vnitřních komunikací v síti vestavěných systémů a mezi jednotlivými vestavěnými systémy, zejména pro rychlý vývoj prototypu a ověření jeho funkce.Druhým vývojovým nástrojem je automatická generace cílového kódu pro rychlé ověření funkce jednotlivých dílů, které budou použity v distribuovaných a vestavěných systémech.
 • | 2005 | Studie odezvy horninového masívu pro instalaci tepelných čerpadel

  Agentura: 2220045136
  Začátek: 2005
  Tato studie je zaměřena na zpracování technických a ekonomických podkladů obnovitelného zdroje energie – tepelného čerpadla z hlediska průběžné, obecně neomezené výroby energie, zvýšení stability procesu a bezpečnosti dodávky energie. Právě horninový masiv, jeho složení, struktura a fyzikální vlastnosti mají zásadní vliv na atributy stability, efektivnosti a bezpečnosti dodávek energie tepelným čerpadlem využívajícího ke své funkci zemního výměníku v podobě jednotlivých podpovrchových vrtů nebo jejich soustav.
 • | 2005 | Studie instalace stacionárního vysokoteplotního palivového článku

  Agentura: 2220045065
  Začátek: 2005
 • | 2005 | Studie pohonu mobilního prostředku s palivovým článkem

  Agentura: 2220045064
  Začátek: 2005
 • | 2005 | Soutěž Napájeni Sluncem 2005

  Agentura: 2220045103
  Začátek: 2005
  Úkolem je aktivovat zájem středoškolské, vysokoškolské mládeže a široké veřejnosti o problematiku obnovitelných zdrojů energií. Rozšířit spolupráci vysoké školy s externími komerčními subjekty v oblasti obnovitelných zdrojů energií a jejich aplikací a aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci stvenic laboratorních elektromechanických systémů – robotů, které budou závazně přihlášeným školám či jiným subjektům (DDM, SMT aj.) bezúplatně (dle smluvních podmínek) k dispozici.
 • | 2005 | Sestavení měřicího přípravku čtyřtaktního motoru Jawa

  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  Sestavení měřicího přípravku čtyřtaktního motoru Jawa. Oživení motoru v režimu se standardním atmosférickým karburátorem. Oživení motoru se základním řídicím systémem a vstřikovací tryskou v sání karburátoru, 2005, JAWA Moto spol. s r.o., Týnec n. Sázavo
 • | 2005 | Vývoj a realizace měřicího systému a režimu v teplotně temperovaných lázních

  Začátek: 2005
  Konec: 2005
  Vývoj a realizace měřicího systému a režimu v teplotně temperovaných lázních, pro Siemens VDO Automobilová technika s.r.o. Frenštát p.R., 2005
 • | 2005 | MŠMT | Centrum aplikované kybernetiky

  Agentura: 1M0567
  Začátek: 2005
  Konec: 2011
  Centrum aplikované kybernetiky. Projekt umožní plynulé pokračovaní již existujícího projektu LN00B096 a další využití dříve investovaných prostředků. Centrum soustředí národní výzkumný potenciál v oboru aplikované kybernetiky v oblastech,které jsou prioritou Národního programu výzkumu. Projekt podpoří návaznost zavedených výzkumných týmů univerzit a Akademie věd na pružné, malé, české průmyslové firmy. Výzkum zahrne široké spektrum činností od badatelské, přes aplikační až po průmyslovérealizace. To umožní českým firmám realizovat výsledky výzkumu ještě dříve, než budou publikovány. Současně budou moci průmyslové podniky přímo ovlivňovat směry výzkumu. Činnost Centra spojí klíčové oblasti aplikované kybernetiky: automatické řízení,strojové vnímání, umělá inteligence a vestavěné systémy. V Centru budou pracovat mladé výzkumné týmy s věkovým průměrem kolem 30 let. Projektu se zúčastní 5 univerzit, 2 ústavy AV a 7 soukromých firem. Do projektu investuje 5 dalších průmyslových firem.
 • | 2004 | FRVŠ | Multimediální učební texty předmětu Zobrazovací systémy (e-learning)

  Agentura: FR330/2004/F1
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  V roce 2002 MŠMT ČR akreditovalo na FEI VŠB-TUO dva nové studijní programy. V rámci nově akreditovaného studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika bude probíhat výuka povinně volitelného předmětu Zobrazovací systémy prezenční i kombinovanou formou studia v magisterském studijním programu v zaměření Zpracování multimediálních signálů. Svým obsahem je navazováno na předmět Digitální zpracování a analýza obrazu. Řešením projektu bude dán k dispozici nástroj pro zvýšení kvality vyučovacího procesu, umožňující studentům prezenčního i distančního studia přístup k informacím z CD-ROM, školní počítačové sítě nebo internetu. Tyto studijní materiály budou vypracovány použitím multimediálních technik a budou umístěny m.j. na www stránkách školy. Studijní materiály budou obsahovat učební texty v souladu s osnovou předmětu doplněné řadou grafů, obrázků, fotografií, křížových odkazů a příp. simulací. Jednotlivé přednáškové bloky budou doplněny řadou řešených ukázkových příkladů. Text bude strukturován a bude umožněn interaktivní pohyb v jednotlivých úrovních textu
 • | 2004 | FRVŠ | Podpora mobilní komunikace v prostředí OS LINUX v kontextu SCADA systémů

  Agentura: FR379/2004/G1
  Řešitelé: Ing. Ondřej Krejcar, doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Projekt je zaměřen na průzkum možností začlenění mobilních technologií do systémů řízení známých jako SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), které vedle základních monitorovacích a řídicích funkcí slouží také kupříkladu pro vytváření dispečerských a velínových aplikací v nejrůznějších oblastech průmyslu a energetiky. Momentálně existují softwarová řešení, jenž poskytují plnohodnotný SCADA systém na bázi OS Linux, přičemž pro mobilní zařízení PDA (kapesní počítače) je poskytován zjednodušený model, který má oproti původní verzi značná omezení. Projekt je zaměřen na prozkoumání možností plnohodnotného řízení SCADA systémů přímo z mobilních zařízení, jenž umožní operátorům mnohem komfortnější práci. V souvislosti s problémem komunikace PDA zařízení s technologií se nabízí moderní technologie zvaná Wi-Fi. Její hlavní výhodou je cenová dostupnost oproti jiným řešením.
 • | 2004 | FRVŠ | Korelace EEG se zobrazovacími metodami v medicíně

  Agentura: FR377/2004/G1
  Řešitelé: Ing. Vladislav Matějka; prof. Ing. Nevřiva Pavel, DrSc.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Cílem projektu je vytvoření laboratorní úlohy poskytující grafický výstup z mapování mozkové aktivity zobrazením průběhu napěťových křivek v čase (EEG), výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI), který by pomohl lékaři rozhodovat v situaci, kdy je nucen rychle reagovat a zároveň je přetížen datovými vstupy. Typickým příkladem je lokální pohmoždění mozku, což je morfologická („hardwarová“) porucha, kterou je nutné detekovat pomocí abnormální elektrické aktivity. Postižené místo lze zkoumat pomocí několika odlišných metod, přičemž každá z nich poskytuje jiný grafický výstup (magnetická rezonance, výpočetní tomografie, EEG). Avšak tento způsob prezentace grafických výsledků má za následek větší vytížení lékaře, který je nucen prohlížet jednotlivé snímky a hledá v nich vzájemnou souvislost. Odstranění těchto skutečností je cílem projektu.
 • | 2004 | FRVŠ | Dynamika pohybu částic při rázech v hydraulických systémech

  Agentura: FR369/2004/G1
  Řešitelé: Ing. Aleš Oujezdský, Ing. Jan Švígler, CSc.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Cílem projektu je vytvoření laboratorního fyzikálního modelu hydraulického systému pro generování hydraulických rázů a následného snímání a záznamu dynamického chování částic. Důraz je kladen na rozvoj metod pro snímání velmi rychlých změn pohybu částic pomocí speciálních mikroelektronických senzorů (průtokoměrů, tlakoměrů, snímačů polohy). Bude se řešit návrh a realizace kompletního měřicího řetězce.Řetězec se bude skládat z několika klíčových částí jako je senzor, obvody pro zpracování a úpravu signálu, měřicí karta, PC s vhodným softwarovým vybavením pro snímání a záznam měřených hodnot v reálném čase. Dále bude provedeno modelování zkoumaného jevu na počítači. Jedním z hlavních cílů je vytvoření kompletní laboratorní úlohy pro studenty a zkvalitnit tak výuku v oblasti modelování a fyzikálního ověřování modelování na laboratorním modelu
 • | 2004 | FRVŠ | Architektura .NET a mobilní prostředky v systémech SCADA a MES

  Agentura: FR378/2004/G1
  Řešitelé: Ing. Tomáš Wisczczor, doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Projekt je zaměřen na použití technologie .NET ve SCADA, MES systémech a prostřednictvím této technologie na tvorbu mobilních aplikací. Díky .NET můžeme snadno vyvíjet robustní a distribuované aplikace pracující v heterogenním prostředí (osobní počítače, kapesní počítače, mobilní telefony). Informační systémy výroby (MES) a systémy řízení (SCADA) nabývají v dnešní době stále většího rozmachu a důležitosti. Klíčovým významem ve výrobě jsou informace a informační toky. Správná a rychle dostupná informace v nejrůznějších formách vypovídá jak o momentálním stavu výroby, tak o předpokládaném a to nejen v blízké době, ale i časově vzdálenější (dny, týdny a někdy i měsíce). Projekt reaguje na předpokládané moderní trendy v rozvoji mobilní komunikace ve spojení s řídicími a informačními systémy. jeho úkolem je, aby informace byla dostupná nejen rychle a v nejrůznější formě v těchto systémech, ale taktéž kdekoliv (v rámci výrobního procesu) a kdykoliv pomocí výše zmíněné technologie . NET a bezdrátovému řešení WiFi.
 • | 2004 | AVČR | Strategické řízení systémů s multiagenty

  Agentura: 1ET101940418
  Řešitelé: Bohumil Horák, Vilém Srovnal, st.; Jiří Koziorek
  Začátek: 2004
  Konec: 2008
  Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj a laboratorní ověření metod a prostředků hierarchického, distribuovaného a víceprocesorového řízení pro koordinaci a kooperativní strategické řízení skupin autonomně operujících jednotek – mobilních robotů. Nově vyvinuté metody a technické přístupy budou ověřovány na laboratorním zařízení tvořeném skupinou mobilních robotů osazených vestavnými řídicími systémy, subsystémy snímání okolí a subsystémy managementu energií a budou komunikovat bezdrátovým komunikačním systémem s nadřazeným řídicím počítačem. Implementována multiagentní technologie řízení umožní řízení v reálném čase i značného počtu mobilních jednotek v dynamicky se měnícím prostředí. Metody popisu pohybů mobilních robotů, analýza a syntéza strategických pohybů pro systémovou integraci, plánování a rozhodování při cíleném (úkolovém) řízení procesů budou ověřovány simulační postupy a následně implementovány a ověřovány ve fyzikálním modelu reálné soustavy v laboratoři.
 • | 2004 | MPO | Celostátní soutěž Napájeni Sluncem 2004

  Agentura: 2220044277
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Projekt transferu informací v oblasti obnovitelných zdrojů energií a celorepublikové soutěže středoškolské mládeže a široké veřenosti o nejrychlejší robot poháněný solárními články Napájeni Sluncem má na VŠB-TU Ostrava již několikaletou tradici. V roce 2003 byla soutěž organizována již potřetí s účastí 129 soutěžících týmů, v nichž se podílelo celkem 135 studentů ze 35 středních škol se strojním a elektrotechnickým zaměřením z celé republiky. Na sklonku roku 2003 byl vyhlášen čtvrtý ročník soutěže.
 • | 2004 | MPO | Film o využití sl. energie ze soutěže Napájeni Sluncem 2004

