Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2017/128
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2017

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí, •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 až SGS2016. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řady výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně vzdělání při zapojení do vědecko-výzkumných aktivit v těchto oblastech a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Důraz je kladen na především na aplikační výzkum a spolupráci s průmyslem. Předložený projekt má za cíl rozvoj vědecko-výzkumných aktivit ve čtyřech stěžejních oblastech: 1)Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2)Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3)Aplikace pokročilých adaptivních metod zpracování číslicových signálů za užití virtuální instrumentace. 4)Měření, zpracování a modelování stochastických veličin pro optimalizaci řízení provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.