Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti

Agentura: OPPIK
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004315
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2019