  Agentura: MP2220044218
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2004
  Vytvoření dokumentárního filmu určeného jak středoškolské mládeži tak i široké veřejnosti si klade za cíl na herní popularizované podobě soutěžní aplikace přístupné širokým vrstvám, demonstrovat chemické principy výroby monokrystalického a polykrystalického křemíku, demonstrovat postupy vytváření vrstev umožňujících vzniknout fotovoltaickému jevu a přechod od spojení jednotlivých článků do solárních panelů napájejících jak malou aplikaci mobilního vozítka tak soustavu střídačů dodávajících elektrickou energii do věřejné distribuční sítě. Dokument by měl navodit tvořivou atmosféru směřující k utváření komplexního pohledu mladého člověka na současnou i budoucí výrobu a distribuci elektrické energie v souvislosti s tvorbou a ochranou životního prostředí.
 • | 2004 | MPO |Pilotní projekt aplikace palivového článku na VŠB-TU Ostrava

  Agentura: MP2220424013
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2004
  Konec: 2006
  Záměrem projektu je realizovat v létech 2004-2006 pilotní demonstrační zařízení palivového článku s protonovou membránou v rámci nově vybudované průmyslové laboratoři palivových článků. Tento palivový článek provozovat v prvním roce po instalaci na čistý vodík. Po reinstalaci přejít v dalších létech projektu na alternativní palivo (zemní plyn-trvale, metan -alternativně). Článek bude dodávat elektrickou energii do veřejné elektrické distribuční sítě, tepelnou energii do výměníku paralelně pracujícího s plynovou kotelnou umístěnou v budově průmyslových laboratoří (HARD). Projekt je připravován společně s Technologickým centrem Akademie věd, které iniciovalo zahraničního partnera ke kooperaci a poskytnutí technologie. Na projektu se také podílí Katedra energetiky FS, Katedra energetiky FEI a Katedra měřicí a řídicí techniky FEI VŠB-TU Ostrava.
 • | 2004 | Vývoj a realizace prototypu měřicího systému měření geometrických rozměrů výlisku

  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Vývoj a realizace prototypu měřicího systému měření geometrických rozměrů výlisku, 2004, ISOTRA s.r.o., Chuchelná
 • | 2004 | Vývoj a realizace prototypu měřicího informačního systému pro měření spínacích režimů bimetalových teploměrů v kapalných teplotně temperovaných lázn

  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Vývoj a realizace prototypu měřicího informačního systému pro měření spínacích režimů bimetalových teploměrů v kapalných teplotně temperovaných lázních, 2004, Siemens Automobilové systémy s.r.o., Frenštát p. R.
 • | 2004 | Vývoj a realizace prototypu měřicího informačního systému pro zkoušky těsnosti na plastovém dílu teplotního senzoru

  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Vývoj a realizace prototypu měřicího informačního systému pro zkoušky těsnosti na plastovém dílu teplotního senzoru,2004, Siemens Automobilové systémy s.r.o., Frenštát p. R
 • | 2004 | Měření kroutících momentů na válcovací stolici D800, Úprava měřicích zesilovačů, Oprava a zapojení tenzometrů DUA800

  Začátek: 2004
  Konec: 2004
  Měření kroutících momentů na válcovací stolici D800, Úprava měřicích zesilovačů, Oprava a zapojení tenzometrů DUA800, 2004, AL Invest Břidličná a.s., Břidličná
 • | 2003 | FRVŠ | Inteligentní chování modelu mobilního robota

  Agentura: FR1731/2003/G1
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, Ing. Martin Moštěk
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Hlavním cílem projektu je návrh a implementace programového vybavení systému řízení pohybu modelu mobilního robota v neznámém prostředí. Řešení bude využívat hardwarové prostředky vybudovaného systému pro orientaci robota s využitím analýzy scény snímané TV kamerou, autonomního řídicího systému vybaveného mikroprocesorem MOTOROLA HC11 a nadřazeného systému s fuzzy – mikrorpocesorem MOTOROLA HC12. Řídicí programové vybavení bude využívat fuzzy logiku a procedury s vlastností samoučení. Pro přenos informací bude využito rádiového komunikačního systému.
 • | 2003 | FRVŠ | Implementace RT algoritmů vizuálního systému s robotickými multiagenty

  Agentura: FR1735/2003/G1
  Řešitelé: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc., Ing. Radim Bernatík
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Laboratorní úloha systému s robotickými multiagenty je multidisciplinární úlohou sdružující problematiku mechanické konstrukce a jejího elektrického pohonu, řízení a regulace pohonů s cílem zajištění potřebné trajektorie pohybu, měření délek pohybu inkrementálními čidly ve zpětných vazbách pohonů či absolutních souřadnic o poloze robotu v prostoru snímaných z terčíku na čepičce robotu CCD kamerou. Problematika struktury vizuálního systému, jeho technické i programové části a implementace algoritmů pro zpracování vizuálních informací v reálném čase je součástí řešení tohoto projektu. navrhované řešení vychází ze současného stavu, kdy byla zvládnuta elektromechanika robotů spolu se základními řídicími a regulačními algoritmy navazujícími na modul vizuálního systému a modul herních strategií. Současný stav dynamiky pohybu na hrací ploše v souvislosti s dynamikou snímání scény CCD kamerou a zpracováním informací a trendy tohoto vývoje napovídají, že zkvalitnění znalostí polohy a orientace robotu v čase využitím RT algoritmů a případně řešení s implementovanými paralelními procesy umožní při rostoucí dynamice pohybu snížení chyby polohy a orientace. Současně zajistí – v případě herní aplikace fotbalu robotů zpřesnění hry a provázání s připravovaným modulem databáze strategií a umělé inteligence.
 • | 2003 | FRVŠ | Prostředky umělé inteligence v analýze a řízení složitých procesů

  Agentura: FR1740/2003/G1
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Hlavním cílem projektu je rozvoj schopností studentů v oblasti metodiky použití pravděpodobnostních a fuzzy orientovaných znalostních systémů pro odhad aktuálních stavů, predikci vývoje stavů a podporu rozhodování pi řízení složitých technologických procesů. Středem zájmu budou složité technologické procesy, specifické pro průmyslovou výrobu ostravského regionu. Typické komplexní procesy jsou obtížné formalizovatelné pomocí konvenčních matematických metod, jsou velmi těžko měřitelné a informace o jejich průběhu jsou zatíženy neurčitostí. Pro studium jejich chování a řízení budou využity nenumerické jazykové prostředky umělé inteligence, zvláště pak pravidlové expertní systémy s inferenčními mechanismy využívajícími pravděpodobnostních a fuzzy přístupů. Budou využity moderní metody soft-computingu integrací metod matematické statistiky, fuzzy množinové matematiky a fuzzy-neuronových sítí.
 • | 2003 | FRVŠ | Měření a modelování hydraulických rázů v pružném potrubí

  Agentura: FR1745/2003/G1
  Řešitelé: Ing. Přemysl Plešivčák, Ing. Hana Soušková
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Navrhovaný projekt navazuje na koncepci již prováděných prací v oblasti měření hydraulických rázů na katedře měřicí a řídicí techniky. Úloha rozšiřuje fyzikální model pružného potrubí o speciální měřicí prvky, klade si za cíl otestovat vytvořený fyzikální model soustavy provedením série měření hydraulických rázů v potrubí při různých počátečních a provozních podmínkách (tlak, rychlost, teplota přepravovaného média: s únikem, bez úniku média). Součástí práce bude vytvoření počítačového modelu soustavy, který modeluje dynamické chování tekutiny v potrubí. Práce směřují k identifikaci a lokalizaci možného místa úniku v produktovodech, která v reálném provozu představují pro uživatele produktovodů ekonomickou ztrátu eventuelně zamoření okolního prostředí přepravovanou látkou.
 • | 2003 | FRVŠ | Vytvoření laboratorního modelu inverzního kyvadla

  Agentura: FR1783/2003/G1
  Řešitelé: Ondřej Krahulec, Jiří Koziorek
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat laboratorní model inverzního kyvadla a vytvořit vhodné řízení tohoto modelu. Při řízení inverzního kyvadla je snahou udržet kyvadlovou tyč ve svislé poloze, případně umožnit pohyb základny kyvadla v určitém směru tak, aby tyč opět zůstávala ve svislé poloze . Uvedený laboratorní model je velice vhodný pro praktické ověření poznatků návrhu regulátorů, které studenti získávají v předmětech týkajících se teorie řízení. Model je navržen tak, aby pro jeho řízení bylo možné použít různé druhy řídicích systémů – programovatelné automaty, mikrokontrolery apod. Studenti při realizaci řízení pro tento model budou nuceni použít znalostí z několika předmětů magisterského studia.
 • | 2003 | FRVŠ | Modelování a simulace průjezdnosti křižovatek typu kruhový objezd

  Agentura: FR1785/2003/G1
  Řešitelé: Tomáš Gřeš, Jindřich Černohorský
  Začátek: 2003
  Konec: 2003
  Projekt je zaměřen na zpracování souboru obecných nástrojů použitelných k modelování průjezdnosti křižovatek, které jsou budovány v místech s hustým a nebezpečným provozem a jejichž úkolem je zvýšit bezpečnost provozu při zachování optimální průjezdnosti při dané hustotě provozu. Přitom bude třeba dva okruhy problémů. První okruh se týká efektivního způsobu získání dat popisujících možné trajektorie průjezdu křižovatkou a to na základě jejich interaktivního na mapovém podkladu zobrazujícím modelovanou křižovatku. Druhý okruh úloh je spojen s problematikou stochastické simulace diskrétních systémů a vychází z teorie hromadné obsluhy. Při řešení prvního okruhu problému bude použit vývojový systém Delphi, simulační část úlohy bude řešena buď vývojem na míru vytvořených nástrojů v témže systému anebo v programovacím jazyku Simula67 – který je dostupný prostřednictvím www adresy http://staff.um.edu.mt/jsk11/asu/.
 • | 2002 | FRVŠ | Bakalářský program oboru měřicí a řídicí technika

  Agentura: FR475/2002/C
  Řešitelé: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.; doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  V souladu se záměry přestavby vysokoškolského studia, respektující závěry sorbonské a boloňské deklarace a novely vysokoškolského zákona na českých vysokých školách a tedy i na VŠB-TU Ostrava, fakultě elektrotechniky a informatiky, je nutné připravit přestavbu studia oboru měřicí a řídicí technika. Přestavba studijních plánů navazujícího bakalářského, magisterského a doktorského studia umožní lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Praxe požaduje pracovníky s různým rozsahem znalostí, což souvisí i s cenou jejich práce. Zavedení bakalářského studia umožní vysokoškolské vzdělání většimu okruhu absolventů středních škol a přispěje k jejich celkové vyšší vzdělanosti a zaměstnatelnosti.
 • | 2002 | FRVŠ | Zavedení bakalářského studijního programu Multimediální technologie

  Agentura: FR1568/2002/C
  Řešitelé: Jindřich Černohorský, Jiljí Flanderka, Petr Tiefenbach
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Cílem grantového projektu je navrhnout strukturu nového bakalářského programu s názvem „Multimediální technologie“ a připravit dokumentaci pro jeho akreditaci a otevření na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU. Koncepce tohoto programu bude zvolena tak, aby byl otevřený co nejširšímu spektru zájemců s různými i technicky neorientovaným, předběžným vzděláním, což si vyžaduje i jeho mezioborový charakter.
 • | 2002 | FRVŠ | Technologie pro řízení inteligentních budov

