Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí

Agentura: OPPIK
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/000469
Řešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2019

Projekt je zaměřen na vysoce aktuální problematiku výzkumu a vývoje progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. Tento problém je dán radikálním stárnutím inženýrských sítí, konstrukcí stavebních objektů a důsledkem erozivních vlivů zemního a horninového prostředí. Jedná se o řešení bezpečnostních faktorů za účelem ochrany staveb a zajištění bezpečnosti lidí.