  Agentura: FR445/2002/F1
  Řešitelé: Ing. Jiří Tichý, Ing. Tomáš Kočíš, Ing. Jiří Koziorek
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Pojem „inteligentní budovy“ je možné v současné době slyšet velice často. Jedná se o budovy vybavené určitým systémem, který řídí běžná zařízení v budově – např. osvětlení, regulaci teploty, bezpečnostní systém. Důvody pro vytváření takových systémů jsou hlavně zvýšení komfortu pro uživatele budovy, úspory energií, možnost dálkového sledování ovládání budovy přes internet, telefonem apod. Navrhovaný projekt provést analýzu technologií pro řízení budov a zavést je do výuky magisterského studia na katedře měřicí a řídicí techniky v předmětu Distribuované systémy řízení. Systémy inteligentních budov zaznamenávají v současné době velký rozvoj a jejich znalost bude pro studenty důležitá.
 • | 2002 | FRVŠ | Simulační metody pro interaktivní analýzu dynamických systémů

  Agentura: FR501/2002/F1
  Řešitelé: Ing. Štěpán Ožana, prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Předložený projekt se zabývá novou formou výuky přemětů Signály a soustavy a Teorie automatického řízení. Navazuje na schválený grant Simulace dynamických procesů na číslicovém počítači. Jeho cílem je dále rozvíjet a aplikovat multimediální systém určený pro analýzu signálů a soustav určený pro studenty technikckých vysokých škol s využitím sítě internet. Vytvořený softwarový systém umožní studentům poznat fyzikální podstatu řešených úloh, porovnání různých postupů řešení, diskutovat stabilitu i přesnost řešení. Umožní jednak systemetické studium – opakování teoretického základu, jednak studium tématické – studium jednotlivých témat aplikačního oboru. Systém bude nabídnut ostatním vysokým školám v ČR.
 • | 2002 | FRVŠ | Laboratorní úloha – systém pro regulaci teploty, sběr a vyhodnocení dat

  Agentura: FR431/2002/G1
  Řešitelé: Radek Taraba, David Románek, Hana Soušková
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Bude vytvořen systém pro regulaci teploty a sběr dat o tepelném stavu solárního kolektoru a regulované soustavy za rozdílných klimatických podmínek. Bude vybaven integrovanými polovodičovými čidly SMT160 pro snímání tepelného stavu solárního kolektoru a jeho prostředí. Data naměřená v průběhu činnosti systému budou ukládána do rozsáhlé integrované polovodičové paměti typu EEPROM o velikosti 64MB. Systémové hodiny budou udržovat obvod reálného času RTC 1307 firmy Dalas a komunikaci s PC zprostředkuje převodník napěťové úrovně MAX 232. Mikroprocesor typu ATMEL bude naprogramován v programovacím jazyce Assembler, zpracování naměřených dat bude provedeno ve vytvořeném programu na PC v programovacím jazyku Delphi.
 • | 2002 | FRVŠ | Vestavěný řídicí systém s LCD displejem, mikrořadičem a klávesnicí

  Agentura: FR432/2002/G1
  Řešitelé: David Vala, Andrej Bencúr, Hana Soušková
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Cílem předkládaného projektu je navrhnout a postavit univerzální mikropočítačový modul pro rozšíření možnosti výuky. Návrh vychází z požadavků již existujících i nově vznikajících předmětů s cílem vytvořit zařízení s co nejširším použitím. Mezi hlavní požadavky patří obsáhnout co největší počet běžně používaných rozhraní (12C, SPI, RS-232, RS-485 ) a standardních protokolů, jednoduchou konstrukci a obsluhu i značné možnosti rozšiřování. Modul by měl pracovat v terminálovém režimu a v režimu mikropočítače pro zabudování, kde bude plně přeprogramovatelný na konkrétní aplikaci a využití implementovaných rozhraní by umožnilo připojení i více těchto modulů do sítě, což plně odráží současný trend v tzv. „Embedded Systems“.
 • | 2002 | FRVŠ | Hydraulické rázy v systému – laboratorní úloha

  Agentura: FR439/2002/G1
  Řešitelé: Přemysl Šaněk, Jan Švígler
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Navrhovaná úloha rozšiřuje úlohy s fyzikálními modely v technologické laboratoři prostředků řídicích systémů. Jde o úlohu dynamického chování hydraulických soustav s rázy. Navazuje na kncepci již prováděných prací v oblasti hydraulických rázů na katedře K455 měřicí a řídicí techniky. Projekt bude řešen formou semestrálního projektu studenta magisterského studia. V rámci projektu bude rozšířen stávající zkušební přípravek na měření tlaku o generátor rázů a měření rázů a doplněn o měření průtoku v obtížných podmínkách a na systémech s rozloženými parametry.
 • | 2002 | FRVŠ | Zdroje tepla do 6MW – fyzikální a matematický model

  Agentura: FR440/2002/G1
  Řešitelé: Martin Kaďůrek, Jan Švígler
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  V projektu se bude realizovat fyzikální model zdroje tepla, obsahujícího tři základní části: primární kotlový okruh s kaskádním řízením kotlů, sekundární okruh představující v reálu podsystém vytápění (UT) a podsystém přípravy teplé užitkové vody (TUV). Bude v prostředí MATLAB simulovat reálný zdroj tepla. Projekt navazuje na již rozpracované části UT a TUV. Projekt bude zaměřen na primární kotlový okruh. Fyzikální model bude umístěn v laboratoři prostředků řízení katedry měřicí a řídicí techniky a bude sloužit následně pro výuku studentů i jiných oborů.
 • | 2002 | FRVŠ | Biomechanika pohybového systému

  Agentura: FR441/2002/G1
  Řešitelé: Lukáš Fišer, Jiří Richterek, Petr Tiefenbach
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Projekt je zaměřen na vytvoření nové laboratorní úlohy v rámci předmětu, který se vyučuje v magisterském studiu oboru měřicí a řídicí technika se zaměřením na měřicí a řídicí techniku v biomedicíně. Řešená problematika bude zaměřena na vytvoření modelové biokybernetické aplikace, která aplikuje lékařské poznatky z technické ortopedie řešící problém náhrad končetin. Vytvořený model přispěje k názornému pochopení funkčnosti jednotlivých typů náhrad pohybových orgánů. Řešitel předpokládá zavedení nové laboratorní úlohy v předmětu biokybernetika, která doplňuje odborné přednášky v tomto specializovaném zaměření.
 • | 2002 | FRVŠ | Návrh a obvodová řešení podsystémů pro zpracování signálů v lékařství

  Agentura: FR443/2002/G1
  Řešitelé: doc. Ing. Vlček Karel, CSc., Karel Šín
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  V současné době existuje mnoho algoritmů a metod pro zpracování signálů. V případě, že je potřeba tento signál zpracovat v reálném čase, což je jeden z požadavků na aplikace určené pro lékařskou praxi, nemusí vyhovovat rychlost použitého počítače. V takovém případě je potřeba použít speciální karty, které část zpraacování signálu provedou nezávisle na procesoru počítače. Cílem tohoto grantu je implementace algoritmů zpravocání signálu do hradlových polí a návrh měřicích karet pro PC s těmito obvody. Výsledné řešení je možné použít jak v lékařské praxi, tak při výuce zaměření oboru měřicí a řídicí techniky v biomedicínském inženýrství.
 • | 2002 | FRVŠ | Systém pro měření koncentrace plynných a těkavých látek – laboratorní úloha

  Agentura: FR457/2002/G1
  Řešitelé: Petr Jasinský, Jaromír Skotnica
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Výsledkem řešení bude měřicí zařízení pro stanovení koncentrace plynných a těkavých látek pomocí chemických polovodičových čidel. Tato čidla mění svou vodivost v závislosti na koncentraci měřených látek. Měřená směs látek je vedena do testovací komůrky s polovodičovým čidlem. Směs je připravována kontinuálně metodou průtoku pomocí elektrického čerpadla v bloku přípravy směsi. Velikost průtoku je možno nastavovat pomocí průtokoměrů s jehlovými ventily. Vyhodnocovací elektrická část sestává se zdroje proměnného napětí pro napájení polovodičového čidla a obvodů pro vyhodnocení elektrické vodivosti aktivní vrstvy čidla. Vlastní měření bude provedeno pomocí počítače PC s měřicí kartou A/D převodníku v programovacím prostředí Control Web.
 • | 2002 | FRVŠ | Dohlížecí expertní systémy ve zpětnovazebním řízení

  Agentura: FR458/2002/G1
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Projekt řeší problematiku začlenění expertních systémů do zpětnovazeního řízení. Cílem je vypracování návrhu a realizace programového vybavení systému, provádějícího automatickou adaptaci diskrétního PSD regulátoru prostřednictvím dohlížecích expertních systémů. Konzultační program je inicializován při snížení kvality regulace, podle příčiny startu vyhodnotí požadavky na doplňující informace, vyhodnotí důvod snížené kvality regulace a zvolí příslušnou změnu řídicího algoritmu. Rozhodovací funkce jsou realizovány nejméně třemi dohlížecími expertními systémy, využívajícími principů fuzzy-logické a alespoň v jednom případě pravděpodobnostní inference. Systém bude vybaven simulačním prostředím.
 • | 2002 | FRVŠ | Programový systém pro kognitivní analýzu vlastností znalostní báze

  Agentura: FR459/2002/G1
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Hlavním cílem projektu je rozšíření funkcí a programová realizace počítačového systému pro kontrolu vlastností báze znalostí pravidlových znalostních systémů. Báze znalostí, složená z IF-THEN podmíněných pravidel, je podrobena kognitivnímu testu s využitím podmínkových a důsledkových částí jednotlivých pravidel. Výsledek testu prokáže vlastnosti báze buď s využitím výsledných číselných kritérií nebo formou zastupujícího pracovního bodu báze v ternárním diagramu. Výsledky jsou podkladem pro úpravu pravidel báze znalostí s cílem dosažení požadované míry schopnosti rozlišení jednotlivých hodnot výstupní jazykové proměnné.
 • | 2002 | FRVŠ |Komponentní framework pro zpracování grafických schémat

  Agentura: FR2002/1567
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc., Ing. Jiří Tichý
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
 • | 2002 | FRVŠ | Vestavěný systém s operačním systémem QNX

  Agentura: FR1573/2002/G1
  Řešitelé: doc. Ing. Vilém Srovnal,CSc.
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  V posledních několika létech se rozvíjí nová perspektivní skupina vestavěných řídicích systémů s jednodeskovými počítači – SBC (Single Board Computer). Projekt se zaměřuje na rozvoj metodiky návrhu těchto řídicích systémů oproti systémům s klasickými PC. K tomuto účelu je potřeba real time operační systém např. QNX se svou transparentní modulární strukturou a mikrojádrem. Cílem je jednak připravit vývojové pracoviště pro studenty doktorského studia, na kterém budou moci řešit experimentální část svých disertačních prací a jednak vytvořit soubor demonstračních úloh, které budou využívány a dále rozvíjeny v rámci výuky magisterského studia.
 • | 2002 | FRVŠ | Základ technologického řídicího systému pro operační systém Linux

  Agentura: FR1574/2002/G1
  Řešitelé: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc., Ing. Jiří Tichý
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Cílem projektu je návrh a sestavení jádra modulárního řídícího systému pracujícího pod operačním systémem Linux. Systém musí řešit jak problémy RT řízení ( typické pro PLC ), tak i problematiku zpracování dat a jejich vizualizace. Řešení architektury jádra musí směřovat k co nejětší flexibilitě a nesmí vést k omezení typickým pro komerční aplikace tohoto typu ( vysoké HW nároky, omezená sada vývojových nástrojů ).
 • | 2002 | MPO | Minimalizace negativních důsledků v energetické činnosti

  Agentura: FD-K/047
  Řešitelé: Bohumil Horák, Jiří Koziorek, Vilém Srovnal,st.
  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Minimalizace negativních důsledků v energetické činnosti etapa IV/02 – Přístroje pro provádění monitoringu autooxidačních procesů, dílčí úkol – Systém měření teplot v průzkumných vrtech odvalů po těžební činnosti.
 • | 2002 | GAČR | Racionalizace řízení tavby v ocelárnách s využitím expertních systémů

  Agentura: GA106/02/1128
  Řešitelé: Miroslav Pokorný (VŠB-TU Ostrava), Václav Kafka, Zdeněk Bůžek, Ludvík Martínek, Vladimír Kašík
  Začátek: 2002
  Konec: 2004
  Úroveň vedení tavby v ocelářských agregátech je posuzována na základě ukazatelů, z nichž nejvýznamnější jsou kvalita výstupního produktu, energetická a časová náročnost pochodu a vlastní náklady. Hodnoty těchto ukazatelů jsou ovlivněny jednak vlastnostmi a skladbou vstupů technologického pochodu, jednak parametry a podmínkami průběhu vlastní tavby. Cílem projektu je kvalitativní posun úrovně řízení ocelářské tavby, spojený s realizací režimů, zvyšujících efektivitu dosavadních řídicích postupů a alespoň v některých fázích výrobního pochodu zajišťujících automatické řízení zpětnovazební. Regulační zásahy pro korekci nepříznivě se vyvíjejících ekonomických ukazatelů musí být maximální možnou měrou uplatňovány již v průběhu sledované tavby tak, aby její parametry průběžně odpovídaly hodnotám standardním (optimálním). V takových zásazích musí být uplatněny vedle všeobecných objektivních zákonitostí pochodu také subjektivní znalosti taviče (operátora) jako experta dané problémové oblasti. V projektu jsou proto uvažovány expertní systémy jako prostředky pro diagnostiku sledovaného pochodu s predikcí vývoje jeho vybraných stavů a vyvození akcí, které nepříznivému vývoji stavů čelí. Použité znalostní systémy umožňují konstrukci takového systému řízení, který je otevřený pro další rozvoj.
 • | 2002 | GAČR | Vestavěné řídicí systémy a jejich vzájemná komunikace

  Agentura: GA102/02/1032
  Řešitelé: Jan Bílek (ČVUT Praha); Miroslav Švéda (VUT v Brně); prof. Vilém Srovnal
  Začátek: 2002
  Konec: 2004
  Rozšíření aplikací vestavěných řídicích systémů sledujeme jak v oblasti výrobků vybavených těmito systémy tak i v komplexních výrobních a technologických systémech. Důležitým hlediskem při návrhu těchto systémů je v současnosti součinnost jednotlivých vestavěných systémů mezi sebou navzájem. Projekt je zaměřen na návrh a testování architektur, metod a nástrojů pro vývoj spolupracujících soustav vestavěných systémů. Nedílnou součástí návrhu je optimální rozložení komunikačních cest a prostředků pro jejich realizaci. Výsledkem bude zvýšení výkonnosti struktur vestavěných systémů, přičemž návrhové prostředky povedou k sjednocení použitých programových prostředí na všech úrovních řídicích systémů až po případné připojení vložených systémů na Internet. Navržená metodika a prostředky usnadní práci při vývoji a realizaci řídicích systémů založaných na distribuovaných vestavěných systémech určených pro průmyslové aplikace.
 • | 2002 | GAČR |Návrh a vývoj flexibilního grafického vývojového prostředí pro generování aplikací založených na jazyce VHDL

  Agentura: GP102/02/P049
  Řešitelé: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
  Začátek: 2002
  Konec: 2004
  Pro návrh obvodového řešení realizace složitých číslicových systémů našel v posledních létech uplatnění jazyk VHDL. Textová forma pro zápis aplikací rázem odstranila problémy s přenositelností známé u grafických formátů schémat. Mezi dalšími výhodami se objevila mimo jiné snadná modifikace parametrů a zkvalitnění postupů testování navrhovaných systémů. Nevýhodou však zůstává menší přehlednost oproti schématickému návrhu, zvláště při vyšší složitosti návrhu. Současné požadavky na rychlost návrhu číslicových systémů stále více vyžadují postupy, při kterých se využívají předdefinované parametrizovatelné funkční bloky se vzájemnou vazbou jako prvky grafického vývojového prostředí. Nástroje pro realizaci aplikací, které na základě grafické notace poskytují vyhodnocení či kontrolu modelovaného problému dnes existují jako tzv. programově orientované frameworky. Cílem řešení grantu je poskytnout dále rozšiřitelný programový systém pro aplikace zaměřené na návrh číslicových systémů implementovatelných do zákaznických obvodů a programovatelných hradlových polí. Řešení projektu by mělo dát i konkrétní poznatky o efektivnosti použití vývojových framewoků. Pro rozšíření obecného jádra a aplikaci nových řešení bude použit specifický vývojový nástroj Black Box Component Builder (BBCB). BBCB je obecným vývojovým frameworkem velmi obecných vlastností, a jeho největší síla spočívá ve schopnosti poskytnout základ pro vývoj specializovanějších frameworků.
 • | 2002 | GAČR | Měření a regulace dynamických jevů na soustavách, tvořených pružnými potrubími přenášejícími pružná média

  Agentura: GA102/02/0017
  Řešitelé: Pavel Nevřiva, Blanka Filipová, Jan Švígler, Hana Soušková
  Začátek: 2002
  Konec: 2004
  Řeší se úloha měření a regulace dynamických jevů na soustavách, tvořených pružnými potrubími přenášejícími polytropní pružná média. Předpokládá se, že jak měření, tak regulace mohou být prováděny distribuovaně. Řešená úloha je speciálním častým případem obecné problematiky měření, modelování a optimální regulace dynamických jevů v soustavách s distribuovanými parametry regulátorem s distribuovanými parametry. V souladu s technickými skutečnostmi se v řešené úloze předpokládá, že nelze provádět libovolný počet měření nebo vykonávat libovolný počet regulačních zásahů. Metodicky se proto postupuje tak, že se pro identifikaci děje nebo pro regulační zásah využívá model soustavy. Model soustavy se adaptivně optimalizuje technikou adaptace koeficientů modelu na základě měření, prováděných na části soustavy. Testování a regulace celé soustavy se provádí na základě vyhodnocení odchylek hodnot, získaných z těchto i dalších nezávislých měření od hodnot poskytovaných modelem. S cílem široké aplikace výsledků řešení projektu je problematika definována a bude řešena v obecném tvaru. Pro ilustraci výsledků řešení projektu byly vybrány dvě úlohy, které mají okamžité průmyslové využití : úloha zjištění a lokalizace úniku přenášeného média a úloha měření, modelování a regulace sekundárního hydraulického rázu v nízkotlaké části potrubí pro přerušení toku média. Přístrojové vybavení pro simulační a experimentální část řešení je zajištěno pracovištěm řešitele. projekt navazuje na grantový projekt GAČR 102/98/1259 , jehož řešení bylo ohodnoceno stupněm řešení „vynikající“.
 • | 2002 | Návrh a realizace bezkontaktního testovacího systému s CCD kamerou pro měření optických vlastností modulů palub.desek

  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Návrh a realizace bezkontaktního testovacího systému s CCD kamerou pro měření optických vlastností modulů palub.desek, Siemens VDO Automobilové systémy s.r.o., 2002
 • | 2002 | Měřicí systém pro válcovací stolici kvarto a duo

  Začátek: 2002
  Konec: 2002
  Měřicí systém pro válcovací stolici kvarto a duo. 2002 – Al Invest Břidličná
 • | 2001 | FRVŠ | Měření a modelování hydraulického rázu

  Agentura: FR2001/0361
  Řešitel: Ing. Blanka Filipová
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | FRVŠ |Návrh a realizace down-linku pro přenos dat o poloze BLP Kavka

  Agentura: FR2001/0301
  Řešitel: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | FRVŠ |Využití prostředků normy IEC1131 ve výuce programovatelných automatů

  Agentura: FR2001/0372
  Řešitel: Ing. Jiří Koziorek
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | FRVŠ |Přímé řízení průmyslových procesů pomocí počítačů typu PC

  Agentura: FR2001/0363
  Řešitel: Ing. Jiří Koziorek
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | FRVŠ |Simulace dynamických procesů na číslicovém počítači

  Agentura: FR2001/0371
  Řešitel: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSC.
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | FRVŠ |Polohový servomechanizmus s video zpětnou vazbou

  Agentura: FR2001/1998
  Řešitel: Ing. Jaromír Skotnica
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | Modernizace laboratoří pro výuku měření a regulace

  Agentura: 0312
  Začátek: 2001
  Konec: 2001
 • | 2001 | Fotovoltaický systém o výkonu 20kW

  Agentura: 08760191
  Začátek: 2001
  Konec: 2002
  08760191 Státní fond životního prostředí. Fotovoltaický systému o výkonu 20kW… (2001-2002)
 • | 2001 | GAČR |Vývoj aplikací formou rozšířeného jádra pro použití frameworku

  Agentura: GP102/01/D007
  Řešitel: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Začátek: 2001
  Konec: 2004
  Frameworky poskytují možnost jednoduchého a rychlého rozšíření již existujícího řešení nějaké třídy úloh tvořící nedílnou součást softwarových vývojových prostředků. Sdílením architektury z nich vytvářených dílčích aplikací je dosaženo vysoké efektivity jejich vývoje. Programově orientované frameworky tak poskytují výkonný nástroj pro realizaci aplikací, které na základě grafické notace poskytují vyhodnocení či kontrolu modelovaného problému. Cílem projektu je vytvořit demonstrační aplikace formou rozšířeného jádra pro použití frameworku, určeného pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů, zpracovat a popsat metodiku rozšiřování tohoto prostředí jako konkrétních aplikací. Předpokládaným přínosem bude množina rozšíření jádra obsahující konkrétní implementace vybraných nástrojů použitelných pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů. Kromě uvedených výstupů by mělo dát řešení projektu i konkrétní poznatky o efektivnosti použití vývojových frameworků. Pro rozšíření obecného jádra a aplikaci nových řešení bude použit specifický vývojový nástroj Black Box Component Builder (BBCB). BBCB je obecným vývojovým frameworkem velmi obecných vlastností, a jeho největší síla spočívá ve schopnosti poskytnout základ pro vývoj specializovanějších frameworků.
 • | 2001 | GAČR | Experimentální rozšiřovatelný framework pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů

  Agentura: GA102/01/0803
  Řešitelé: Jindřich Černohorský, Vilém Srovnal, Hana Soušková, Jiří Koziorek, Eliška Ochodková, Dalibor Fronček, Petr Kovář
  Začátek: 2001
  Konec: 2003
  Cílem projektu je vytvořit jádro rozšiřitelného vývojového prostředí tzv. frameworku určeného pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů a zpracovat, popsat a dát k dispozici metodiku rozšiřování tohoto prostředí, jakožto cestu vývoje nových aplikací. Dalším cílem projektu je vytvořit několik pilotních aplikací naznačeného typu a to formou rozšíření jádra jako demonstraci použití frameworku, případně jako podporu pro vývoj konkrétních projektů. Předpokládané výstupy projektu jsou:

  1. Vývojový framework – tzv. jádro – aplikačně orientovaný na zpracování grafických schémat a vybavený abstraktními metodami řešení různých úloh teorie grafů
  2. Množina rozšíření jádra obsahující konkrétní implementace vybraných vývojových nástrojů použitelných pro podporu vývoje řídicích a informačních systémů
  3. Metodika rozvíjené jádra, tj. metodika jeho rozšiřování o další zatím nerealizované podpůrné metody

  Kromě uvedených výstupů by mělo dát řešení projektu i konkrétní poznatky o efektivnosti použití vývojových frameworků. K vytvoření obecného jádra je plánováno na použití specifického vývojového nástroje Black Box Component Builder (BBCB). BBCB je obecným vývojovým frameworkem velmi obecných vlastností, a jeho největší síla spočívá ve schopnosti poskytnout základ pro vývoj specializovanějších frameworků.

 • | 2001 | GAČR | Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů – verifikace testovatelného návrhu

  Řešitelé:doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (VUT v Brně);Ing. Hana Kubátová, CSc. (ČVUT v Praze); prof. Ing. Karel Vlček, CSc.,
  Agentura: GA102/01/1531
  Začátek: 2001
  Konec: 2003
  Narůstající složitost číslicových obvodů klade stále vyšší nároky na jejich testování. Uplatnění diagnostických principů se stalo nedílnou součástí syntézy číslicových obvodů. Současně s probíhající syntézou obvodu jsou tedy zvažovány možnosti jeho testování.
 • | 2000 | FRVŠ | Technologie automatizované tvorby COM komponent

  Agentura: FR724/2000/G1
  Řešitelé: Ing. Roman Gužík, Ing. Roman Barabáš
  Začátek: 2000
  Konec: 2000
  Projekt navazuje na předchozí dva projekty řešitelů, v nichž teoreticky rozpracovali problematiku komponentně-orientovaných technologií v jazycích Component-Pascal a Java a prakticky realizovali komponenty vlastní těmto jazykům. Základní část projektu se bude zabývat praktickou tvorbou přenositelných komponent založených na standardu COM pro řídicí systémy. Navazující část projektu bude řešit problematiku využití komponent v prostředích komerčně orientovaného Delphi a univerzitně orientovaného BlackBox Component Builder. Automatizovaná tvorba komponent spočívá ve zvládnutí moderního prostředku DIRECT TO COM COMPILER, který obdržel nejvyšší ocenění na veletrhu CeBIT96.
 • | 2000 | FRVŠ | Kritické systémy reálného času

  Agentura: FR729/2000/F1
  Začátek: 2000
  Konec: 2000
  Předmětem projektu je inovace osnov předmětu Řídicí systémy s počítači I. Tento předmět je povinným předmětem oboru Měřicí a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a informatiky a studentů Automatizace na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU. Téma rozšíření se dotýká problematiky realizace kritických („hard“) systémů reálného času, je plánováno v rozsahu 6 dvouhodinových přednášek a 3 dvouhodinových cvičení. Z praktického hlediska se opírá projekt o použití unikátního vývojového systému JBed tvořeného vývojovým systémem Denia a operačním systémem Portos provozovaným na cílovém procesoru např. MC68332, umožňujícím plánování na podkladě kritických časů (deadline). To má význam i pro vestavěné systémy.
 • | 2000 | FRVŠ | Rozvoj systému řízení mobilního robota

  Agentura: FR723/2000/G1
  Řešitelé: prof. Dr. Ing. Pokorný Miroslav
  Začátek: 2000
  Konec: 2000
  Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro realizaci inteligentního chování robota. Prostředkem jsou především návrh a realizace orientačního podsystému robotů, s využitím vhodných moderních principů sensorických systémů, které umožní orientaci robota a poskytnou možnost použití automatických řídicích podsystémů pro realizaci inteligentního chování. Ty jsou reprezentovány fuzzy regulátory typu Sugeno, jejichž řídicí pravidlově orientované nelineární regresní modely jsou modely datovými a poskytují možnost identifikace na základě dat, pozorovaných při manuálním řízení.
 • | 2000 | FRVŠ | Implementace algoritmů pro zpracování obrazové informace v lékařství

  Agentura: FR739/2000/G1
  Řešitelé: doc. Ing. Vlček Karel, CSc.
  Začátek: 2000
  Konec: 2000
  V současné době existuje mnoho algoritmů a metod pro zpracování dat speciálně pro kompresi obrazů. Současný stav zpracování obrazu v lékařství nabízí využití standardních programů a metod bez specifikace na požadavky lékařské praxe. V poslední době se objevilo několik speciálních kompresních postupů, které jsou navrženy speciálně pro využití v lékařské praxi. Cílem je implementace jak standardních, tak i speciálních kompresních algoritmů a jejich srovnání s ohledem na využití v lékařství.
 • | 2000 | FRVŠ | Návrh a realizace úlohy prediktivního řízení

  Agentura: FR738/2000/G1
  Řešitelé: Ing. Petr Gelnar, prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Začátek: 2000
  Konec: 2000
  Statistické zpracování měřením získaných dat má zpravidla velmi cenné výsledky. Datové informace jsou dostupné ve formě chronologicky uspořádaných údajů. Obecně řečeno – jsou zachyceny ve formě časových řad. Časová řada je posloupnost pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času. Náplní tohoto projektu je vytvoření adaptivního modelu ve formě predikčního algoritmu, který bude spolupracovat s rozsáhlou databází naměřených dat. Zpracování dat a vytvoření databáze považuji za klíčovou část projektu. Následné je pak sestavení predikčního algoritmu, vlastní predikce dat a praktické využití predikovaných hodnot.
 • | 2000 | MŠMT-LN | Materiálově technologické výzkumné centrum

  Agentura: LN00B029
  Začátek: 2000
  Konec: 2004
  MTVC -Materiálově technologické výzkumné centrum, dílčí úkol Řízení inovovaných technologických celků – vývoj metod a algoritmů měření a regulace průmyslových systémů.
 • | 2000 | Číslicová propojovací jednotka pro řídicí systém natáčení světlometů

  Začátek: 2000
  Konec: 2000
 • | 1999 | FRVŠ | Zpracování úloh v reálném čase v prostředí QNX

  Agentura: FR554/1999/G1
  Řešitelé: Ing. Martin Fussek
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Operační systém QNX patří mezi hlavní představitele operačních systémů pro práci v reálném čase v prostředí sítě osobních počítačů, používá se pro realizaci řídicích systémů s osobními počítači typu PC ve spojení s dolní úrovní řídicího systému na bázi programovatelných automatů (PLC). V tomto projektu budou zpracovány základní úlohy na synchronizaci a komunikaci procesů a komunikace s dolní úrovní reprezentovanou řiditelnými automaty a nadřazenou úrovní realizovanou pracovní stanicí pracující v prostředí UNIX (QNX). K realizaci bude rovněž využito grafické uživatelské rozhraní QNX Photon.
 • | 1999 | FRVŠ | Bezpečnost řídicích systémů

  Agentura: FR571/1999/G1
  Řešitelé: Roman Barabáš
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Zaměření grantu je orientováno na problematiku zajištění bezpečnosti provozu řídicích systémů. Jde především o spolehlivost programového vybavení z hlediska vstupů a výstupů do systému. tyto oblasti jsou nejčastějším zdrojem poruch působících problémy při provozování řídících systémů. Těmto poruchám je třeba předcházet statickými i dynammickými metodami. Praktickým výstupem řešení bude soubor procedur, resp. modelových příkladů demostrujících vytvořené postupy použitelný ve výuce studentů oboru Měřicí a řídicí technika, pro něž má tato problematika mimořádný význam.
 • | 1999 | FRVŠ | Vytvoření laboratorní úlohy pro testování regulačních obvodů

  Agentura: FR655/1999/G1
  Řešitelé: Ing. Vladimír Kašík
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Nedílnou součástí oboru Měřicí a řídicí techniky je teorie regulačních obvodů. Sestavení modelů regulačních soustav a jejich využití při výuce výrazně pomůže studentům k praktickému pochopení chování jednotlivých typů soustav a regulátorů. Při praktické realizaci této úlohy bude využito programovatelných automatů a vizualizačních systémů, které jsou k dispozici v učebně. To umožní kvalitní zpracování a prezentaci měřených dat. Tato koncepce úlohy rozšíří možnosti jejího využití do několika předmětů oboru. Projekt odpovídá dlouhodobému plánu pro rozvoj a využití laboratoře programovatelných automatů.
 • | 1999 | FRVŠ | Systémy s rozprostřeným spektrem a možnosti jejich nasazení pro bezdrátové řízení laboratorního modelu v procesu průmyslového rušení

  Agentura: FR664/1999/G1
  Řešitelé: Marcel Chovanec, Jan Čmiel
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Systémy s rozprostřeným spektrem a možnosti jejich nasazení pro bezdrátové řízení laboratorního modelu v procesu průmyslového rušení. Moderní digitální modulační systémy s rozprostřeným spektrem skýtají řadu výhod hlavně v prostředí průmyslového rušení. Studenti se touto studijní problematikou zabývají v přemětu Signály a soustavy II a Aplikace teorie signálu. Projekt si klade za cíl teoretickou simulaci takovéhoto systému a návazně jeho praktické sestavení. a provedení srovnání teoretických výpočtů a provozních měření. Systém by měl do budoucna sloužit v procesu výuky obdobně jako je tomu dosud u modelů s modulačními systémy AM a FM. LAboraotrní model bude poskytnut po jednání s AGS a.s. Jičín.
 • | 1999 | FRVŠ | Realizace osciloskopu a funkčního generátoru pomocí zvukové karty

  Agentura: FR666/1999/G1
  Řešitelé: Radek Červinka, Jiří Tichý
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Realizace osciloskopu a funkčního generátoru pomocí zvukové karty. V rámci předmětu Signály a soustavy I,II a Aplikace teorie signálu se studenti seznamují s popisem signálu jak v časové tak frekvenční doméně. Myšlenka realizace osciloskopu a funkčního generátoru umožní studentům se blíže seznámit s problematikou teorie signálu a podnítí je k další činnosti v dané oblasti studia. Projekt si neklade za cíl vývoj a komerční využití, nýbrž podchycení zájmu řešitelů a posléze studentů, kteří se s tímto projektem budou ve výuce seznamovat, o oblast teorie signálu a její aplikace i v ne zcela profesionálních, ale plně korektních „studentských“ podmínkách. Výsledky projektu budou plně využívány v předmětu Aplikace teorie signálu.
 • | 1999 | FRVŠ | Návrhové architektury softwarových systémů pro řízení

  Agentura: FR672/1999/G1
  Řešitelé: Michal Brožek
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  Projekt se zabývá studiem různých programových struktur realizací řídících systémů, vycházejících jednak z klasicky orientovaných přístupů založených na technologii DARTS, využívající koncept paralelních procesů, objektově orientovaných návrhových technologií a z nich vycházejících komponentně orientovaných přístupů. Cílem grantu je návrh modelu struktury řídicího systému sjednocující a využívající vhodné vlastnosti uvedených dílčích technologií, se záměrem použití realizačního prostředku Component Pascal jako vhodného implementačního jazyka z hlediska bezpečnosti tohoto jazyka pro řídicí aplikace.
 • | 1999 | FRVŠ | Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika

  Agentura: FR646/1999/F1
  Řešitelé: Marcel Chovanec, Jan Čmiel
  Začátek: 1999
  Konec: 1999
  V současnosti jsme svědky velmi prudkého vývoje v oblasti realizace programových systémů charakterizovaného použitím komponentních technologií a přístupů. Tyto trendy zasahují přirozeně i do oblasti řídicích a informačních systémů, v nichž se tyto technologie stále více uplatňují díky sílicí orientaci na distribuované zpracování v prostředí různých sítí včetně intranetových a Internetu. Cílem projektu je vytvořit pedagogickou dokumentaci ( osnovy, sylaby, příklady pro cvičení apod.) nového předmětu „Komponentně orientované technologie“ pro studenty oboru Měřicí a řídicí technika v rámci inovace studijních plánů oboru v 5.ročníku studia.
 • | 1999 | GAČR | Metodika přesných měření geometrických rozměrů bezkontaktními metodami měření

  Agentura: GA102/99/D056
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
  Začátek: 1999
  Konec: 2001
  Přesnost a opakovatelnost měření hraje v běžné praxi klíčovou roli. Metody měření neelektrických veličin jsou jedním z nosných zaměření studia oboru Měřicí a řídicí technika. Do podvědomí technické veřejnosti se stále více prosazují metody bezkontaktníchměření. Jednou z těchto aplikací je metoda bezkontaktního měření geometrických rozměrů natavovaných metalurgických vzorků během jejich ohřevu do teplot kapalné fáze v laboratorní peci. Tato metoda bezkontaktního měření v letech 1993-1998 přinesla mnoho výhod.Naproti tomu, díky měnícím se tepelným a tedy i jasovým poměrům snímané scény, odhalila úskalí související s problematikou opakovatelnosti a přesnosti měření při analýzách různých vzorků při jejich porovnávání. Dominující vliv teploty na rozhraníchpevných a kapalných fází je provázen „nezřetelnostmi“ jednotlivých rozhraní, která mohou být navíc „zamlžována“ výrony plynů chemických složek s nižším bodem změny skupenství. Při řešení projektu je možno vycházet z velkého množství obecně pojatých liter.
 • | 1999 | MŠMT | Měření, diagnostika, modelování a řízení mechatronických systémů

  Agentura: CEZ:J17/98:272300012
  Řešitelé: Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Vladimír Kašík, Ph.D., Ing. Jiří Koziorek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, Ing. Ivo Rehberger, Ph.D., Ing. Jan Švígler, CSc., Ing. Radek Červinka, Ing. Jiří Tichý, doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CS
  Začátek: 1999
  Konec: 2004
  Dílčí úkol – Technologie pro modelování procesů a jejich implementaci – techniky pro implementaci a řízení distribuovaných procesů

  V roce 2001 se řešily uvedené úkoly:

  Hardwarové a softwarové prostředky průmyslových sítí a komunikace v těchto sítích.

  Pokračovalo se v budování Laboratoře distribuovaných systémů řízení, kde byl rozšířen počet implementovaných průmyslových sítí, v roce 1999 a 2000 to byly sítě ASI,CAN,PROFIBUS a LonWorks, nyní se rozšířily aplikace o průmyslový Ethernet. Byly řešeny úlohy s heterogenní komunikací. Průmyslový Ethernet rozšířil možnost tvorby úloh pro distribuované řízení přes Internet a Intranet.

  Softwarové prostředky pro řízení distribuovaných procesů.

  V rámci druhého dílčího úkolu byly rozpracovány práce s použitím technologie UML, konkrétně se systémem Rhapsody od firmy I-Logix. Tento systém byl rovněž využit při návrhu úloh distribuovaného řízení s využitím techniky multi-agentů. Další oblastí bylo využití jazyka JAVA v distibuovaných řídicích aplikacích jako prostředku pro migraci části sw architektury. Poslední oblastí ja pak rozšiřovatelný Framework pro návrh a tvorbu distribuovaných aplikací. Pro distribuované systémy byl odladěn Fuzzy neuronový model, byly vyřešeny problémy s generováním vstup-výstupních dat pro jeho učení. Byly otestovány a zdokonaleny původní procedury jeho identifikace. Koncepce modelu byla obhájena jako disertační práce (ing. Petr Čermák). Výsledky byly publikovány v prestižním žurnálu České akademie věd Neural Network World. Byl dokončen algoritmus prediktivního regulátoru využívajícího fuzzy neuronový model. Byly provedeny simulace, které potvrdily správnost a kvalitu jeho funkce. Výsledky byly publikovány na česko-japonském semináři v Jindřichově Hradci. Vývoj fuzzy modelů pokračoval pracemi, jejichž výsledky byly publikovány na mezinárodní konferenci IWCIT´01 v Ostravě. Tyto práce budou především využity v distribuovaných systémech s multi-agenty.

  Dílčí realizované úlohy:

  Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

  Distr.syst.řízení mobilních robotů – (fotbal robotů) – vizuální systém, měření v obraze, řešení řízení rozběhu elektromotorů, omezení prokluzu kol, aj.
  KAVKA – bezpilotní letový prostředek,měření polhy, „skenování“ terénu CCD kamerou
  MOP – mobilní prostředek s naváděním infračidlem, bezdrátovým přenosem dat a vizualizací snímaných hodnot (rychlost,otáčky,teplota,obraz CCD kamerou).

  Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
  Spustitelné programy v distribuovaných systémech pro dálkové měření a zobrazení výsledků

  Generátor HTML kódu z naměřených dat
  Generátor obrázku z naměřených dat

  Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
  Distrubovaná řídicí aplikace se softPLC a Internetovskou vizualizací na bázi tenkého klienta

  prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, Ing. Ivo Rehberger, Ph.D.
  Fuzzy nelineární prediktivní regulátor pro řízení složitých soustav

  Ing. Jan Švígler, CSc.

  WEB meteorologická stanice s kamerou
  Ohřívání vody v nádobě prostřednictvím modemu a prostřednictvím Internetu

  Ing. Radek Červinka, Ing. Jiří Tichý, doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
  Měření teploty v laboratoři prostřednictvím Internetu

  Ing. Jaromír Skotnica
  Řízení výšky hladiny vody a teploty v laboratorním termostatu prostřednictvím průmyslové sítě ASI-Ecolog

  Ing. Štěpán Ožana, Ph.D., prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
  Distribuovaná interaktivní výuka prostřednictvím sítě Internet

  Ing. Blanka Filipová, Ph.D. ( Demčáková)
  Měření modelování a regulace distribuovaných systémů – příklad modelování hydraulických rázů na dlouhém porubí

  Ing. Roman Gužík, doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc., prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
  Distribuovaný měřicí systém realizovaný v jazyce JAVA využívající techniky multiagentů

 • | 1999 | MŠMT | Modelování a implementace distribuovaných procesů

  Agentura: CEZ:J17/98:272400013
  Řešitelé: Ing. Blanka Filipová, Ph.D., Ing. Bohumil Horák, PhD., Ing. Aleš Pavliska, prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc., prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, Ing. Marek Penhaker, Ph.D., Ing. Jan Švígler, CSc., Ing. Hana Soušková
  Začátek: 1999
  Konec: 2004
  Dílčí úkol – Distribuované systémy řízení v reálném čase a využití metod umělé inteligence při navrhování a realizaci řídicích systémů

  Řešení obou cílů probíhalo podle plánu. Druhý cíl C02 se začal v r.1999 řešit v předstihu. První cíl C01 se řešil až do konce r.2001.

  C01: Použití techniky multiagentů a heterogenní komunikace v průmyslových sítích pro řízení

  Řešení se soustředil na problémy v oblasti komunikací v průmyslových sítích, analýze a optimálnímu řízení soustav s distribuovanými parametry a návrhu použití techniky multiagentů v distribuovaných systémech. Dále byly řešeny související problémy s rušením v sítích a kompresi dat. V laboratoři distribuovaných systémů byl rozšířen počet implementovaných průmyslových sítí, v roce 1999 a 2000 to byly sítě ASI, CAN, PROFIBUS, nyní se rozšířily aplikace o průmyslový Ethernet a síť LonWorks. Byly řešeny úlohy s heterogenní komunikací. Průmyslový Ethernet rozšířil možnost tvorby úloh pro distribuované řízení přes Internet a Intranet. LonWorks umožňuje komunikaci po standardním rozvodu elektrické sítě a lze umožnit zejména úlohy řízení budov. V technice multiagentů se rozpracovaly dvě konkrétní úlohy, které lze využít při návrhu úloh v distribuovaném systému řízení. V rámci vlastností modulů agenta je rozpracováno prediktivní řízení jak klasickými metodami tak s využitím fuzzy řízení a neuronových sítí. Významná část prací spojených s řešením úkolu byla v r. 2001 věnována optimálnímu řízení soustav s distribuovanými parametry. Tyto systémy svojí strukturou a fyzikální podstatou představují jak jednu z nejobtížnějších úloh modelování, regulace a optimálního řízení soustav, tak jednu z nejvíce perspektivních oblastí aplikace distribuovaných řídících výpočetních prostředků a jejich sítí. Pokračovalo se v rozvoji algoritmu řízení distribuce média přenášeného potrubní sítí, byl rozšířen a ověřen model regulace dynamického rázu, rozpracovány práce pro určení nekorektností v soustavě s distribuovanými parametry. Byl proveden velmi náročný a unikátní experiment generování, měření a vyhodnocení rázu na skutečné potrubní síti, který sloužil pro upřesnění již sestaveného a experimentálně ověřeného modelu produktovodu jako regulované soustavy s distribuovanými parametry a zejména pro ověření její analýzy a jejího optimálního řízení distribuovanými měřícími s výpočetními prostředky. V laboratoři distribuovaných systému řízení jsme se zaměřili na problematiku řízení přes Inernet s využitím prediktivního řízení a samonostavitelných PID regulátorů. Všechny výsledky byly publikovány na domácích konferencích a seminářích, všechny významné původní výsledky byly publikovány v zahraničí. V souvislosti s řešením úkolu byly zpracovány diplomové a disertační práce a další se připravují. Souhrnný přehled publikovaných prací uvádí následující seznam literatury.

  C02: Fuzzy řízení, genetické algoritmy a neuronové sítě v řídicích algoritmech výrobních procesů metalurgicko-strojírenských komplexů.

  Výzkumné práce byly zaměřeny na vývoj algoritmu prediktivního regulátoru pro řízení složitých technologických procesů s aplikací prvků umělé inteligence. Součástí řešení je související úloha vývoje potřebného predikčního modelu regulované soustavy. V uplynulé řešitelské etapě byl kompletován a testován predikční regulátor, využívající fuzzy přístupů pro vytvoření modelu chování regulované soustavy. Fuzzy nelineární dynamický neuronový regresní model Takagi-Sugeno využívá pro automatickou identifikaci své struktury a parametrů původní procedury, které zajišťují jeho vysokou adekvátnost nutnou pro dosažení požadované kvality predikčního řízení. Byly ukončeny práce na výzkumu chování modelu v závislosti na parametrech trénovací množiny dat. Byl ukončen vývoj aplikace optimalizační metody Levenberg-Marquardt pro výpočet sekvence řízení a predikční regulátor byl testován při simulačním řízení nelineární soustavy s Duffingovým přenosem. Dosažené výsledky jsou dobré a regulátor je připraven pro testování regulace reálné soustavy. Na vývoji regulátoru spolupracují dva prezenční doktorandi. Pozornost řešitelů byla soustředěna na problematiku kvality regulace navrženého regulátoru. Tato úloha je současně náplní disertační práce Ing. Ivo Rehbergera. Výsledky řešení byly prezentovány ve referátech na odborných mezinárodních konferencích domácích a na odborných konferencích zahraničních. Souhrnný přehled publikovaných prací uvádí následující seznam literatury.

  Dílčí realizované úlohy

  Ing. Blanka Filipová, Ph.D. (Demčáková)
  Měření modelování a regulace distribuovaných systémů- příklad modelování hydraulických rázů na dlouhém potrubí.

  Ing. Bohumil Horák, PhD.

  Magnetický kompas s obvodovým modulem Honeywel 2300 a jeho využití pro měření azimutu a sklonu letu BLP Kavka.
  Využití MicroGyro100 pro měření odchylek polohy BLP Kavka.

  Ing. Aleš Pavliska, prof. Ing.Vilém Srovnal, CSc.
  Model systému rozebíráni robotem s využitím techniky multiagentů.

  prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
  Fuzzy-neuronový nelineární dynamický model (s původními procedurami strukturální a parametrické identifikace)

  Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
  Databázové aplikace

  Sofistikované zpracování signálů.
  Interaktivní databáze videopořadů – webová aplikace

  Ing. Jan Švígler,CSc.

  Regulace hladiny se vzdáleným přístupem k regulátoru PID
  Levitující předmět na proudu vzduchu.

  Ing. Hana Soušková
  Databázová aplikace spustitelná v prostředí Internetu – Systém CAN – Registr týraných dětí

 • | 1999 | Vývoj a ověření algoritmu predikce spotřeby elektrické energie

  Začátek: 1999
  Konec: 2000
 • | 1998 | FRVŠ | Návrh mobilní koncové stanice bezdrátové informační sítě pro sběr a přenos dat z měření

  Agentura: FR644/1998/G1
  Řešitelé: Petra Sedláčková, Florian Estendorfer
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem projektu je navrhnout, realizovat a provozně ověřit řešení koncové stanice bezdrátové informační sítě pro sběr a bezdrátový přenos dat z měření školní paketovou radiovou sítí.. Studenti se budou ve své práci zabývat technickým řešením – blokovým a obvodovým návrhem konstrukce, programovým řešením – vývojem a odladěním programové nadstavby, realizací celého zařízení a provozními zkouškami v areálu vysoké školy pro využití při testovacích měřeních v laboratořích katedry. Projekt aplikačně navazuje na rozvojový projekt „Optimalizace řešení mobilní koncové stanice bezdrátové informační sítě“ z roku 1996, který řešil obecně problematiku technických prostředků pro bezdrátový přenos dat paketovou radiovou sítí. Navrhovaný projekt komplexně řeší aplikaci měření (např. teploty) a bezdrátový přenos dat do centrálního počítače k jejich vyhodnocení. Součástí projektu je začlenění jednotlivých bloků řešení do výuky.
 • | 1998 | FRVŠ | Návrh velmi rychlé přenosové linky a uživatelského vstupu bezdrátové informační sítě

  Agentura: FR645/1998/G1
  Řešitelé: František Mlčoch, Miroslav Rumpel
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem projektu je optimálně na základě rozsáhlých znalostí navrhnout, laboratorně realizovat a provozně ověřit řešení velmi rychlé přenosové linky a velmi rychlého uživatelského vstupu bezdrátové informační sítě. Studenti se budou ve své práci zabývat technickým řešením – blokovým a obvodovým návrhem konstrukce, programovým řešením – vývojem a odladěním programové nadstavby, laboratorní realizaci celého zařízení a provozními zkouškami v areálu vysoké školy. Projekt aplikačně navazuje na rozvojový projekt „Optimalizace řešení mobilní koncové stanice bezdrátové informační sítě“ z roku 1996, který řešil obecně problematiku technických prostředků pro bezdrátový přenos dat paketovou radiovou sítí. Navrhovaný projekt se zabývá problematikou schopností a znalostí s výhledem do budoucna nutně realizovat velmi rychlé linky pro napojení školní bezdrátové sítě na okolní svět. Součástí projektu je začlenění jednotlivých bloků řešení do výuky v předmětech Signály a soustavy I,II a Aplikace teorie signálu.
 • | 1998 | FRVŠ | Vývoj inteligentního sdruženého převodníku

  Agentura: FR647/1998/G1
  Řešitelé: Petr Špok, Zdeněk Kubiczek
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem grantu je rozšířit výuku v předmětech Měření a regulace v průmyslu a doplnit ji o nejnovější poznatky v oblasti měření průmyslových neelektrických veličin. Současný rozvoj měřicí a regulační techniky je charakterizován hromadným zaváděním inteligentních snímačů a senzorových sběrnic. tento trend klade větší nároky na rozsah a přenosové kapacity komunikačních prostředků (vedení, řídicí obvody sběrnic ..). Sdružený snímač omezuje požadavky na počet připojených míst na sběrnici a objem přenášených dat a tím zefektivňuje a zlevňuje návrh a realizaci měřicího systému. Předkládaný grant má studentům umožnit vyzkoušení a osvojení si moderních přístupů v konstrukci a vývoji průmyslových snímačů i měřicích a řídicích systémů. Tomuto cíli poslouží jednak samotné řešení úkolů grantového projektu a jednak výsledky řešení, které budou využity ve výuce předmětů studijního oboru. Předpokládá se rovněž eventuální aplikace získaných poznatků při návrhu a výrobě profesionálních snímačů.
 • | 1998 | FRVŠ | Distribuovaný řídicí systém realizovaný v jazyce JAVA

  Agentura: FR648/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Martin Fussek
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Obecným cílem grantu je použití moderního programovacího jazyka JAVA pro realizaci distribuovaného systému řízení. Studenti inženýrského i doktorandského studia se s touto technikou seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky v laboratořích katedry. Jazyk JAVA je navržen pro podporu aplikací na sítích, je to tedy distribuovaný jazyk. JAVA podporuje různé úrovně síťového spojení prostřednictvím svého aplikačního programového rozhraní (API). Cílem grantu je zvládnutí techniky tvorby distribuovaných aplikací v programovacím jazyku JAVA za použití všech zmíněných komunikačních metod s důrazem na využití RMI a aplikaci získaných poznatků na použití techniky autonomních multiagentů v distribuovaných systémech řízení. Jde o zvládnutí techniky navrhování distribuovaných systémů studenty v rovině teoretické, tak i praktické ( v rámci státnicového předmětu Řídicí systémy s počítači). Dále se výsledky rovněž významně uplatní v doktorandském studiu jak ve vybraných odborných předmětech, zejména v předmětu Moderní metody v distribuovaných systémech řízení, tak i při odborné a vědeckovýzkumné práci doktrorandů. Pro inženýrské a doktorandské studium bude technika realizace distribuovaných systémů v jazyce JAVA významným přínosem v oblasti aplikace moderních metod řízení, u kterých se uplatňuje nový pohled na řízení rozsáhlých systémů jak v oblasti technologických procesů tak i výrobních procesů.
 • | 1998 | FRVŠ | Rozvoj tvůrčích schopností studentů při vývoji analogového rozhraní a senzoru ke sběrnici ASI-C

  Agentura: FR649/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Vladimír Petrovský, Ing. Tomáš Zapletal
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  V rámci grantu budou vybraní řešitelé postgraduálního studia se studenty pregraduálního studia. Budou řešit problém tvorby HW modelu SMART senzoru s jeho napojením na senzorovou sběrnici ASI-C. K řešení bude využito moderních mikrokontrolérů a jednoúčelových čipů. Tématicky souvisí náplň grantu velmi úzce s jejich odborným zaměřením, navazuje na něj a je orientováno jak teoreticky tak i prakticky. Při úspěšném řešení budou výsledky zcela prakticky využitelné – konkrétní výstupy jsou dále specifikovány.
 • | 1998 | FRVŠ | Vývoj aplikačního softwaru pro analýzu signálu s využitím Waveletovy transformace

  Agentura: FR650/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ing. Jan Vaněk
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem grantu je vytvoření aplikačního softwaru pro zpracování signálu na bázi Waveletovy transformace, která transformuje signál v časové oblasti na signál o polovičním počtu hodnot, ale na stejném časovém intervalu a tím umožňuje při vhodně zvolené transformační bázi kompresi signálu. Výhodou této transformace je velmi malá ztráta informace při kompresi a následné dekompresi, kterou lze i vícenásobně aplikovat na signál. Výsledný aplikační software bude vyvíjen v některém z graficky orientovaném prostředí jako Matlab, LabWindows, LabView …. Takto vytvořený program bude převeden k dalšímu použití do spustitelného EXE tvaru prostřednictvím C-compileru. Program bude mít uplatnění především pro studenty pregraduálního studia jako pomůcka při výuce katedrálních předmětů z oblasti analýzy a zpracování signálů.
 • | 1998 | FRVŠ | Realizace funkcí umělé inteligence mobilního robota

  Agentura: FR651/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Marek Penhaker, Ing. Radomír Kozub
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Prohloubení znalostí a technických tvůrčích schopností studentů při návrhu a realizaci funkcí prostorové orientace a samoučení dvou mobilních všesměrových minirobotů s fuzzy orientovaným systémem řízení, využívajícím fuzzy pravidlové řídicí modely typu Sugeno. Speciální tříkolové podvozky jsou vybaveny řízením rychlosti a směru pohybu. Povelové signály jsou přenášeny radiovou aparaturou. Pro orientaci robotů budou vyvinuty prostředky počítačového vidění, které jsou podmínkou pro využití samoučících se systémů pro sestavení plánů a řízení jejich pohybu. Studenti si osvojí problematiku radiových telemetrických přenosů, metod a prostředků pro počítačové vidění a řízení soustav samoučicími se fuzzy orientovanými systémy. Prohloubí si znalosti konstrukce speciálních prostředků z oblasti mechatroniky. Řešení rozvojového projektu i jeho výsledky jsou přínosem pro studenty pregraduálního i postgraduálního studia. Vyvinuté systémy budou otevřené pro další rozvoj.
 • | 1998 | FRVŠ | Oboustranná hlasová komunikace s technologickým zařízením

  Agentura: FR652/1998/G1
  Řešitelé: Tomáš Knap
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem studentského projektu je pokračovat ve využití hlasové komunikace při sledování a řízení procesu. Úloha navazuje na úspěšnou diplomovou práci, ve které bylo dosaženo hlasového řízení pohonu pod Windows 3.1 s napojeným řídicím systémem Johnson Controls DC9100. V rámci projektu bude hlasové ovládání rozšířeno na další řídicí systém (Landis a Gyr) a programové řešení bude přizpůsobeno Win95. Hlavním cílem je však vytvoření předpokladu pro navázání spolupráce s firmou Ing. Guntera Wegscheidera, Německo, který tento problém řešil v programovacím prostředí C , a to pro západoevropské jazyky. Aplikace pro východoevropské jazyky (polština, ruština) by mohla být podkladem pro spolupráci. Proto bude v rámci tohoto projektu vyzkoušena i v těchto jazycích.
 • | 1998 | FRVŠ | Návrh souběžně pracujících úloh v řídicích systémech s jednodeskovými počítači

  Agentura: FR653/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Radek Garzina
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Obecným cílem grantu je vytvoření quasiparalelního scheduleru umožňujícího realizaci souběžného zpracování úloh v řídicích systémech s jednodeskovými počítači. Zatímco u řídicích systémů s osobními počítači je tento způsob zpracování již běžnou záležitostí, v řídicích systémech s jednodeskovými počítači je toto řešení poměrně ojedinělé. Abychom byli schopni realizovat takovýto systém na této architektuře, musíme mít k dispozici nástroj, který nazýváme scheduler nebo kernel. Tato procedura scheduleru není součástí dodávaného systému. Scheduler představuje jednoduchý přidělovač procesoru jednotlivým úlohám. Jeho úkolem je dohlížení nad bezchybným chodem systému. Úkolem grantu je návrh a popis funkcí obecného scheduleru při řízení souběžně pracujících úloh, na jehož základě bude realizován model scheduleru na osobním počítači pomocí programovacího jazyka Modula-2. Tento model bude mít formu výukového programu a bude sloužit jednak k ověření koncepce řešení na uživatelsky příjemnější architektuře, ale také i k výuce paralelního programování. Vytvořený model bude dále základem pro návrh quasiparalelního scheduleru pro vybraný typ mikroprocesoru. Funkčnost scheduleru bude ověřena na demonstračních úlohách z oblasti řídicích systémů reálného času. Studenti inženýrského i doktorandského studia se tak s touto technikou řízení seznámí nejen teoreticky, ale také i prakticky v laboratořích katedry.
 • | 1998 | FRVŠ | Techniky komponentního programování v oblasti návrhu a implementace řídicích systémů

  Agentura: FR655/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Michal Brožek
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Vedle jazyka Oberon byl v ETH vyvinut též operační systém Oberon, který je kompletně implementován v jazyce Oberon. Hlavními cíli tohoto prostředí jsou jednoduchost, flexibilita a bezpečnost. Oberon/F je nový produkt společnosti Oberon Microsystems. Celou práci lze směrovat k vytvoření komponent na bázi moderního programovacího jazyku Oberon, které budou sloužit pro výuku tohoto jazyka. Cílem řešení je osvojení konceptu komponentně orientovaného návrhu a programování ve vývojovém prostředí Oberon/F a aplikace těchto technik pro návrh a realizaci systémů řízení. Současně bude provedeno porovnání mezi dnes běžně používanými technikami modulárního a objektového návrhu a implementace (na naší katedře běžně používaný přístup např. v programovacím jazyce TopSpeed MODULA-2) a komponentně orientovaným přístupem (Oberon). Realizačním výstupem bude soubor komponentů pro automatizaci analýzy, návrhu a implementace systémů reálného času. Podle dostupnosti dalších komponent od jiných dodavatelů (např. SQL server) bude práce orientována na ověření přizpůsobivosti vytvořeného řešení s dodanými cizími komponenty.
 • | 1998 | FRVŠ | Dálkové řízení experimentu s využitím videosekvencí

  Agentura: FR658/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Radovan Hájovský, Ing. Petr Gelnar
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Cílem řešení je využit školní počítačové sítě k dálkovému řízení experimentu. V laboratoři prostředků řídicích systémů je v provozu experiment s regulací ohřevu pomocí počítače Landis a Gyr, který umožňuje vizualizaci pomocí nadstavby CS9105. S ohledem na to, že reálné systémy bývají rozptýleny např. výměníkové stanice po celém městě, bylo by možno zlepšit realističnost školního experimentu tím, že funkční model tepelné soustavy, umístěný v této laboratoři, bude možno řídit ze vzdálenějšího počítače (na libovolné počítačové učebně). Tato úloha byla ověřena s tím, že nově na řešení bude zahrnutí živého obrazu do systému. Existuje rozsáhlá školní počítačová síť, přenášení videosekvencí po síti bude synchronizováno s daty vizualizačního systému.
 • | 1998 | FRVŠ | Použití sběrnice CAN v řídicích systémech

  Agentura: FR660/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Vladimír Kašík
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  Problém sběrnic v distribuovaných systémech stále narůstá zejména s dalším rozvojem inteligentních senzorů a aktuátorů. kromě již hojně používané sběrnice ASI a Profibus, které patří již k standardním vybavení, narůstá v posledním období význam další sběrnice na nejnižší úrovni distribuovaných systémů, a to sběrnice CAN. Většina výrobců volně programovatelných automatů (PLC), mikrosystémů a modulárních řídicích systémů ne bázi mikropočítačů buď již nabízí nebo plánují nabídku této sběrnice v tomto roce (1997). Obecným cílem grantu je použití sběrnice CAN v decentralizovaných řídicích systémech. Studenti inženýrského i doktorandského studia se s touto technikou seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky v laboratořích katedry. Uplatnění této sběrnice je v širokém rozsahu automatizační techniky od řízení výrobních linek přes řízení budov až po navigační systémy a další. Spousta aplikací sběrnice CAN se prosadila díky její vysoké přenosové rychlosti (až 1 MBit/s), nízké ceně a především vysoké odolnosti vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení. Při použití sběrnice CAN se výrazně zkracuje doba návrhu projektu, snižuje se jeho cena a zvyšuje spolehlivost. Stále se rozšiřuje základna výrobců hardware, který počítá s využitím sběrnice CAN včetně inteligentních senzorů a akčních členů. Studenti pak mají za úkol zvládnutí aplikace těchto moderních komponent v jednotlivých předmětech oboru měřicí a řídicí technika a v projektech automatizační techniky.
 • | 1998 | FRVŠ | Rozvoj tvůrčích schopností studentů při vývoji senzorové sítě SMART senzorů

  Agentura: FR662/1998/G1
  Řešitelé: Ing. Vladimír Petrovský, Ing. Tomáš Zapletal
  Začátek: 1998
  Konec: 1998
  V rámci grantu budou vybraní řešitelé postgraduálního studia se studenty pregraduálního studia. Budou řešit problém tvorby HW modelu SMART senzoru s jeho napojením na senzorovou sběrnici tvořenou pomocí rychlé GateWay. K řešení bude využito grafické programování prostředí LabView, MultiMicroModula a nejnovějších mikrokontrolérů. Tématicky souvisí náplň grantu velmi úzce s jejich odborným zaměřením, navazuje na něj a je orientováno jak teoreticky tak prakticky. Při úspěšném řešení budou výsledky zcela prakticky využitelné – konkrétní výstupy jsou dále specifikovány.
 • | 1998 | Vliv změn fázového složení heterogenních tavenin na jejich povrchové vlastnosti

  Agentura: 106/98/0418
  Začátek: 1998
  Vliv změn fázového složení heterogenních tavenin na jejich povrchové vlastnosti
 • | 1998 | Modelování a optimální řízení polytropních sítí přenosu tekuté hmoty

  Agentura: 102/98/1259
  Začátek: 1998
  Konec: 2000
  Regulace sítí je zajímavá pro široký rozsah problémů, počínaje lékařskými problémy až po průmyslová odvětví těžkého průmyslu, chemie, dopravy. Matematický popis přenosu médií potrubím je postupně vylepšován v aplikačních naukách. Obecným a neřešeným problémem je úloha optimální regulace této sítě, zejména sítě tvořené provázanými a mnohonásobně zokruhovanými polytropními podsítěmi. Úloha vede k optimalizačním problémům jednak proto, že v síti není k dispozici dostatečný počet regulačních prvků (turbín, ventilů). Významný je problém optimální regulace moderních plastikových sítí, kde s průměr potrubí mění s průtokem hmoty (minimalizace ztrát tepla stěnami). Grantový projekt je orientován na výzkum, vývoj a realizaci univerzálního řídicího algoritmu a software pro široký rozsah sítí s harmonogramem :

  1. Analytická fáze projektu : vytvoření matematického popisu sítě tvořené polytropními podsítěmi propojenými regulovatelnými prvky ( turbínami, ventily, výměníky). Sestavení modelu v MATLABu.
  2. Specifikace obecných optimalizačních kritérií. Matematická formulace úlohy optimální regulace systému. Formulace úlohy matematického programování pro isotermní systém síti.
  3. Návrh algoritmu optimální regulace. Srovnání fuzzy algoritmu (isotermní systém) s navrženým algoritmem matematického programování.
  4. Závěrečná fáze: Kvantitativní zhodnocení výsledků, dokumentace uživatelského software do komerční podoby, publikace řešení.

 • | 1998 | Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech

  Agentura: 102/98/1003
  Začátek: 1998
  Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech
 • | 1998 | Analýza využití expertního systému pro dispečerské řízení a studie vlivu na přesnost predikce funkcí PAS-ED

  Začátek: 1998
  Konec: 1998
 • | 1998 | ASŘ sil a sušáren

  Začátek: 1998
  Konec: 1999
 • | 1997 | Osvojení fuzzy procesorového edukačního systému řízení

  Agentura: 0760
  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | Rozvoj tvůrčí činnosti studentů v oblasti návrhu a implementace řídicích systémů

  Agentura: 0763
  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | Levitující předmět – laboratorní úloha

  Agentura: 0764
  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | Použití techniky multiagentů v distribuovaných systémech řízení

  Agentura: 0976
  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | FRVŠ | Vliv elektromagnetických polí na životní prostředí a na hygienu práce v laboratořích

  Agentura: FR0747
  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | GAČR | Vývoj programových a technických prostředků pro přenositelné a bezpečné aplikace řízení procesů

  Agentura: GA102/97/0542
  Řešitelé: Jindřich Černohorský, Jan Bílek (ČVUT Praha), Vilém Srovnal, Hana Soušková, Karel Vlček, Jiří Bayer (ČVUT), Zdeněk Hanzálek (ČVUT)
  Začátek: 1997
  Konec: 1999

  1. Analytická fáze projektu: Využití paralelismu a prvků OOP při řazení technologických procesů. Návrh vlastností scheduleru (rozvrhovacího algoritmu) v souladu s ISO Standardem Modula-2.
  2. Specifikace RT-rozhraní pro řízení procesů v modulárních jazycích využívajícího paralelního zpracování.
  3. Rozšíření existujícího prostředí Multi Micro Modula-2 o nové RT-prvky a paralelní zpracování.
  4. Vývoj přenositelných a bezpečných knihoven pro realizaci aplikací řízení technologických procesů.
  5. Zpracování metodiky školení a vývoje bezpečných řídicích průmyslových aplikací v dostupných vývojových prostředích.

 • | 1997 | Zpracování počítačového modelu detekce úniku ropných látek

  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1997 | Využití expertního systému pro dispečerské řízení energetické sítě 22 kV

  Začátek: 1997
  Konec: 1997
 • | 1996 | Optimalizace řešení mobilní koncové stanice bezdrátové informační sítě

  Agentura: 0890
  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Visualizace řízení modelu pohonu

  Agentura: 0894
  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Rozvoj tvůrčí činnosti studentů v oblasti programování systémů

  Agentura: 0895
  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Studium vlivů elektromagnetických polí na životní prostředí

  Agentura: 0889
  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Identifikace rušení odměřovacího systému polohy vozů koksové baterie TIRIS

  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Změření a posouzení vlivu elektromagnetického pole trakčních kabelů na obyvatele a televizní příjem

  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1996 | Spolehlivost sběru primárních dat do rajónních dispečinků a povelů z rajónních dispečinků na koncová zařízení

  Začátek: 1996
  Konec: 1996
 • | 1995 | Řídicí a informační systém koksárenských baterií KB 1 a 2

  Začátek: 1995
  Konec: 1998
 • | 1995 | Řízení parního kotle

  Začátek: 1995
  Konec: 1995
 • | GAČR | Řízení tepelných agregátů pomocí fuzzy logiky

  Agentura: GA101/94/1269
  Začátek: 1994
  Konec: 1996
  Řešitel: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.; Ing. Radim Adam, CSc. (OU); doc. Ing. Vilém Novák, DrSc. (Ústav geoniky AV ČR)
  Předmětem řešení grantu je návrh systému řízení pecních soustav pomocí fuzzy logiky s využitím přestávek bez spalování. Ohřívací pece lze zařadit do třídy složitých špatně definovatelných soustav, kde je často velmi složité nebo nákladné dosáhnout přesného měření všech potřebných veličin. V takových případech použití ‚přesných‘ numericky řešených matematických modelů nepřináší uspokojivé výsledky. V praxi se ukazuje, že pozitivních výsledků lze dosáhnout aplikací fuzzy-logických metod. V rámci řešení gantu se předpokládá experimentální ověření navržené metodiky na konkrétním tepelném agregátu.